Legal

Hier vind je alle documenten met betrekking tot juridische zaken.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66844177.

Zo eenvoudig en helder als ons product is, zo eenvoudig en helder zijn onze voorwaarden! Mocht je toch vragen hebben over onze voorwaarden, kan je contact met ons opnemen via contact@watermelon.co.

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. Wie is wie? Wie ben ik?
  1. Watermelon: dat zijn wij, dé klachtenoplosser uit Utrecht.
  2. Opdrachtgever: dat ben jij, de ondernemer die gebruik wil maken van onze servicetool.
  3. Gebruiker: iedere persoon die gebruik gaat maken van onze software.
  4. Partijen: dat zijn wij samen.
  5. Watermelon software: onze unieke en speciaal geprogrammeerde software die voor jouw klantenservice oplossingen biedt.
  6. Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.
 2. Van deze voorwaarden afwijken is mogelijk, maar alleen wanneer we dit samen – voordat het contract is ondertekend – schriftelijk overeenkomen.
 3. Mocht er een geschil zijn dat resulteert in juridische actie waarbij een artikel wordt vernietigd, dan blijven de overige artikelen nog steeds van kracht.
 4. Onze algemene voorwaarden gelden voor alle derde partijen die wij ooit inschakelen om nog betere klantenservice-oplossingen te kunnen bieden.
 5. Wanneer de Watermelon software gebruikmaakt van diensten van derde partijen, gelden naast onze eigen voorwaarden ook de voorwaarden van de betreffende derde partij op al onze contracten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de diensten en de algemene voorwaarden en licentievoorwaarden van deze derde partij. Wat de diensten van deze derde partijen betreft zijn de algemene voorwaarden en de licentievoorwaarden in de verhouding tussen Watermelon en de Opdrachtgever van toepassing en geldt daardoor niet meer wat in deze algemene voorwaarden van Watermelon bepaald wordt. We verwachten dat je de bedoelde algemene en licentievoorwaarden van deze derde partijen aanvaardt, en kunnen deze op jouw verzoek ook naar je toesturen.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief btw en alle andere heffingen van overheidswege.
 2. Mochten wij onverhoopt een grove fout maken in de offerte, dan zijn wij niet verplicht om ons hieraan te houden. Wij hopen op je begrip in deze situatie.
 3. Willen wij een goede offerte uitbrengen, dan hebben wij wel informatie van je nodig. Mail ons in ieder geval met hoeveel Gebruikers je van onze Watermelon Software gebruik wilt gaan maken. Wanneer je naderhand (bepaalde zaken in) deze informatie wilt wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.
 4. Dit contract is pas geldig wanneer onze beide handtekeningen erop staan en wij het contract retour van jou hebben ontvangen.
 5. Het contract wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor een onbepaalde tijd. Als je het contract nadat de bepaalde tijd is afgelopen niet wilt verlengen, moet je het contract uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd van het contract en aan het einde van de kalendermaand schriftelijk opzeggen.
 6. Wanneer het contract al stilzwijgend is verlengd voor onbepaalde tijd, is opzegging alleen mogelijk met 30 dagen opzegtermijn en aan het einde van de kalendermaand. Deze opzegging dient schriftelijk te worden gecommuniceerd. Indien niet tegen het einde van de kalendermaand wordt opgezegd zal de licentie doorlopen tot de 1e van de daaropvolgende maand. Wanneer je bijvoorbeeld wenst om de licentie per 1 oktober stop te zetten zal vóór 1 september opgezegd moeten worden.
 7. Wij hebben het recht om het contract tussentijds en kosteloos te beëindigen wanneer wij vinden dat de samenwerking niet langer stand houdt.
 8. Je kunt een contract dat je voor een bepaalde tijd met ons hebt afgesloten niet tussentijds opzeggen.
 9. Uitgangspunt is het afsluiten van een contract tussen de partijen. Mocht je echter een account aanmaken en deze actief gebruiken voordat er een getekend contract is, dan staat dit gelijk aan het aangaan van een moestuin contract waarbij opzegging alleen schriftelijk mogelijk is met 30 dagen opzegtermijn aan het einde van de kalendermaand.
 10. Alle opzeggingen dienen schriftelijk ingediend te worden bij finance@watermelon.co met inachtneming van de opzegtermijn.
 11. Daarnaast accepteer je onze algemene voorwaarden zodra je een account aanmaakt bij Watermelon.

 Artikel 3. Uitvoering contract

 1. Wij doen ons uiterste best om het contract naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en jou zo tevreden mogelijk te maken.
 2. Alle contracten tussen ons zien toe op een inspanningsverplichting, tenzij wij in het contract uitdrukkelijk een resultaat hebben afgesproken. Dit resultaat moet overigens wel met voldoende bepaalbaarheid schriftelijk zijn omschreven.
 3. In alle gevallen dat wij van Watermelon dat nuttig of noodzakelijk achten, hebben wij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of om ons te laten bijstaan door derden.
 4. Om alles wat we overeengekomen zijn in het contract zo goed mogelijk uit te voeren, verwachten we dat jij doet én laat wat hier logischerwijs bij noodzakelijk is.
 5. Om onze oplossing op een efficiënte manier te kunnen aanbieden, hebben wij enige informatie van jou nodig. Wanneer je nalaat om deze informatie te overleggen, mogen wij de uitvoering van dit contract opschorten tot het moment dat je wel alle informatie ter beschikking hebt gesteld. Wanneer we door deze vertraging extra kosten maken, worden deze kosten bij jou in rekening gebracht.
 6. Hoewel we onze Watermelon software met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld, kunnen we helaas niet garanderen dat deze altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken of dat de informatie die we verschaffen altijd volledig, juist en/of up-to-date is.
 7. Alle overeengekomen uitvoeringstermijnen in het contract zijn geen fatale termijnen.
 8. In jouw rol als Opdrachtgever ben je verplicht om de persoonsgegevens die jij van je Gebruikers krijgt op te slaan volgens de normen van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze persoonsgegevens mag je niet verkopen en/of ter beschikking stellen aan derden, tenzij je Gebruikers hier van tevoren én uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
 9. Als Opdrachtgever moet je voor iedere verwerking van persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van je Gebruikers krijgen.
 10. Je bent zelf verantwoordelijk voor de (aanschaf van de) hard- en software, randapparatuur en verbindingen die nodig zijn om de afspraken in het contract uit te kunnen voeren.

Artikel 4. Wijziging in het contract

 1. Wanneer blijkt dat we het contract tussentijds moeten wijzigen om zo nog betere klantenservice-oplossingen aan te kunnen bieden, is het van belang dat wij tijdig en in goed overleg het contract schriftelijk aanpassen.
 2. Wanneer wij, op jouw verzoek of met jouw instemming, werkzaamheden moeten verrichten die buiten de gemaakte afspraken in het contract vallen, brengen we de kosten die we hierbij maken bij jou in rekening. Wij zijn trouwens nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te moeten voldoen.
 3. Als we onze afgesproken deadlines niet kunnen halen omdat er, op jouw verzoek of met jouw instemming, werkzaamheden verricht moeten worden die buiten het contract vallen, verwachten we dat jij hier begrip voor hebt. Wanneer er tijdens de uitvoering van het contract extra werk nodig is, is dat voor de Opdrachtgever nooit een rechtvaardiging om het contract op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De vergoeding van Watermelon wordt op basis van een vast tarief per jaar berekend.
 2. Alle prijzen en bedragen geven wij in Euro’s en deze zijn exclusief BTW, tenzij wij dit anders vermelden.
 3. Wij hebben het recht om alle prijzen die we met jou zijn overeengekomen ieder jaar per 1 januari met maximaal 5% te verhogen. Hierbij zijn we niet verplicht om jou van tevoren de mogelijkheid te bieden om het contract op te zeggen.
 4. Het zal niet vaak voorkomen, maar indien wij dit nodig achten, kunnen we een (gehele) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs van je verlangen. Ook mogen wij het contract in gedeelten uitvoeren en in gedeelten factureren.
 5. We factureren elektronisch. Dat houdt in dat we onze facturen digitaal naar je toesturen en automatisch verwerken.
 6. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, vindt de betaling voor het product vooraf door middel van automatisch incasso plaats. Indien wordt betaald door middel van alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden, is Watermelon gerechtigd om per transactie administratiekosten in rekening te brengen.
 7. Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt, krijgt Opdrachtgever daarvan automatisch bericht. Watermelon zal in een dergelijk geval één of meermalen het verschuldigde bedrag opnieuw per automatische incasso proberen te incasseren. Indien de automatische incasso twee of meer keer is mislukt en/of is gestorneerd, zal Watermelon Opdrachtgever opnieuw een factuur sturen met het verzoek de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk per overboeking te voldoen. Hierbij worden naast de reeds verschuldigde bedragen ook administratiekosten van € 17,50 (zeventien Euro en vijftig Eurocent) excl. BTW in rekening gebracht. Indien de automatische incasso bij Opdrachtgever in het verleden, om welke reden dan ook is mislukt, wordt bij de eerstvolgende mislukte automatische incasso, reeds na de eerste mislukking een factuur toegezonden aan Opdrachtgever, waarin de hierboven vermelde administratiekosten zijn opgenomen.
 8. Het onterecht storneren van een incasso door de Opdrachtgever komt in rekening van de Opdrachtgever. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, hieronder verstaan wij het rekeningnummer en de tenaamstelling.
 9. Indien nadrukkelijk in de Overeenkomst is overeengekomen dat betaling niet per automatisch incasso plaatsvindt, betaalt Opdrachtgever binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk overeen is gekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaal je niet binnen de gestelde termijn, dan ben je automatisch in verzuim en mogen wij je wettelijke rente doorberekenen. Deze rente loopt vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag waarop de hele factuur betaald is.
 10. Wij mogen jou ook alle kosten, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, in rekening brengen wanneer je één of meerdere verplichtingen in het contract niet nakomt, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 100,–.
 11. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens Watermelon.
 12. Klachten of opmerkingen over facturen dient de Opdrachtgever schriftelijk per mail naar finance@watermelon.co en binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

 1. Wij zijn nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook, behalve wanneer er sprake is van directe schade (dit is uitsluitend de materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van onze kant als gevolg van opzet of grove schuld).
 2. Onder directe schade verstaan we uitsluitend:
  1. de redelijke kosten die gemaakt worden om de oorzaak en de omvang van de directe schade vast te stellen;
  2. de redelijke kosten die gemaakt worden om onze tekortkoming jegens het contract te laten beantwoorden, tenzij deze tekortkoming niet aan ons toegerekend kan worden;
  3. de redelijke kosten die gemaakt worden om schade te voorkomen of beperken. Hiervoor moet je wel kunnen aantonen dat je met het maken van deze kosten de schade daadwerkelijk beperkt hebt.
 3. Blijken wij wel aansprakelijk te zijn voor schade, dan is de hoogte van de schade beperkt tot voor zover deze schade door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Watermelon.
 4. Gaat de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over of de schade wordt niet door de verzekering gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade (denk aan o.a. schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, gevolgschade, gemiste besparingen en schade die het gevolg is van of veroorzaakt is door de uitvoering van het contract).
 6. Wanneer je ons aansprakelijk wilt stellen omdat we de afspraken die in het contract staan niet (voldoende) zijn nagekomen, dien je ons eerst in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn geven waarin wij mogen proberen om de niet (voldoende) nagekomen afspraken alsnog uit te voeren.
 7. Wij zijn voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk die ontstaan is doordat we onjuiste of onvolledige informatie van je ontvangen hebben.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is bij Gebruikers wanneer zij deze schade hebben opgelopen door een gebrek in de uitvoering van het contract, die door jou aan een derde is geleverd en die mede ontstond door zaken, materialen of resultaten die wij geleverd hebben.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht.
 10. Wij zijn niet verplicht om schade te vergoeden die het gevolg is van aanpassingen in de Watermelon software.
 11. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door het gebruik van diensten of producten van derden, als bedoeld in artikel 1 lid 5, door de Opdrachtgever dan wel de incorporatie van deze diensten in de Watermelon software. Hiervoor moet je ook zelf de betreffende derde aansprakelijk stellen.
 12. Je dient er zelf rekening mee te houden dat derden, als bedoeld in artikel 1 lid 5, persoonsgegevens kunnen verwerken. Je dient ook zelf onderzoek te doen naar deze verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik, de verwerking, wijziging, of de openbaring van de persoonsgegevens door deze derde. Je dient ons te vrijwaren tegen iedere aanspraak, gebaseerd op hetgeen dat genoemd is in deze afspraak.
 13. Mocht de schade te wijten zijn aan opzet of grote schuld van ons, dan gelden de beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze algemene voorwaarden staan niet.

Artikel 7. Overmacht

 1. Wij mogen onze verplichtingen uit het contract opschorten zolang de overmacht duurt. De overmacht schort jouw verplichtingen overigens niet op.
 2. Wat verstaan we onder overmacht? Elke van de wil van Watermelon onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Watermelon behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet of telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Watermelon door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat is waardoor nakoming van het contract redelijkerwijs niet van Watermelon kan worden verlangd.
 3. Wij doen ons best om jou zo snel mogelijk, zo ver in redelijkheid mogelijk is, van de overmacht op de hoogte te brengen.
 4. Mochten wij al aan een deel van onze verplichtingen uit het contract hebben voldaan, dan mogen wij jou daarvoor deelfacturen sturen.
 5. Maar we moeten wel redelijk blijven. Duurt de overmachtssituatie langer dan 3 (drie) maanden, dan mogen wij allebei het contract tussentijds opzeggen zonder inachtneming van opzegtermijnen.

Artikel 8. Beschikbaarheid en back-up

 1. Wij zullen er altijd hard aan werken om onze software ononderbroken beschikbaar te stellen en om toegang tot opgeslagen data te realiseren, maar bieden hierover geen garanties.
 2. Watermelon is niet verplicht om back-ups van de door de Opdrachtgever ingevoerde data ter beschikking aan de Opdrachtgever te stellen, tenzij er sprake is van ‘groot dataverlies’ en voor zover Watermelon over de gewenste back-ups beschikt. De beoordeling van deze situatie ligt bij Watermelon.
 3. Wanneer wij een back-up aan je ter beschikking stellen, als bedoeld in het vorige lid, hebben wij het recht om je hier een vergoeding voor te vragen.
 4. Wij doen ons uiterste best om de Watermelon software up-to-date te houden.
 5. Wij ondersteunen de nieuwste versies van de volgende browsers: Firefox, Chrome en Safari.
 6. Als er naar onze mening een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Watermelon software, het netwerk van Watermelon of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, hebben wij het recht om alle maatregelen te nemen die we redelijkerwijs nodig achten om dit gevaar af te wenden of te voorkomen.

Artikel 9. Storingen 

 1. In geval van onderhoud, aanpassing of verbetering aan de Watermelon software of de servers, hebben wij het recht om onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. We zullen ons uiterste best doen om een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en om je tijdig van de geplande buitengebruikstelling op de hoogte stellen. Watermelon is echter nooit aansprakelijk tot vergoeding van schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling.
 2. Wij hebben het recht om de Watermelon software, of een gedeelte daarvan, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, streven wij ernaar om jou daar tijdig van op de hoogte te stellen.
 3. Wanneer onze dienstverlening door storing, onderhoud of andere oorzaken niet beschikbaar is, zullen wij ons uiterste best doen om je over de aard en de verwachte duur van de onderbreking te informeren

Artikel 10. Intellectuele eigendom 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op software, materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (hierna de noemen: de materialen), die in het kader van de overeenkomst zijn ontwikkeld of ter beschikking zijn gesteld, berusten uitsluitend bij Watermelon of diens licentiegevers.
 2. Wij verlenen je hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Watermelon software te gebruiken, maar alleen voor de doeleinden die in het contract beschreven staan.
 3. Het is voor de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, en hieronder verstaan we ook aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Watermelon toegestaan om technische maatregelen te nemen om de materialen te beschermen. Wanneer Watermelon de materialen door middel van technische bescherming heeft beveiligd, mag je deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 5. Het gebruiksrecht omvat uitdrukkelijk niet de toegang en het gebruik van de broncode van de Watermelon software.
 6. Wij beschouwen iedere vorm van gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van het contract of de verleende gebruiksrecht valt als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Watermelon. Wanneer je dit doet ben je een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd aan Watermelon, die met een bedrag van € 500,- vermeerderd wordt voor elke dag dat de schending voortduurt, waarbij het recht van Watermelon om de daadwerkelijke, volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen niet wordt verhinderd.
 7. Watermelon is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materialen die door jou, of door jouw Gebruikers, via de Watermelon software verzonden worden tijdens het gebruik van de software. Gebruikers zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en de intellectuele eigendomsrechten van derden op en van de ingevoerde gegevens.
 8. Wanneer jij te maken krijgt met een rechtsvordering van een derde partij waarin deze vindt dat de door Watermelon geleverde software inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die derde partij, word jij daar door ons van gevrijwaard. We verwachten wel van je dat je Watermelon direct schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van deze rechtsvordering en de afhandeling van de zaak geheel aan Watermelon overlaat. We verwachten ook dat je daarvoor de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Watermelon verleent om je tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
 9. De verplichting tot vrijwaring, zoals we die in het vorig lid bedoelen, vervalt als de verweten inbreuk verband houdt met:
  1. materialen die je ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Watermelon ter beschikking hebt gesteld;
  2. wijzigingen die je zelf, of door een derde, zonder schriftelijke toestemming in of aan de Watermelon software hebt aangebracht.

Artikel 11. Klachten

 1. Wij doen ons uiterste best ons product zo goed mogelijk te maken. Mocht je toch een klacht hebben, laat ons dit zo snel mogelijk, maar wel binnen 14 (veertien) dagen, weten.
 2. Mocht je een klacht over de factuur hebben, dan dient ook deze binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum bij ons gemeld te worden.
 3. Hoe vervelend een klacht ook is, je dient alsnog de factuur binnen de overeengekomen tijd te betalen.
 4. Blijkt je klacht gegrond te zijn, dan zullen wij onze afspraken alsnog nakomen, tenzij dit in de tussentijd voor jou aantoonbaar zinloos is geworden. Wanneer dit laatste het geval is, dien je ons dat schriftelijk en tijdig te laten weten.

Artikel 12. Geheimhouding en privacy

 1. Zowel Watermelon als de Opdrachtgever zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van het contract van elkaar hebben verkregen geheim te houden.
 2. Informatie geldt altijd als vertrouwelijk, tenzij dit door de wederpartij anders is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Watermelon een informatieplicht opleggen.
 4. Wanneer je informatie stuurt naar Watermelon, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je Watermelon een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Watermelon software, tenzij deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt.
 5. Watermelon zal geen kennis nemen van gegevens die jij via de Watermelon software opslaat en/of verspreidt, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Watermelon daar vanwege een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel toe verplicht is. In dat geval zal Watermelon zijn uiterste best doen om de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 6. De Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De Opdrachtgever is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. Partijen houden het er voor dat Watermelon ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens c.q. ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.
 7. Artikel 28(1) AVG vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Bijlage Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en daarmee het contract.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Wij hebben het recht om de verplichtingen uit ons contract (gedeeltelijk) op te schorten of het contract te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling te versturen en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, wanneer:
  1. je in gebreke bent met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
  2. aannemelijk is dat de je niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Watermelon zal (kunnen) voldoen;
  3. je in staat van faillissement bent verklaard, onder curatele bent gesteld, surseance van betaling hebt verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op jou van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig bent;
  4. je artikel 4 van deze algemene voorwaarden overtreedt;
  5. je artikel 3.8 van deze algemene voorwaarden overtreedt.
 2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 3. Watermelon is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.
 4. Alle verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Watermelon worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 5. Mochten wij tot opschorting en/of ontbinding overgaan, dan dien je nog steeds jouw betalingsverplichtingen uit het contract na te komen. Tevens is Watermelon alsdan gerechtigd van jou de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en (gederfde) interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever, ontbindingskosten en de door Watermelon gederfde inkomsten.
 6. In geval van opschorting van de overeenkomst, heeft Watermelon het recht om je de toegang tot de software te ontzeggen.

Artikel 14. Opslaan van informatie

 1. Wij zullen de informatie die jij aan ons verstrekt op een zorgvuldige manier bewaren. Tenzij het tegendeel bewezen wordt, worden wij geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De Opdrachtgever draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Watermelon of derden opgeslagen gegevens, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Watermelon.

Artikel 15. Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Watermelon heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook voor eerder gesloten contracten. Wij nemen hierbij een termijn van 30 (dertig) dagen in acht die ingaat nadat de wijziging op de website van Watermelon is bekendgemaakt.
 3. Wanneer je een wijziging in deze Partnervoorwaarden niet wil accepteren, kan je tot de datum waarop de nieuwe Partnervoorwaarden van kracht worden de overeenkomst tegen deze datum beëindigen.

Artikel 16. De puntjes op de i

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Watermelon van (fruit)naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerd door Nederlands recht.
 3. De rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.
  1. Er is sprake van een geschil zodra één van ons dat stelt.
  2. Deze voorwaarden treden op 25 mei 2018 in werking.

Bijlage 1 Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden van Watermelon BV (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker conform de per 25 mei 2018 geldende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG).

Door gebruik te maken van Watermelon op basis van een overeenkomst die wij hebben gesloten, leg je diverse gegevens van je klanten, leveranciers en anderen vast. Daarbij zitten ook persoonsgegevens, zoals namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers. Juridisch gezien word jij aangemerkt als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, hierna ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van die persoonsgegevens. Omdat het door ons systeem mogelijk wordt gemaakt om deze gegevens op te slaan en te gebruiken, worden wij aangemerkt als de verwerker.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), welke sinds 25 mei 2018 geldt, moeten er afspraken tussen verantwoordelijken en verwerkers worden gemaakt over de

verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker, wij dus. In deze verwerkersovereenkomst leggen we deze afspraken met je vast.

1. Definities juridische termen

In de AVG wordt gebruik gemaakt van allerlei ingewikkelde juridische termen. Om ervoor te zorgen dat dit document voor jou goed leesbaar en begrijpelijk is, leggen we je graag eerst uit wat de betekening van deze termen is:

Persoonsgegeven: elk gegeven dat informatie geeft over een natuurlijk persoon en waarmee je direct of indirect de identiteit van deze persoon kunt vaststellen. Bijvoorbeeld een naam, (e-mail) adres of telefoonnummer.

Betrokkene: de persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, of zijn vertegenwoordiger. Dit is bijvoorbeeld de klant of leverancier van wie jij het (e-mail)adres of telefoonnummer hebt opgeslagen.

Verwerken van persoonsgegevens: alles wat je met persoonsgegevens kunt doen, eigenlijk valt hieronder bijna ieder werkwoord, zoals:

 1. het verzamelen, vastleggen en ordenen van gegevens;
 2. het opvragen, wijzigen en raadplegen van gegevens;
 3. het verstrekken van gegevens aan anderen;
 4. het afschermen of vernietigen van gegevens.

Verantwoordelijke: de persoon of organisatie die bepaalt:

 1. of er persoonsgegevens mogen worden verwerkt en zo ja, welke;
 2. met welk doel deze persoonsgegevens mogen worden verwerkt;
 3. wat die verwerking precies inhoudt; en
 4. welke middelen daarbij gebruikt mogen worden.

Zoals al werd aangegeven ben jij de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens. Wanneer in deze overeenkomst de verantwoordelijke wordt genoemd, dan bedoelen we jou c.q. het bedrijf waarvoor jij werkt / de eigenaar bent daarmee.

Verwerker: de persoon of de organisatie die voor de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld via een webapplicatie. In deze verwerkersovereenkomst zijn wij, Watermelon, de verwerker.

Verwerkersovereenkomst: een overeenkomst waarin de verantwoordelijke (jij) en de verwerker (wij) afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens. Dit is de overeenkomst die je nu voor je hebt.

2. Wie is wie?

Als je in deze verwerkersovereenkomst ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als klant van het online klantenservice portaal en/of de apps van Watermelon en die met ons een overeenkomst tot gebruik van Watermelon heeft gesloten.

Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we Watermelon B.V., gevestigd aan de Europalaan 400, 3526 KS, in Utrecht. Watermelon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66844177.

We bieden je in Watermelon ook koppelingen aan, bijvoorbeeld met Facebook, Twitter of Telegram. In Watermelon kan je die gegevens inzien of ophalen. Voor de volledigheid informeren we je dat we juridisch gezien niet de verantwoordelijke zijn vanuit de AVG voor die gegevens. De verantwoordelijke voor die gegevens is het betreffende sociale medium.

3. Wanneer geldt deze verwerkersovereenkomst? En kan je deze tussentijds opzeggen

 1. Door (online) akkoord te geven op de inhoud van deze verwerkersovereenkomst, komt deze overeenkomst tot stand en geldt deze per direct.
   
 2. Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de overeenkomst die we met jou hebben gesloten voor het gebruik van Watermelon. De beide overeenkomsten kun je niet los van elkaar zien. Dit houdt in dat als jij of wij de onderliggende overeenkomst om wat voor reden dan ook beëindigen, deze verwerkersovereenkomst automatisch ook per direct wordt beëindigd. Het is niet mogelijk om alleen deze overeenkomst te beëindigen zonder de onderliggende overeenkomst te beëindigen.
 3. Wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd, dan zullen wij jou de persoonsgegevens op verzoek teruggeven. Dit zal je alleen wel direct bij de beëindiging moeten vragen, omdat wij alle persoonsgegevens direct wissen nadat de overeenkomst eindigt, tenzij wij op grond van bepaalde wet- en regelgeving verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we voor jou? En met welke doelen doen we dat?

 1. Wij verwerken de persoonsgegevens alleen maar voor het doel waarop de onderliggende overeenkomst betrekking heeft. Dit doel is het adequaat helpen van je klanten via een semi-geautomatiseerd klantenservice portaal en de functionaliteiten (https:// watermelon.co/product/) die hierbij horen.
 2. Bij de verwerking zijn geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens betrokken, zoals persoonsgegevens met betrekking tot ras en etniciteit, tenzij wij hierover aparte afspraken met jou hebben gemaakt.

 

5. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met de persoonsgegevens om, maar wat doen wij hiervoor?

 1. Wij zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met alle persoonsgegevens die we voor jou verwerken. Hierover spreken wij met jou het volgende af:
  1. Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens.
  2. Als wij gebruikmaken van diensten van een andere partij die wij inschakelen voor de verwerking, dan zorgen wij ervoor deze partij op dezelfde vertrouwelijke manier omgaat met de persoonsgegevens als dat wij met jou hebben afgesproken en leggen wij dit schriftelijk vast.

2. Wij hoeven niet vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan c.q. deze geheim te houden als,

  1. jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen;
  2. als de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking heeft (bijvoorbeeld een klant) uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze gegevens met anderen te delen; of
  3. er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld aan het Openbaar Ministerie te verstrekken.  

6. Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen en hoe beveiligen we de persoonsgegevens?

 1. We hosten en verwerken de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). We maken gebruik van Europese servers bij Google in Groningen. Enkele van door ons ingeschakelde subverwerkers, zoals omschreven in artikel 9, kunnen gegevens opslaan buiten de EER. Op de lijst van subverwerkers kun je lezen welke dat zijn. Deze subverwerkers zijn aangesloten bij Privacy Shield. Dat betekent dat ze aan beveiligingseisen voldoen, die door de Europese Commissie als adequaat worden beschouwd. Je geeft ons hierbij toestemming om de persoonsgegevens buiten de EER op te slaan.
 2. Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat wij voor jou verwerken de risico’s die daaraan verbonden zijn. De beveiligingseisen en de technologie veranderen voortdurend. Daarom spannen we ons in om de beveiligingsmaatregelen voortdurend te evalueren en waar nodig te verscherpen, aan te vullen of te verbeteren.

7. Wat moeten wij doen als er een datalek is?

 1. Bij een datalek is er sprake van een inbreuk in verband met persoonsgegevens waardoor persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij er mogelijk onrechtmatig verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten.
   
 2. Wanneer er sprake is van een datalek bij de verwerking van de persoonsgegevens die wij voor jou verwerken, dan zullen wij jou daar direct over informeren (uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking).
   
 3. Jij hebt als verwerkingsverantwoordelijke ook bepaalde (wettelijke) plichten wanneer er sprake is van een datalek. Wij zullen jou alle bijstand verlenen die wij kunnen verlenen bij het nakomen van deze plichten.

8. Hoe gaan wij om met de rechten van de betrokkenen?

De betrokkenen hebben op basis van de AVG een aantal rechten. Jij bent verplicht om aan die rechten tegemoet te komen. Waar mogelijk helpen we

jou daarbij, waaronder begrepen verzoeken tot inzage, rectificatie, en beperking op overdracht van persoonsgegevens.

9. Wie krijgen er nog meer toegang tot de persoonsgegevens?

 1. In sommige gevallen maken wij gebruik van subverwerkers. Dit zijn personen of organisaties die wij op onze beurt inschakelen om in opdracht van ons persoonsgegevens uit Watermelon te verwerken, bijvoorbeeld om jouw facturen per post naar je klanten te sturen. Welke subverwerkers dat zijn lees je op https://watermelon.co/partners/.
 2. We maken met de door ons ingeschakelde subverwerkers duidelijke afspraken over hoe ze met alle gegevens om moeten gaan. Met name maken wij afspraken over technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Wij zijn aansprakelijk voor de nakoming van deze afspraken door deze subverwerker tegenover jou als verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Door deze verwerkersovereenkomst te ondertekenen geef je ons toestemming om subverwerkers in te schakelen. Als we een andere subverwerker gaan gebruiken, informeren we je altijd vooraf. Blijf je na de aankondiging gebruik maken van Watermelon, dan heb je hierbij het

10. Wie is er aansprakelijk bij schade?

 1. Wanneer er eventueel aanspraken zijn van de Autoriteit Persoonsgegevens of betrokkenen en deze aanspraken zijn er het gevolg van dat jij de door ons in de onderliggende overeenkomst of deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken niet nakomt of door jou wet- en regelgeving is geschonden, dan zal jij ons vrijwaren en schadeloos moet stellen voor deze aanspraken.
 2. Wanneer wij toch wel aansprakelijk zijn voor deze aanspraken van de Autoriteit Persoonsgevens of betrokkenen dan is deze aansprakelijkheid beperkt. Daarvoor gelden de afspraken die staan in onze overeenkomst voor het gebruik van Watermelon.

11. Wat kan jij doen om de uitvoering van onze afspraken te controleren?

 1.  Jij hebt het recht om (periodiek) audits uit te (laten) voeren om te controleren of wij voldoen aan de afspraken die in deze verwerkersovereenkomst staan. Hierover spreken we het volgende af:
  1. Natuurlijk spannen wij ons altijd in om aan de afspraken uit deze verwerkersovereenkomst te voldoen. Om die reden kan het zo zijn dat we ons door een onafhankelijke en externe auditor laten controleren en dus een audit laten uitvoeren. Als wij een dergelijke controle hebben laten uitvoeren, dan kan je altijd een afspraak maken om de rapportage van deze externe en onafhankelijke auditor in te zien. Alleen als je met goede argumenten kunt aantonen dat we ons niet aan de afspraken uit deze overeenkomst hebben gehouden, dan heb je het recht om alsnog zelf een audit uit te laten voeren door een externe auditor op jouw eigen kosten. Dit recht heb je ook als we nog geen auditrapport ter inzage hebben liggen.
  2. Je kondigt minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk aan ons aan dat je een audit wilt laten uitvoeren. Komt de datum en/of het tijdstip van de audit ons niet uit, dan
   laten we dit aan je weten en doen we een voorstel voor een vervangende datum en/of tijdstip.
  3. Je maakt gebruik van een externe auditor die lid is van de Norea, of een auditor die voldoet aan dezelfde kwaliteitsstandaarden die de Norea stelt aan haar leden, zoals bijvoorbeeld de eis van geheimhouding en onafhankelijkheid. Voldoet de externe auditor niet aan deze kwaliteitseisen, dan behouden we het recht voor om deze te weigeren.
  4. De personen die de audits uitvoeren, houden zich aan de beveiligingsprocedures die bij  ons van kracht zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze geheimhouding afspreken. Ook jij houdt de uitslag van de audit geheim. Het is niet toegestaan hierover met derden te communiceren. Dit mag wel als we hiervoor toestemming hebben gegeven. We overleggen dan hier graag met je over.
  5. Wij werken aan de audits mee en leveren zo tijdig mogelijk alle informatie aan die hiervoor redelijkerwijs relevant is. De kosten van de audits zijn voor jouw rekening.

12. Hoe gaan we om met geschillen?

 1. Als we een geschil hebben, doen we ons best om samen met jou tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan leggen we het geschil voor aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht. Wij behouden ons het recht voor om – als op basis van de wet een andere rechter bevoegd is – het geschil toch voor te leggen aan deze bevoegde rechter.
   
 2. Op deze verwerkersovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook voor alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen die uit deze overeenkomst voortvloeien of hiermee samenhangen.

13. Wat doen we als onze overeenkomsten elkaar tegenspreken?

Zit er een tegenstrijdigheid tussen deze verwerkersovereenkomst en de overeenkomst die we met je hebben gesloten voor het gebruik van Watermelon? Dan gaat deze verwerkersovereenkomst voor en geldt wat hierin staat.


Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Definities en algemene zaken

 1. Wie is wie? Wie ben ik?
  1. Watermelon: dat zijn wij, dé klachtenoplosser uit Utrecht.
  2. Opdrachtgever: dat ben jij, de ondernemer die gebruik wil maken van onze Watermelon Software.
  3. Watermelon software: onze unieke en speciaal geprogrammeerde software die voor jouw klantenservice oplossingen biedt.
  4. Gebruiker: iedere persoon die gebruik gaat maken van onze Watermelon software.
 2. Voordat je gebruik kan maken van onze software moet je eerst deze gebruiksvoorwaarden lezen en hiermee akkoord gaan.
 3. Omdat updates en nieuwe versies van Watermelon software voorwaarden kunnen bevatten die van deze gebruiksvoorwaarde afwijken, moet je die nieuwe voorwaarden altijd eerst accepteren voordat je de update of nieuwe versie kan installeren.
 4. Om de software te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken bij Watermelon.

Artikel 2. Gebruik van de software

 1. Nadat er een digitaal account voor je is aangemaakt krijg je van ons een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee je gebruik kan maken van de Watermelon Software.
 2. Je mag de gebruikersnaam en het wachtwoord dat we je geven niet aan derden geven, tenzij wij daar van tevoren schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.
 3. Wij hebben alleen toegang tot jouw account wanneer jij ons om technische hulp vraagt. Elke keer dat we, vanwege het verlenen van technische hulp, toegang tot je account nodig hebben vragen we van tevoren om jouw toestemming.
 4. Wij zullen nooit toegang tot jouw account verschaffen zonder dat jij daar eerst toestemming voor hebt gegeven.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw gebruikersaccount en hierbij dien je je ook te houden aan de huidige wet- en regelgeving, verdragen en voorschriften die over het gebruik van onze Watermelon software gaan.
 6. Je bent verplicht om ons onmiddellijk schriftelijk te informeren wanneer er sprake is van ongeautoriseerd gebruik van een wachtwoord of account, of wanneer (je vermoedt dat) de beveiliging van de Watermelon software geschonden is.
 7. Je mag je niet voordoen als een andere gebruiker van de Watermelon software of onjuiste identiteitsgegevens aan ons verstrekken.
 8. Je mag geen data verzenden en/of opslaan via de Watermelon software die:
  1. in strijd is met de wet- en regelgeving;
  2. in strijd is met de maatschappelijke normen en/of onbehoorlijk, onethisch of onbetamelijk is;
  3. privé- en/of persoonsgegevens van derden (kunnen) schenden;
  4. de werking van de Watermelon software en/of andere apparatuur of systemen van ons of van derden kunnen verstoren.
 9. Je mag via de Watermelon software niet doorverwijzen naar:
  1. erotisch, pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal;
  2. illegale websites / websites waar illegale zaken worden aangeboden.
 10. Je mag de Watermelon software niet gebruiken voor het versturen van spam.

Artikel 3. Licentie (toestemming)

 1. Wij geven je hierbij beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare toestemming om de Watermelon software te gebruiken op één of meerdere apparaten.
 2. Alléén wanneer wij dat uitdrukkelijk en schriftelijk hebben afgesproken, krijg je het recht om de Watermelon software in een sublicentie aan derden te verstrekken die op welke manier dan ook bij jou in dienst zijn. In de afspraak die wij hierover maken staat hoeveel sublicenties je mag verstrekken.
 3. De licentie die we in het vorige lid bedoelen wordt alleen verstrekt voor de afgesproken periode en is niet tussentijds opzegbaar, tenzij een van ons de gemaakte afspraken niet nakomt.
 4. Reverse engineering en/of het verder verspreiden van Watermelon software is niet toegestaan, tenzij we hier uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 5. Je blijft altijd eigenaar van de door jou verstuurde informatie en gegevens.
 6. Je mag de Watermelon software alleen binnen én voor je eigen bedrijf of organisatie gebruiken. Verder mag je de Watermelon software ook alleen maar gebruiken voor de werkzaamheden waar de software voor bedoeld is.

Artikel 4. Updates

 1. We brengen regelmatig updates uit. Dit doen we om de bij ons bekende fouten te herstellen en om kleine verbeteringen in de werking van de Watermelon software door te voeren.
 2. Ook brengen we met een zekere regelmaat nieuwe versies van de Watermelon software uit. Dit doen we om nieuwe functionaliteiten door te kunnen voeren.
 3. En we komen nog even terug op lid 1: wanneer je onze updates om welke reden dan ook niet installeert, zijn wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die met deze updates worden hersteld.
 4. Wij kunnen de terbeschikkingstelling van de Watermelon software voortzetten met een nieuwe of gewijzigde versie van de software. Wij zijn niet verplicht om voor jou bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Watermelon software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van de geleverde software berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers.
 2. Een recht van intellectueel eigendom wordt alleen aan de Opdrachtgever overgedragen wanneer dit uitdrukkelijk en expliciet wordt vermeld.
 3. Mocht je inbreuk maken op enig recht van intellectueel eigendom van de software van Watermelon, dan geldt voor iedere overtreding een boete van € 25.000,- per overtreding, en een boete van € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, die aan ons betaald wordt.
 4. Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten en databankrechten, op de door jouw verzonden informatie komen aan jou toe.
 5. Je ontvangt van ons slechts een beperkt gebruiksrecht om de informatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel te mogen verwerken voor het uitvoeren van de diensten die in het contract staan dat we hebben afgesloten.
 6. Alle rechten van intellectueel eigendom die niet uitdrukkelijk of ondubbelzinnig in deze gebruiksaanwijzing of in de algemene voorwaarden aan jou worden overgedragen berusten bij ons of onze licentiegevers.  

Artikel 6. Garanties en vrijwaring

 1. Wij geven geen garantie dat de Watermelon software aan jouw verwachtingen voldoet.
 2. Wij leveren de Watermelon software ‘AS-IS’ en voor zover dat wettelijk is toegestaan met uitsluiting van impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit of juistheid.
 3. Wij garanderen dat we de eigenaar zijn van de Watermelon software, of dat wij een rechtsgeldige toestemming van onze leveranciers hebben om de toestemming als bedoeld in artikel 3 te mogen geven.
 4. Wij garanderen dat de Watermelon software geen virussen, achterdeuren, logische bommen of andere kwaadaardige zaken bevat.
 5. Wij vrijwaren jou van alle aanspraken van derden in verband met de in dit artikel genoemde garanties.
 6. Er geldt geen vrijwaring wanneer de aanspraak van de derde betrekking heeft op een combinatie van de Watermelon software met componenten of zaken die wij niet hebben geleverd.

Artikel 7. Geheimhouding en beveiliging

 1. Wij zullen geen kennis nemen van de gegevens die je via onze software verzendt, in welke vorm dan ook, tenzij je hiervoor expliciet schriftelijke toestemming geeft.
 2. Wij zullen nooit kennis nemen van de inhoud van de informatie die door jou en/of de Gebruikers via onze software wordt verstuurd.
 3. Wij zullen ons uiterste best doen om de Watermelon software te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens.
 4. We verwachten dat je zelf zorg draagt voor adequate beveiliging, bescherming en back-ups van de informatie die via onze software wordt verstuurd en ontvangen.
 5. Wij verwachten dat je op basis van de inlichtingen die wij je verstrekken over maatregelen die getroffen moeten worden om gevolgen van storingen en gebreken in de Watermelon software te beperken, of over verminking of verlies van gegevens of andere incidenten, de risico’s voor jouw bedrijf of organisatie inventariseert en aanvullende maatregelingen treft wanneer dit nodig is. Als je aanvullende maatregelen moet treffen, dan zijn wij, voor zover dit redelijk is, op jouw verzoek bereid om medewerking te verlenen, maar wij doen dit alleen tegen door ons opgestelde (financiële) voorwaarden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop er wordt omgegaan met de via de Watermelon software verstuurde informatie, vooral wanneer het hierbij om persoonsgegevens gaat. 
 2. Je bent zelf aansprakelijk voor hoe er binnen jouw bedrijf wordt omgegaan met de Watermelon software en de daaruit voortkomende informatie, vooral door degene die gebruikmaakt van onze software in sub-licentie.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van jouw zorgplicht als bedoeld in artikel 7.4.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de derden hun diensten, als bedoeld in artikel 1.4, zo aanpassen dat deze diensten niet langer met onze software kunnen samenwerken.

Artikel 9. Overmacht

 1. Wanneer er bij ons sprake is van overmacht, mogen wij (verdere) verplichtingen uit het contract opschorten zolang de overmacht duurt.
 2. Wanneer is er sprake van overmacht? Elke van de wil van Watermelon onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke ook niet krachtens de wet, ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van ons behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat we door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld waardoor nakoming van het contract redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 10. Beëindiging toegang

 1. Wij hebben het recht om je de toegang tot de Watermelon software te ontzeggen wanneer je:
  1. deze gebruiksvoorwaarden overtreedt;
  2. middels onze software in strijd handelt met wet- en regelgeving;
  3. middels onze software in strijd handelt met de goede zeden en/of maatschappelijke normen;
  4. middels het gebruik van onze software privé- en/of persoonsgegevens van derden schendt of kan schenden;
  5. middels het gebruik van de onze software de werking van de software en/of andere apparatuur of systemen van Watermelon en/of derden kan verstoren.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerd door Nederlands recht.
 2. De rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Watermelon en de Opdrachtgever.

Partnervoorwaarden

Partnervoorwaarden

Zoals wij deze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd hebben onder nummer 66844177.

Artikel 1. Definities en algemene zaken

 1. Wie is wie? Wie ben ik?
  1. Watermelon: dat zijn wij, dé klachtenoplosser uit Utrecht.
  2. Opdrachtgever: dat ben jij, de ondernemer die gebruik wil maken van onze software. 
  3. Gebruiker: iedere persoon die gebruik gaat maken van onze Watermelon software.
  4. Partijen: dat zijn wij samen.
  5. Watermelon software: onze unieke en speciaal geprogrammeerde software die voor jouw klantenservice oplossingen biedt.
  6. Intellectuele eigendomsrechten: Alle volledige wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke en/of aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op de) (1) merkrechten, (2) handelsnaamrechten, (3) auteursrechten, (4) databankrechten, (5) modelrechten, (6) octrooirechten, (7) (technische) knowhow en (8) domeinnamen, alsmede toekomstige intellectuele eigendomsrechten en aanvragen tot het verkrijgen van de hiervoor genoemde of daarmee vergelijkbare rechten.
 2. Deze Partnervoorwaarden gelden voor elke overeenkomst die we samen afsluiten, op basis waarvan we wensen samen te werken op het gebied van app-ontwikkeling (koppeling en/of integratie van apps en/of programmatuur), resellingactiviteiten en affiliate marketing, alsmede op elke levering waarbij we aan elkaar prestaties leveren, in welke vorm dan ook tot stand gekomen. Als je éénmaal onder deze Partnervoorwaarden een contract met ons hebt afgesloten, aanvaard je daarbij ook dat deze Partnervoorwaarden op latere overeenkomsten opnieuw tussen ons toegepast kunnen worden.
 3. De algemene voorwaarden van jouw eigen bedrijf of organisatie, hoe deze ook mogen heten en welke vorm deze ook mogen hebben, zijn niet van toepassing tenzij dat uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen ons is afgesproken.
 4. Afwijken van deze Partnervoorwaarden is alleen mogelijk wanneer we dit schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen zijn dan ook alleen geldig voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 5. Als één of meer bepalingen van deze Partnervoorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van de Partnervoorwaarden volledig van kracht. We stellen dan in onderling overleg nieuwe bepalingen op die de nietig /vernietigde bepalingen zullen vervangen, volgens het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 6. Deze Partnervoorwaarden worden afgesproken ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige afspraak bij Watermelon betrokken is of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 7. Wanneer onze software gebruikmaakt van de diensten van derden, gelden naast onze eigen voorwaarden óók de voorwaarden van de betreffende derde(n) op al onze contracten. Watermelon is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de diensten en de algemene en licentievoorwaarden van deze derde(n). We verwachten dat je de bedoelde algemene en licentievoorwaarden van de derde(n) aanvaardt, en kunnen deze op jouw verzoek ook naar je toesturen.
 8. Zowel Watermelon als de Opdrachtgever zijn zelfstandige entiteiten die hun bedrijven geheel voor eigen rekening en risico exploiteren. Met deze overeenkomst wensen we allebei uitdrukkelijk geen arbeids- of agentuurovereenkomst dan wel een joint venture of vergelijkbare constructie tot stand te brengen, tenzij we anders zijn overeengekomen.

Artikel 2. Intellectuele eigendom, licentie (toestemming) en inbreuk

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle door Watermelon ter beschikking gestelde software (waaronder de Watermelon software), programmatuur, code, (grafisch/web)design, (handels/merk)namen, tekens, logo’s, teksten, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en andere materialen (hierna te noemen: de materialen), berusten uitsluitend bij Watermelon of hun licentiegevers.
 2. Het contract houdt uitdrukkelijk niet de overdracht van intellectuele eigendomsrechten in, tenzij we dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders hebben afgesproken.
 3. Watermelon verleent aan jou een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de intellectuele eigendomsrechten op de materialen te gebruiken, maar deze geldt uitsluitend voor de duur, voor de doeleinden en – voor zover dit van toepassing is – binnen (de markt/(sales)kanalen in) het territorium zoals deze in het contract beschreven staan. Als er in het contract geen (markt/(sales)kanalen en/of) territorium is beschreven, zal dit zijn beperkt tot Nederland, in aanmerking genomen het overige bepaalde in deze Partnervoorwaarden. Watermelon neemt de coördinatie en uitvoering van marketing en sales-activiteiten via socialmediakanalen voor zijn rekening, waaronder – maar niet uitsluitend – Facebook, Twitter en LinkedIn. Wanneer je (marketing)uitingen wilt maken waarin gebruik wordt gemaakt van (intellectuele eigendomsrechten van) Watermelon, hoor je dit vooraf ter goedkeuring aan ons voor te leggen zodat we de kwaliteit en uniformiteit kunnen waarborgen.
 4. Je bent alleen gerechtigd om de intellectuele eigendomsrechten op de materialen te gebruiken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract en/of deze Partnervoorwaarden. Daarbuiten onthoud je je van elk gebruik van intellectuele eigendomsrechten, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor hebben verleend.
 5. Je garandeert dat je niets zal doen of nalaten waardoor er inbreuk gemaakt kan worden op de intellectuele eigendomsrechten van Watermelon of van derden waarbij Watermelon een (exclusieve) licentie heeft bedongen. Ook zal je niets doen of nalaten dat deze rechten ongeldig maakt en/of het eigendom van de rechthebbende en/of het exclusieve gebruiksrecht van Watermelon van deze intellectuele eigendomsrechten in gevaar brengt.
 1. Je mag geen aanduidingen omtrent intellectuele eigendomsrechten uit de materialen verwijderen of wijzigen, en hieronder verstaan we ook aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 2. Het is Watermelon toegestaan om technische maatregelen te nemen om de materialen te beschermen. Wanneer Watermelon de materialen door middel van technische bescherming heeft beveiligd, mag je deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 3. De toegang en het gebruik van de broncode van de Software vallen niet onder het in lid 3 van dit artikel bedoelde gebruiksrecht.
 4. Wij beschouwen iedere vorm van gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van het contract of de verleende gebruiksrecht valt als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Watermelon. Wanneer je dit doet ben je een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd aan Watermelon, die met een bedrag van € 500,- vermeerderd wordt voor elke dag dat de schending voortduurt, waarbij het recht van Watermelon om de daadwerkelijke, volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen niet wordt verhinderd.
 5. Watermelon is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal die door jou, of door jouw Gebruikers, via de Watermelon software verzonden wordt tijdens het gebruik van de software. Gebruikers zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en de intellectuele eigendomsrechten van derden op en van de ingevoerde gegevens.
 6. Watermelon vrijwaart je tegen elke rechtsvordering van een derde dat de door Watermelon geleverde software inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die derde. We verwachten wel van je dat je Watermelon direct schriftelijk zal informeren over het bestaan en de inhoud van een rechtsvordering en de afhandeling van de zaak geheel aan Watermelon overlaat. We verwachten ook dat je daarvoor de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Watermelon verleent om je tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
 7. De verplichting tot vrijwaring, zoals we die in het vorig lid bedoelen, vervalt als de verweten inbreuk verband houdt met: 
  1. materialen die je ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Watermelon ter beschikking hebt gesteld;
  2. wijzigingen die je zelf, of door een derde, zonder schriftelijke toestemming in of aan de Watermelon software hebt aangebracht.
 1. Wanneer we erachterkomen dat derden gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten, onze software, materialen of (het concept van) Watermelon op een andere wijze proberen na te bootsen, of handelingen proberen te verrichten die verwarring stichten bij het publiek of op een andere manier als inbreukmakend kunnen worden geacht, en Partijen bij hun contract schade hiervan kunnen ondervinden, dan zal uitsluitend Watermelon, indien Watermelon dat nodig acht, die maatregelen – ook de gerechtelijke – nemen die kunnen leiden tot een zo spoedig mogelijk einde van deze onrechtmatige handelingen. Watermelon is hier nooit toe verplicht.
 2. Wanneer je handelingen als hierboven omschreven herkent of vermoedt, dien je Watermelon daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

Artikel 3. Uitvoering contract 

 1. Wij doen ons uiterste best om het contract naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, met zorgvuldigheid en vakmanschap. En we verwachten dat jij hetzelfde doet.
 2. Het contract tussen ons ziet toe op een inspanningsverplichting en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij wij in het contract uitdrukkelijk een resultaat hebben afgesproken. Dit resultaat moet overigens wel met voldoende bepaalbaarheid schriftelijk zijn omschreven.
 3. In alle gevallen waarin Watermelon dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 4. Om alles wat we overeengekomen zijn in het contract zo goed mogelijk uit te voeren, verwachten we dat jij doet én laat wat hier logischerwijs bij noodzakelijk is.
 5. Om onze oplossing op een efficiënte manier te kunnen aanbieden, hebben wij enige informatie van jou nodig. Wanneer je nalaat om deze informatie te overleggen, mogen wij de uitvoering van dit contract opschorten tot het moment dat je wel alle informatie ter beschikking hebt gesteld. Wanneer we door deze vertraging extra kosten maken worden deze kosten bij jou in rekening gebracht.
 6. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Watermelon en in ieder geval binnen 2 (twee) weken na schriftelijk verzoek een volledige en correcte lijst van de onder de overeenkomst vallende Gebruikers aan Watermelon doen toekomen.
 7. Nogmaals, we zullen ons uiterste best doen om de Watermelon software ononderbroken beschikbaar te stellen en hierbij de juiste informatie te geven, maar kunnen geen ijzer met handen breken en dus geen garanties bieden.
 8. Alle overgekomen uitvoeringstermijnen in het contract zijn geen fatale termijnen.
 9. Als Opdrachtgever ben je verplicht om de persoonsgegevens die jij van je Gebruikers krijgt op te slaan volgens de normen van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze persoonsgegevens mag je niet verkopen en/of ter beschikking stellen aan derden, tenzij je Gebruikers hier van tevoren én uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.
 10. Je bent zelf verantwoordelijk voor de (aanschaf van de) hard- en software, randapparatuur en verbindingen die nodig zijn om de afspraken in het contract uit te kunnen voeren.

Artikel 4. Beschikbaarheid en back-up

 1. Wij zullen er altijd hard aan werken om onze software ononderbroken beschikbaar te stellen en om toegang tot opgeslagen data te realiseren, maar bieden hierover geen garanties.
 2. Watermelon is niet gehouden om back-ups van de door de Opdrachtgever ingevoerde data ter beschikking aan de Opdrachtgever te stellen, tenzij er sprake is van ‘groot dataverlies’ en voor zover Watermelon over de gewenste back-ups beschikt. De beoordeling van deze situatie ligt bij Watermelon.
 3. Wanneer wij een backup aan je ter beschikking stellen, als bedoeld in het vorige lid, hebben wij het recht om je hier een vergoeding voor te vragen.
 4. Wij doen ons uiterste best om de Watermelon software up-to-date te houden.
 5. Als er naar onze mening een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Watermelon software, het netwerk van Watermelon of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, hebben wij het recht om alle maatregelen te nemen die we redelijkerwijs nodig achten om dit gevaar af te wenden of te voorkomen.

Artikel 5. Storingen 

 1. In geval van onderhoud, aanpassing of verbetering aan de Watermelon software of de servers, hebben wij het recht om onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. We zullen ons uiterste best doen om een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en om je tijdig van de geplande buitengebruikstelling op de hoogte stellen. Watermelon is echter nooit aansprakelijk tot vergoeding van schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling. 
 2. Wij hebben het recht om de Watermelon software, of een gedeelte daarvan, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, streven wij ernaar om jou daar tijdig van op de hoogte te stellen.
 3. Wanneer onze dienstverlening door storing, onderhoud of andere oorzaken niet beschikbaar is, zullen wij ons uiterste best doen om je over de aard en de verwachte duur van de onderbreking te informeren.

Artikel 6. Opslaan van informatie

 1. Wij zullen de informatie die jij aan ons verstrekt op een zorgvuldige manier bewaren. Tenzij het tegenbewijs bewezen wordt, worden wij geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De Opdrachtgever draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Watermelon of derden opgeslagen gegevens, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Watermelon.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. Alle door Watermelon opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Mochten wij onverhoopt een grove fout maken in onze aanbiedingen en/of prijzen, dan zijn wij niet verplicht om ons hieraan te houden. Wij hopen op je begrip in deze situatie.
 3. Wij kunnen onze prijzen baseren op de informatie die jij ons bij aanvraag verstrekt. Wanneer je deze informatie naderhand wijzigt, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen. Wij hebben het recht om alle prijzen die we met jou zijn overeengekomen ieder jaar per 1 januari met maximaal 5% te verhogen.
 4. Vergoedingen tussen Partijen zullen nader worden overeengekomen in het contract.
 5. Voor ons product geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen. Betalingen doe je door middel van overschrijving of storting op het bankrekeningnummer dat we daarvoor aanwijzen.
 6. Het zal niet vaak voorkomen, maar indien wij dit nodig achten, kunnen we een (gehele) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs van je verlangen
 7. Wij hebben het recht om in gedeelten te factureren.
 8. We factureren elektronisch. Dat houdt in dat we onze facturen digitaal naar je toesturen en automatisch verwerken.
 9. Betaal je niet binnen de lid 5 van dit artikel genoemde termijn, dan ben je automatisch in verzuim en mogen wij je wettelijke rente doorberekenen. Deze rente loopt vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag waarop de hele factuur betaald is.
 10. Wij mogen jou ook alle kosten, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, in rekening brengen wanneer je één of meerdere verplichtingen in het contract niet nakomt, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 100,–.
 11. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens Watermelon.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. We gaan het contract samen aan voor de daarin vermelde termijn. Wanneer een vermelde termijn ontbreekt, wordt geacht dat we het contract voor 1 (één) jaar aangaan.
 2. Watermelon heeft te allen tijde het recht om dit contract tussentijds en kosteloos te beëindigen wanneer daarbij een opzegtermijn van 3 (drie) maanden in acht wordt genomen, hierbij is het niet relevant of het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft.
 3. Verder heeft Watermelon het recht om het contract tussentijds en kosteloos te beëindigen wanneer de samenwerking naar oordeel van Watermelon niet langer standhoudt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

 1. Wij zijn nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook, behalve wanneer er sprake is van directe schade (dit is uitsluitend de materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van onze kant als gevolg van opzet of grove schuld).
 2. Onder directe schade verstaan we uitsluitend:
  1. de redelijke kosten die gemaakt worden om de oorzaak en de omvang van de directe schade vast te stellen;
  2. de redelijke kosten die gemaakt worden om onze tekortkoming jegens het contract te laten beantwoorden, tenzij deze tekortkoming niet aan ons toegerekend kan worden;
  3. de redelijke kosten die gemaakt worden om schade te voorkomen of beperken. Hiervoor moet je wel kunnen aantonen dat je met het maken van deze kosten de schade daadwerkelijk beperkt hebt.
 3. Blijken wij wel aansprakelijk te zijn voor schade, dan is de hoogte van de schade beperkt tot voor zover deze schade door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Watermelon.
 4. Gaat de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over of de schade wordt niet door de verzekering gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade (denk aan o.a. schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, gevolgschade, gemiste besparingen, en schade die het gevolg is van of veroorzaakt is door de uitvoering van het contract).
 6. Wanneer je ons aansprakelijk wil stellen omdat we de afspraken die in het contract staan niet (voldoende) zijn nagekomen, dien je ons eerst in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn geven waarin wij mogen proberen om de niet (voldoende) nagekomen afspraken alsnog uit te voeren.
 7. Wij zijn voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk die ontstaan is doordat we onjuiste of onvolledige informatie van je ontvangen hebben.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Watermelon uitdrukkelijk tegen alle aanspraken en/of vorderingen en/of kosten van de kant van derden, hoe deze ook mogen heten en op wat voor grond dan ook, die zijn ontstaan in verband met zijn eigen (commerciële) activiteiten, waaronder mede – maar niet uitsluitend – begrepen activiteiten die mede bestaan uit door Watermelon ter beschikking gestelde materialen, geleverde zaken of resultaten, dan wel als gevolg van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever en/of zijn personeel en/of andere (hulp)personen.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht.
 10. Wij zijn niet verplicht om schade te vergoeden die het gevolg is van aanpassingen in de Watermelon software.
 11. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door het gebruik van diensten of producten van derden, als bedoeld in artikel 1 lid 6, door de Opdrachtgever dan wel de incorporatie van deze diensten in de Watermelon software.
 12. Je dient er zelf rekening mee te houden dat derden, als bedoeld in artikel 1 lid 6, persoonsgegevens kunnen verwerken. Je dient ook zelf onderzoek te doen naar deze verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik, de verwerking, wijziging, of de openbaring van de persoonsgegevens door deze derde. Je dient ons te vrijwaren tegen iedere aanspraak, gebaseerd op hetgeen dat genoemd is in deze afspraak.
 13. Mocht enige beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel in rechte geen stand houden, dan is de totale aansprakelijkheid van Watermelon jegens de Opdrachtgever, op welke grond dan ook, voor zowel directe als indirecte schade, beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- (jawel: tienduizend euro!), inclusief (wettelijke) rente.
 14. Mocht de schade te wijten zijn aan opzet of grote schuld van onszelf, dan gelden de beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze Partnervoorwaarden staan niet.

Artikel 10. Overmacht

 1. Wanneer er aan onze kant sprake is van overmacht, mogen wij de (verdere) verplichtingen uit het contract opschorten zolang de overmacht duurt.
 2. Wanneer is er sprake van overmacht? Elke van de wil van Watermelon onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke ook niet krachtens de wet, ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van ons behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet of telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Watermelon door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Watermelon kan worden gevergd.
 3. Wij doen ons uiterste best om jou zo snel mogelijk, zo ver in redelijkheid mogelijk is, van de overmacht op de hoogte te brengen.
 4. Mochten wij al aan een deel van de verplichtingen uit het contract hebben voldaan, dan mogen wij jou daarvoor deelfacturen sturen.
 5. Maar we moeten wel redelijk blijven. Duurt de overmachtssituatie langer dan 3 (drie) maanden, dan mogen wij allebei het contract tussentijds schriftelijk opzeggen zonder inachtneming van de opzegtermijnen en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11. Klachten

 1. Wij doen ons uiterste best ons product zo goed mogelijk te maken. Mocht je toch een klacht hebben over ons product of de factuur, laat ons dit zo snel mogelijk, maar wel binnen 14 (veertien) dagen, weten.
 2. Mocht je een klacht over de factuur hebben, dan dient ook deze binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum bij ons gemeld te worden.
 3. Hoe vervelend een klacht ook is, je dient alsnog de factuur binnen de overeengekomen tijd te betalen.
 4. Blijkt je klacht gegrond te zijn, dan zullen wij onze afspraken alsnog nakomen, tenzij dit in de tussentijd voor jou aantoonbaar zinloos is geworden. Wanneer dit laatste het geval is, dien je ons dat schriftelijk en tijdig te laten weten.

Artikel 12. Geheimhouding en privacy

 1. Zowel Watermelon als de Opdrachtgever zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van het contract van elkaar hebben verkregen geheim te houden.
 2. Informatie geldt altijd als vertrouwelijk, tenzij dit door de wederpartij anders is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Watermelon een informatieplicht opleggen.
 4. Wanneer je de geheimhoudingplicht zoals bedoeld in dit artikel schendt, ben je een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd aan Watermelon, te vermeerderen met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de schending voortduurt, waarbij het recht van Watermelon om de daadwerkelijke, volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen niet wordt verhinderd.
 5. Wanneer je informatie stuurt naar Watermelon, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je Watermelon een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Watermelon software, tenzij deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt.
 6. Watermelon zal geen kennis nemen van gegevens die de Opdrachtgever via de Watermelon software opslaat en/of verspreidt, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Watermelon daar vanwege een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel toe verplicht is. In dat geval zal Watermelon zijn uiterste best doen om de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 7. De Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De Opdrachtgever is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. Partijen houden het er voor dat Watermelon ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens c.q. ‘verwerker’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming is.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Wij hebben het recht om de verplichtingen uit ons contract (gedeeltelijk) op te schorten of het contract te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling te versturen en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, wanneer: 
  1. je in gebreke bent met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
  2. aannemelijk is dat je niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Watermelon zal (kunnen) voldoen;
  3. je in staat van faillissement bent verklaard, onder curatele bent gesteld, surseance van betaling hebt verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op je van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig bent;
  4. de Opdrachtgever artikel 2.5 van deze Partnervoorwaarden overtreedt.
 2. Watermelon is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.
 3. Alle verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Watermelon worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 4. Mochten wij tot opschorting en/of ontbinding overgaan, dan dien je nog steeds jouw betalingsverplichtingen uit het contract na te komen. Tevens is Watermelon alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en (gederfde) interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever, ontbindingskosten en de door Watermelon gederfde inkomsten.
 5. In geval van opschorting van de overeenkomst, heeft Watermelon het recht om de Opdrachtgever de toegang tot de software te ontzeggen.

Artikel 14. Gevolgen van beëindiging

 1. Indien het contract tussen Watermelon en de Opdrachtgever, al dan niet tussentijds, wordt beëindigd, op welke wijze en om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever vanaf de datum van de beëindiging van het contract naar Watermelon verplicht zich met onmiddellijke ingang te onthouden van al hetgeen waartoe hij in het kader van het contract is gerechtigd, hieronder verstaan we met name, doch niet uitsluitend, het recht tot het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.
 2. Bij het einde van het contract heeft Watermelon geen verplichting tot het voldoen van enige goodwill- of andere vergoeding, tenzij dit in strijd is met dwingend recht of de Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van bewezen schade door Watermelon, onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in artikel 9.
 3. Verplichtingen die bedoeld zijn om ook na beëindiging van het contract voort te duren, blijven na beëindiging van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer, maar niet uitsluitend, verplichtingen met betrekking tot intellectuele eigendom (artikel 2), data (artikel 3 lid 6 en 9), aansprakelijkheid (artikel 9) geheimhouding en privacy (artikel 12) en toepasselijk recht (artikel 18.2).

Artikel 15. Non-concurrentie

 1. Tijdens de looptijd van het contract en tot 2 (twee) jaar na het einde daarvan mag je geen software ontwikkelen waarvan de functionaliteit en/of functie vergelijkbaar zijn met de functionaliteit en/of functie van de Watermelon software. Daarnaast verwachten we dat je gedurende de looptijd van het contract en tot 2 jaar na het einde daarvan geen koppelingen, samenwerkingen en/of andere (technische) verbindingen uitvoeren met software van andere leveranciers waarvan de functionaliteit en/of functie vergelijkbaar zijn met de functionaliteit en/of functie van de Watermelon software.
 2. Na het beëindigen van het contract mag de Opdrachtgever voor een periode van 2 jaar geen producten en/of diensten die concurreren met de Watermelon software aan Gebruikers aanbieden of leveren.
 3. Wanneer je lid 1 en/of 2 van dit artikel schendt, ben je een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd aan Watermelon, te vermeerderen met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, waarbij het recht van Watermelon om de daadwerkelijke, volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen niet wordt verhinderd.
 1. Wij kunnen alleen van de in dit artikel bepaalde verplichtingen afwijken wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk gebeurt.

Artikel 16. Wijziging van het contract en meerwerk

 1. Wanneer blijkt dat we het contract tussentijds moeten wijzigen om zo nog betere klantoplossingen aan te kunnen bieden, is het van belang dat wij tijdig en in goed overleg het contract schriftelijk aanpassen.
 2. Wanneer wij, op jouw verzoek of met jouw instemming, werkzaamheden moeten verrichten die buiten de gemaakte afspraken in het contract vallen, brengen we de kosten die we hierbij maken bij jou in rekening. Wij zijn trouwens nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te moeten voldoen.
 3. Als we onze afgesproken deadlines niet kunnen halen omdat er, op jouw verzoek of met jouw instemming, werkzaamheden verricht moeten worden die buiten het contract vallen, verwachten we dat jij hier begrip voor hebt. Wanneer er tijdens de uitvoering van het contract extra werk nodig is, is dat voor de Opdrachtgever nooit een rechtvaardiging om het contract op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 17. Wijzigingen Partnervoorwaarden

 1. Watermelon heeft altijd het recht om deze Partnervoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook voor eerder gesloten contracten. Wij nemen hierbij een termijn van 30 (dertig) dagen in acht die ingaat nadat de wijziging op de website van Watermelon is bekendgemaakt.
 3. Wanneer je een wijziging in deze Partnervoorwaarden niet wil accepteren, kan je tot de datum waarop de nieuwe Partnervoorwaarden van kracht worden de overeenkomst tegen deze datum beëindigen.

Artikel 18. De puntjes op de i

 1. Deze Partnervoorwaarden blijven van kracht indien Watermelon van (fruit)naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 1. Alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze Partnervoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. De rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de overeenkomst en/of deze Partnervoorwaarden.
 3. Er is sprake van een geschil zodra één van ons dat stelt.
 4. Deze Partnervoorwaarden treden op 1 maart 2017 in werking.

Privacy statement

Privacy statement

Wij van Watermelon B.V. (hierna te noemen: Watermelon) vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken. Daarnaast leggen we ook uit waarvoor we deze gegevens verzamelen en welke beveiligingsmaatregelen hiervoor zijn getroffen.

We raden je aan om deze privacy statement zorgvuldig te lezen.

Wie is wie? Wie ben ik?

Opdrachtgever = dat ben jij, de ondernemer die gebruik wil maken van onze servicetool.

Bezoeker = de bezoekers van de website www.watermelon.co.

Gebruiker = iedere persoon die gebruik gaat maken van onze software.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze privacy statement geldt voor alle websitebezoeken van de website www.watermelon.co (hierna te noemen: ‘de Website’) en het gebruik van de Watermelon software (hierna te noemen: ‘de Software”) door Opdrachtgevers en Gebruikers.
 2. Wij hebben ons voor de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: 1646183.

 Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers

 1. Om Bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het voor ons noodzakelijk om persoonsgegevens van de Bezoeker op te slaan.
 2. Wanneer jij gebruikmaakt van de Website en het contactformulier op de Website, slaat Watermelon de volgende persoonsgegevens van je op:
  1. Gebruikersdata: om het gebruik van de website en bepaalde functies hiervan te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren, verzamelen wij de volgende gebruikersdata:
   1. IP-adres
   2. type browser
   3. datum en tijd van jouw bezoek aan de Website 
   4. de wijze waarop jij als bezoeker gebruik maakt van de Website
  2. Contactgegevens: als een Bezoeker gebruikmaakt van het contactformulier verzamelen wij persoonsgegevens om de Bezoeker zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast heeft Watermelon informatie nodig om maatwerk te kunnen leveren. De volgende persoonsgegevens slaan wij op bij gebruik van het contactformulier:
   1. voornaam en/of achternaam
   2. e-mailadres
   3. telefoonnummer
   4. bedrijfsnaam
   5. het aantal collega’s
   6. de inhoud van het bericht
  3. Cookies: Watermelon maakt op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. 
   1. Watermelon gebruikt cookies met het doel om de Bezoeker een betere gebruikerservaring te kunnen bieden, om bepaalde functies op de Website te vergemakkelijken en deze te verbeteren.
   2. Door toestemming te geven stem je expliciet in met het gebruik van de soorten cookies die de Website plaatst. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. 
   3. Via de Website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de dienst van Google Analytics. Watermelon gebruikt deze dienst om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over, hoe jij de Website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
   4. Watermelon heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het is Google hierbij niet toegestaan om de verkregen informatie van Google Analytics te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder heeft Watermelon het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld. 
   5. Watermelon maakt gebruik van Hotjar cookies. Hiermee wordt elke unieke Bezoeker geïdentificeerd en wordt ervoor gezorgd dat jij de juiste content te zien krijgt. Het belangrijkste doel van de Hotjar cookie is dan ook het bieden van een betere gebruikerservaring en het verbeteren van de Website. Met de Hotjar cookie kan Watermelon jou door een sessie volgen. Deze cookies verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen. Daarnaast toont Hotjar geen IP-adressen, alleen een uniek ID. 
   6. Meer informatie over het gebruik van cookies door Watermelon vind je in de Cookieverklaring.

Artikel 3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van Gebruikers

 1. Op het moment dat jij als individu gebruikmaakt van de Software van Watermelon door een conversatie te starten met een chatbot van een Opdrachtgever is het mogelijk dat de volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:
  1. voor- en achternaam
  2. de volgende gegevens van Facebook Messenger, Twitter of Telegram wanneer jij als Gebruiker via deze kanalen een conversatie start met een chatbot van een Opdrachtgever: 
   1. Telegram-ID, Twitter-ID of Facebook-ID
   2. profielfoto 
  3. de inhoud van het gesprek met de chatbot 
  4. de klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou om vast te leggen waarom je met de klantenservice contact hebt opgenomen en welke oplossing zij hebben aangedragen. Dergelijke gegevens met betrekking tot deze klantenservice worden ook door Watermelon bewaard.
 2. Op dit moment gebruikt Watermelon cookies in de Software. Watermelon slaat deze gegevens op om de volgende redenen:   
  1. om de Opdrachtgever een goede dienstverlening te kunnen garanderen en om de overeenkomst die met de Opdrachtgever is gesloten uit te kunnen voeren. Door deze gegevens op te slaan is de Opdrachtgever in staat om jou als Gebruiker snel te helpen bij vragen;
  2. om Opdrachtgevers met wie jij als Gebruiker via de Software contact hebt gehad een back-up ter beschikking te stellen wanneer er groot dataverlies plaatsvindt. Voorgaand ter beoordeling van Watermelon.
 3. Watermelon beveelt Opdrachtgevers aan transparant te zijn over de manier waarop zij de Software inzetten en in hun privacybeleid te vermelden of er persoonsgegevens verzameld worden en welke dit dan zijn.
 4. Watermelon raadt aan om als Gebruiker deze privacy statement te lezen in combinatie met het specifieke veiligheidsbeleid van de Opdrachtgever via welke jij als Gebruiker gebruikmaakt van de Software.
 5. De verzamelde persoonsgegevens worden bij Watermelon bewaard zolang de overeenkomst met de Opdrachtgever duurt. Als betrokkene en Gebruiker kan jij jouw rechten zoals geformuleerd in de AVG uitoefenen door contact op te nemen met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is vervolgens verplicht om jouw verzoek uit te voeren. Meer hierover vind je in ons Dataretentiebeleid.

Artikel 4. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van Opdrachtgevers

 1. Om een goede dienstverlening richting Opdrachtgevers te kunnen waarborgen en om de overeenkomst met de Opdrachtgever uit te kunnen voeren verzamelt Watermelon de volgende gegevens van de Opdrachtgever:                                                         
  1. bedrijfsgegevens
  2. voor- en achternaam
  3. e-mailadres
  4. telefoonnummer 
 2. Deze gegevens bewaren we zo lang de samenwerking duurt. Zodra de samenwerking stop wordt gezet zullen de gegevens binnen 30 (dertig) dagen verwijderd worden.

Artikel 5. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van sollicitanten

 1. Wanneer een individu bij Watermelon solliciteert worden ook gegevens verzameld om de sollicitaties zo goed mogelijk op te kunnen volgen. De volgende gegevens worden bewaard:
  1. voor- en achternaam
  2. e-mailadres
  3. telefoonnummer
  4. cv
  5. motivatiebrief
  6. LinkedInprofiel
  7. Indeedprofiel
 2. De gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard en daarna vernietigd, tenzij je bij ons in dienst treedt. 

Artikel 6. Nieuwsbrief

 1. Watermelon gebruikt alleen de namen en e-mailadressen van Bezoekers om hen te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief wanneer zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. De nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je als Bezoeker direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.
 2. Watermelon gebruikt alleen de naam en het e-mailadres om de Opdrachtgever te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief wanneer deze daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De nieuwsbrief bevat een link waarmee de Opdrachtgever zich direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 7. Doorgifte aan derden

 1. Met uitzondering van doorgifte die we eerder in deze privacy statement noemden, zal Watermelon jouw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken tenzij jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Dit betreft zowel de data van Opdrachtgevers als de persoonsgegevens van Gebruikers.
 2. Watermelon mag derden inschakelen die onder haar toezicht bepaalde, in dit privacy statement genoemde, verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Watermelon en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.
 3. Watermelon kan het noodzakelijk achten om persoonsgegevens van de Opdrachtgever of persoonsgegevens van Gebruikers te delen met andere softwareleveranciers. Grondslag hiervoor is ofwel de uitvoer van de overeenkomst met de Opdrachtgever of er zal expliciete toestemming gevraagd worden aan de Opdrachtgever. Deze softwareleveranciers worden ook wel subverwerkers genoemd. We hebben een duidelijk overzicht van al onze subverwerkers opgesteld en beschikbaar voor je gemaakt.

 Artikel 8. Websites en diensten van derden

 1. Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Watermelon zijn verbonden. Watermelon kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Watermelon raadt jou aan om de privacy statements van dergelijke websites van derden goed te lezen voordat je van dergelijke websites gebruikmaakt.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de Software moet je een account aanmaken bij Watermelon en kan je gebruikmaken van sociale services zoals Facebook, Twitter of Telegram. Lees de privacyverklaring van deze diensten (die regelmatig kunnen wijzigen) nauwkeurig door om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen en hoe zij deze verwerken.

Artikel 9. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens, dataportabiliteit, klachten en opt-out

 1. Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen en/of verwijdering, vernietiging en afscherming van jouw persoonsgegevens te eisen, zoals bepaald is in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit recht geldt voor Bezoekers, Opdrachtgevers en Gebruikers.
 2. Wanneer jij de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, of wanneer je vragen hebt omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over deze privacy statement, kan je daarvoor contact opnemen met Watermelon via contact@watermelon.co.
 3. Waar jij toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van persoonsgegevens, mag je deze ook weer intrekken. Wanneer je deze toestemming intrekt ga je akkoord met het feit dat dit negatieve effecten kan hebben op de dienstverlening van Watermelon of de kwaliteit van de Website. Op het moment dat de Opdrachtgever zijn toestemming intrekt is de dienstverlening van Watermelon niet meer mogelijk. De reden hiervoor is dat Watermelon niet kan garanderen dat er geen persoonsgegevens verwerkt worden omdat Watermelon in principe geen toegang heeft tot de data die de chatbot van de Opdrachtgever verzamelt.

Artikel 10. Beveiliging

 1. Ter beveiliging van de Website en de Software maakt Watermelon gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL-verbinding. Dit kan je in de browser zien aan de URL in de adresbalk, die begint met https. 

 Artikel 11. Wijzigingen in de privacy statement

 1. Watermelon heeft het recht deze privacy statement te wijzigen.
 2. Als Watermelon mocht besluiten om deze privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct in deze privacy statement opgenomen. Watermelon zal jou gedurende een periode van 3 (drie) maanden, door middel van een vermelding op de Website, op de hoogte brengen van deze wijziging, en zal jou hier tevens van op de hoogte brengen door je een e-mail hierover te sturen.

Cookieverklaring

Cookieverklaring

Op deze website en bij het gebruik van de Watermelon software (hierna te noemen: ‘de Software’) maken wij van Watermelon B.V. (hierna te noemen: Watermelon) gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met de pagina’s van deze website en de Software wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Watermelon teruggestuurd worden.

Graag licht Watermelon toe wat dit voor jou betekent. 

Functionele cookies

Watermelon maakt gebruikt van cookies om jouw voorkeuren vast te leggen, zodat Watermelon hier niet steeds om hoeft te vragen. Ook gebruikt Watermelon cookies om je te herkennen als ingelogde bezoeker, zodat jij niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Daarnaast gebruikt Watermelon load balancing cookies, waarmee Watermelon bezoeken verdeelt over verschillende servers om zo de snelst mogelijke reactie van de website te realiseren.

 

Tracking cookies

Watermelon gebruikt zogeheten tracking cookies om een profiel over jou op te bouwen. Het opgebouwde profiel dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.

De tracking cookies kunnen door Watermelon tevens worden opgevraagd wanneer jij een andere website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan Watermelon te weten komen dat jij naast deze website, ook op andere website(s) bent geweest.

 

Retargeting cookies

Watermelon maakt gebruik van zogeheten retargeting cookies van Google AdSense, waarmee Watermelon op websites van derden advertenties kan tonen die gerelateerd zijn aan jouw eerdere bezoeken aan deze website of het gebruik van de Software.

 

Socialmediabuttons

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze buttons plaatsen cookies.

De buttons werken door middel van codes die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Watermelon heeft daar geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van deze socialmedianetwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen wanneer zij die zij via deze cookies verkrijgen.

Watermelon heeft geen invloed op wat deze socialmedianetwerken met jouw (persoons)gegevens doen.

 

Socialmediapixels

We willen graag weten waar je naar zoekt zodat we de beste advertenties op je gedrag kunnen afstemmen. Hiervoor plaatsen wij een pixel van sociale netwerken op je computer zodat je geen onnodige advertenties te zien krijgt. Deze cookies zijn afkomstig van Facebook, Twitter en LinkedIn. 

De pixels werken door middel van codes die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Watermelon heeft daar geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van deze socialmedianetwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Watermelon heeft geen invloed op wat deze socialmedianetwerken met jouw (persoons)gegevens doen. 

 

Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Google Analytics”-dienst.

 

Hotjar

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Hotjar als deel van de “Hotjar”-dienst.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Jij hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Je kan hiervoor een e-mail sturen naar contact@watermelon.co.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Jij kan cookies wissen via de instellingen van jouw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van de browser.

Meer informatie over cookies kan je vinden op: www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies 


Data security beleid

Datasecuritybeleid

Overzicht

Bij Watermelon vinden wij privacy erg belangrijk en daarom werken wij er hard aan om alle data zo goed mogelijk te beveiligen. Watermelon controleert en test dagelijks of de data van onze Opdrachtgevers veilig is.

Watermelon raadt aan om naast deze security policy ook de algemene voorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Medewerkers

De infrastructuur en het veiligheidsteam van Watermelon bevatten medewerkers die ervaring hebben in softwareontwikkeling, de exploitatie en beveiliging daarvan. 

Medewerkers van Watermelon hebben geen toegang tot de inhoud van data van Opdrachtvers en data van Gebruikers. Als Watermelon, om welke reden dan ook, toegang tot jouw data moet krijgen, dan wordt dit eerst uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever gevraagd.

Er zijn omstandigheden, bijvoorbeeld bij het omzetten van accounts of het wijzigen van data van Opdrachtgevers, waarbij medewerkers van Watermelon toegang dienen te hebben tot de systemen die de data van Gebruikers opslaan. Watermelon ziet erop toe dat deze medewerkers deze data niet inzien.

Medewerkers van Watermelon krijgen een terugkerende securitytraining en moeten daarnaast een handboek lezen en ondertekenen ter bevestiging. In dit handboek wordt veelvuldig aandacht besteed aan de onderwerpen: databeveiliging, beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Servers

Watermelon heeft geen eigen fysieke servers, routers of DNS-servers. Deze servers en routers staan in de cloud en worden gehost bij Google in Groningen en België. Deze organisatie voldoet aan de volgende normen:

 1. SSAE16 / ISAE 3402 Type II
  1. SOC 1
  2. SOC 2
  3. SOC 3
 2. ISO 27001
 3. ISO 27017
 4. ISO 27018
 5. FedRAMP ATO for Google App Engine
 6. PCI DSS v3.2

Al onze servers staat op een virtuele cloud met network acces control lists die ervoor zorgen dat ongeautoriseerde aanvragen niet in het interne netwerk terechtkomen.

 

Back-up en servicelevels

Bij Watermelon staat de continuïteit van de dienstverlening voorop. Watermelon waarborgt het behoud van jouw data middels een vaste back-upprocedure.

Zo maakt Watermelon minimaal eenmaal per dag een back-up van alle opgeslagen data. De back-ups worden alleen off-site opgeslagen. 

Jouw data is verspreid over verschillende datacenters en zal ook bewaard blijven als een van de datacenters uitvalt. 

Watermelon bewaart back-ups gedurende een termijn van 90 (negentig) dagen. Back-ups ouder dan 90 (negentig) dagen worden vernietigd.

In geval van calamiteiten kunnen back-ups gebruikt worden voor uitwijk, waarbij gebruikgemaakt wordt van gebouwen, infrastructuur en machines van derden waarmee Watermelon een overeenkomst heeft afgesloten voor het ter beschikking stellen van uitwijkfaciliteiten. 

Watermelon streeft naar een beschikbaarheidspercentage van 99,9% of hoger. De actuele status van de services van Watermelon staat op https://status.watermelon.co

 

Data

Jouw data is opgeslagen op locaties waar de data van meerdere klanten is opgeslagen, er zijn geen individuele datalocaties per klant. 

Niet al jouw data wordt bij ons gecodeerd opgeslagen, belangrijke gegevens zoals wachtwoorden wel, maar om je chatbot goed te laten werken hebben we data nodig. Dit komt doordat we gebruikmaken van Machine Learning en hiervoor de data hiervoor ook weergeven in onze statistiekenmodule. De chatbot leert alleen van geanonimiseerde tekstdata en hier zullen dus geen persoonsgegevens bij zitten.

Het protocol dat we gebruiken voor de encryptie heet: Bcrypt.

Het computercentrum waarin de servers van Watermelon zich bevinden, is gevestigd in België en Nederland. De fysieke toegang tot het computercentrum is alleen mogelijk op basis van toegewezen autorisaties. De beveiliging van het computercentrum voldoet aan de eisen op het gebied van beveiliging, beheer en continuïteit, die mogen worden gesteld aan een professioneel computercentrum. Watermelon heeft overeenkomsten met de hiervoor bedoelde computercentra gesloten waarin is gegarandeerd dat de gegevens van klanten (inclusief back-ups) altijd in Nederland of België worden bewaard.

Watermelon zorgt ervoor dat klanten elkaars data niet kunnen inzien.

 

Data transfer en toegangslevels

Alle data van en naar Watermelon wordt encrypted verzonden. Watermelon maakt gebruik van een SSL-verbinding.

Alle diensten van Watermelon worden beveiligd middels de secure locket layer (https).

Watermelon maakt gebruik van een two-factor authenticitation en strenge wachtwoordeisen op GitLab en Googlesoftware, om ervoor te zorgen dat de services van Watermelon goed beschermd zijn.

Watermelon maakt gebruik van zogenaamde toegangslevels voor medewerkers die toegang hebben tot de Watermelon software. Middels deze toegangslevels kan de medewerker: betalingen verrichten en/of, klantdata inzien en/of de mogelijkheid hebben om berichten te versturen. 

 

Audit

Watermelon laat regelmatig door een onafhankelijke externe partij een audit uitvoeren om de nakoming van deze security policy te garanderen.

 

Security logs

Watermelon maakt een uitgebreide log met betrekking tot de beveiliging, bewaking, beschikbaarheid, toegankelijkheid en andere statistieken over de diensten die Watermelon aanbiedt. 

 


Veiligheidslek melden

Melding datalek

In het geval van een inbreuk op de beveiliging, zal Watermelon jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van alle ongeautoriseerde toegang tot jouw data. Watermelon heeft het beleid en de procedures om dergelijke gebeurtenissen af te handelen.

Wanneer wij een datalek melden zullen we binnen 72 uur de nodige maatregelen treffen. Het datalek melden doen we in het volgende format:

 1. omschrijving lek;
 2. datum lek;
 3. wat is er gebeurd met welke gegevens;
 4. welke groep is getroffen;
 5. gevolgen van het lek;
 6. maatregelen die genomen worden om het op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Watermelon B.V. is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1646183.

Heb je vragen over deze security policy? Neem dan contact op met Watermelon via: contact@watermelon.co 


Data retentie

Data retentie is voor al onze Klanten hetzelfde, ongeacht van welk pakket gebruik wordt gemaakt.

De gespreksdata kan alleen handmatig verwijderd worden door de gebruiker van het Watermelon platform en vertegenwoordiger van de Klant.  Alle data die de chatbot heeft geleerd of die als input is gegeven kan ook alleen handmatig door een Watermelon gebruiker van de Klant verwijderd worden. Binnen Watermelon heb je ook de mogelijkheid zelf in te stellen wanneer data wordt verwijderd en met welk interval. Alle data kan verwijderd worden. We bewaren backups niet langer dan 90 dagen.

Op het moment dat een Eindgebruiker een verzoek indient om zijn/haar data in te zien, te wijzigen of te verwijderen is de Klant verplicht hieraan te voldoen. Op het moment dat de overeenkomst tussen Watermelon en Klant eindigt wordt de data op verzoek van de Klant ofwel verwijderd ofwel overgedragen.

Wat gebeurt er als ik mijn data verwijder?

Als je eenmaal je gespreksdata hebt verwijderd, start Watermelon een automatisch verwijderings proces waardoor de data van al onze servers en backups wordt verwijderd. Als je de data hebt verwijderd is het niet meer mogelijk om deze terug te halen.

Wat gebeurt er als ik mijn account verwijder?

Als je eenmaal je gespreksdata hebt verwijderd, start Watermelon een automatisch verwijderd proces waardoor de data van al onze servers en backups wordt verwijderd. Als je de data hebt verwijderd is het niet meer mogelijk om deze terug te halen. Het kan uiterlijk 30 dagen voordat je account helemaal verwijderd is.

Hebben jullie backups van mijn data?

Na een volledige verwijdering zoals hierboven genoemd hebben wij geen backups meer van je data en zijn nergens sporen van je data te vinden.


API voorwaarden

Bedankt voor het gebruiken van de Watermelon API, andere developer diensten en bijbehorende software (gezamenlijk, ‘’API’’). Door toegang te hebben of gebruik te maken van onze API stem je in met onze voorwaarden zoals hieronder gespecificeerd. Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en additionele voorwaarden die van toepassing zijn op een onze API dan hebben de additionele voorwaarden voorrang bij dit conflict. Gezamenlijk verwijzen we naar de voorwaarden hieronder, alle additionele voorwaarden, voorwaarden behorende tot de bijgaande API documentatie en alle van toepassing zijnde richtlijnen en beleidsregels als ‘de Voorwaarden’’. Je ermee in om je te houden aan de Voorwaarden en dat deze Voorwaarden je relatie met ons bepalen. Dus, lees deze Voorwaarden aandachtig. Als je de API gebruikt als een interface voor, of in combinatie met andere Watermelon producten of services, dan zullen de voorwaarden van deze producten en services ook van toepassing zijn. 

Wanneer er in de Voorwaarden over ‘’Watermelon’’ wordt geschreven gaat dat over Watermelon B.V. kantoorhoudende te Europalaan 400, 3526 KS Utrecht, Utrecht in Nederland tenzij anders vermeld in additionele voorwaarden voor de API. We zullen refereren naar ‘’Watermelon’’ als ‘’wij’’, ‘’ons’’ of ‘’onze’’ in de Voorwaarden. 

Artikel 1: Account en Registratie

A. Het accepteren van de Voorwaarden 

Je mag de API niet gebruiken en deze Voorwaarden niet accepteren als (a) je niet de wettelijke leeftijd hebt om een bindende overeenkomst met Watermelon aan te gaan, of (b) je een persoon bent die de API niet mag gebruiken of ontvangen onder het geldende Nederlandse recht of het geldende recht in andere landen, waaronder het land waar je in woont of vanuit waar je de API gebruikt. 

B. Acceptatie van Entiteit

Als je de API gebruikt namens een entiteit, dan verklaar en garandeer je dat je de autoriteit hebt om deze entiteit te binden aan de Voorwaarden en dat je deze Voorwaarden accepteert namens de entiteit (en alle referenties naar ‘’je’’ in de Voorwaarden verwijzen naar deze entiteit).

C. Registratie

Om toegang te verkrijgen tot een bepaalde API, moet je mogelijk bepaalde informatie verstrekken (zoals identiteit en contact informatie) als onderdeel van het registratie proces voor de API, of als onderdeel van je voortdurende gebruik van de API. Alle registratiegegevens die je aan Watermelon verstrekt dienen altijd correct en actueel te zijn en je zult ons onmiddellijk op de hoogte houden van eventuele updates.

Artikel 2: Het gebruik van onze API

A. Jouw eindgebruikers

Je zult van jouw eindgebruikers eisen dat zij zich houden aan (en niet bewust toestaan dat ze een overtreding begaan van) de toepasselijke wet- en regelgeving en de voorwaarden.

B. Naleving van wetgeving, rechten van derden en andere servicevoorwaarden van Watermelon

Je voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en rechten van derden (inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot de import of export van gegevens of software, privacy en lokale wetgeving). Je zult de API niet gebruiken om illegale activiteiten of schending van rechten van derden aan te moedigen of te promoten. Je mag geen andere servicevoorwaarden schenden van Watermelon (of haar dochterondernemingen).

C. Toegestane toegang

Je zult enkel toegang verkrijgen (of pogen om toegang te krijgen) tot de API op de manier die wordt beschreven in de documentatie van die API. Als Watermelon je development bevoegdheden toewijst (bijvoorbeeld toegangs tokens), dien je deze te gebruiken voor de desbetreffende API. Je zult je identiteit of de identiteit van je API-cliënt niet verkeerd voorstellen of maskeren wanneer je de API- of developer accounts gebruikt.

D. API Beperkingen 

Watermelon stelt en hanteert naar eigen goeddunken limieten voor je gebruik van de API (bijvoorbeeld het beperken van het aantal API-aanvragen dat je mag doen of het aantal gebruikers dat je mag dienen). Je gaat hiermee akkoord en zal niet proberen om dergelijke beperkingen van de API te omzeilen. Als je de API buiten deze limieten wilt gebruiken, moet je de uitdrukkelijke toestemming van Watermelon verkrijgen (en Watermelon kan een dergelijke aanvraag weigeren of accepteren op voorwaarde dat je akkoord gaat met aanvullende voorwaarden en / of kosten voor dat gebruik). Neem voor dergelijke informatie contact op met het relevante Watermelon API-team voor informatie (bijvoorbeeld door contact op te nemen met uw Customer Success Manager).

E. Feedback

Als je feedback of suggesties over onze API hebt, kunnen wij (en degenen die wij toestaan) dergelijke informatie gebruiken zonder enige verplichting aan jou. 

F. Non-exclusiviteit

De voorwaarden zijn niet exclusief. Je erkent dat Watermelon producten of services kan ontwikkelen die kunnen concurreren met de API-cliënten, andere producten of services.

Artikel 3: Jouw API Clients

A. API Clients en monitoring 

De API is ontworpen om jouw websites en applicaties te verbeteren (API Clients). JE STEMT ERMEE IN DAT WATERMELON HET GEBRUIK VAN DE API MONITORT OM KWALITEIT TE WAARBORGEN, WATERMELON- PRODUCTEN EN DIENSTEN TE VERBETEREN EN TE CONTROLEREN OF JE AAN DE VOORWAARDEN VOLDOET. Deze monitoring kan toegang tot en gebruik van jouw API- client omvatten door Watermelon, bijvoorbeeld om beveiligingsproblemen te identificeren die invloed kunnen hebben op Watermelon of haar gebruikers. Je zult je niet bemoeien met deze monitoring. Watermelon kan technische middelen gebruiken om dergelijke tussenkomst te overwinnen. Watermelon kan de toegang tot de API voor jou of jouw API-client opschorten zonder kennisgeving als we redelijkerwijs van mening zijn dat je de Voorwaarden schendt.

B. Veiligheid

Je zult commercieel redelijke inspanningen verrichten om door jouw API- client verzamelde gebruikersinformatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie (“PII”), te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik en zal onmiddellijk alle ongeautoriseerde toegang of gebruik van dergelijke informatie aan je gebruikers rapporteren voor zover vereist volgens toepasselijk recht.

C. Eigendom

Watermelon verwerft geen eigendom in jouw API- clients en door gebruik te maken van onze API, verwerf je geen eigendom van enige rechten in onze API of de inhoud die via onze API toegankelijk is.

D. Gebruikers privacy en API- clients

Je voldoet aan alle toepasselijke privacy- wetten en voorschriften, inclusief die van toepassing zijn op PII. Je verstrekt en houdt je aan een privacybeleid, ontwikkeld voor je API- client, dat duidelijk en nauwkeurig beschrijft aan gebruikers van je API- client welke gebruikersinformatie je verzamelt en hoe je deze informatie met Watermelon en derden gebruikt en deelt (inclusief voor reclame).

Artikel 4: Verbodsbepalingen en vertrouwelijkheid

 A. API verbodsbepalingen

Wanneer je de API gebruikt, mag je niet (of toestaan dat degenen die namens jou handelen):

 1. Een API- sublicentie verstrekken voor gebruik door een derde partij. Derhalve, maak je geen API- client die substantieel hetzelfde functioneert als de API om deze vervolgens aan te bieden voor gebruik aan derden. 
 2. Een actie uitvoeren met de bedoeling om virussen, worms, defecten, Trojan horses, malware of andere items van destructieve aard te introduceren bij producten en diensten van Watermelon.
 3. Lasteren, misbruik maken, lastigvallen, stalken of anderen bedreigen.
 4. De API of servers of netwerken die de API voorzien belemmeren of verstoren.
 5. Onwettig online gokken of storende commerciële berichten of advertenties promoten of faciliteren.
 6. Reverse-engineering toepassen of proberen om de broncode te extraheren uit een API of verwante software, behalve voor zover deze beperking uitdrukkelijk door van toepassing zijnde wetgeving is verboden.
 7. De API gebruiken voor alle activiteiten waarbij het gebruik of de mislukking van de API kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of milieuschade (zoals de werking van nucleaire faciliteiten, luchtverkeersleiding of levensondersteunende systemen).
 8. Alle servicevoorwaarden van Watermelon of links naar of kennisgevingen van die voorwaarden verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen.

B. Vertrouwelijke zaken 

 1. Developer toegangsgegevens (zoals wachtwoorden, tokens en client-ID’s) zijn bedoeld om door jou te worden gebruikt en jouw API- client te identificeren. Je bewaart je toegangsgegevens vertrouwelijk en doet alle redelijke inspanningen om te voorkomen en te ontmoedigen dat andere API- clients jouw inloggegevens gebruiken. Inloggegevens voor developers mogen niet worden ingesloten in open source-projecten.
 1. Onze communicatie met jou en onze API bevat mogelijk vertrouwelijke informatie van Watermelon. Watermelon’s vertrouwelijke informatie omvat alle materialen, communicatie en informatie die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd of die normaal gesproken onder de gegeven omstandigheden als vertrouwelijk zouden worden beschouwd. Als je dergelijke informatie ontvangt, zul je deze niet bekendmaken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watermelon. Watermelon’s vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die je zelf hebt ontwikkeld, die je rechtmatig door een derde partij zonder vertrouwelijkheidsverplichting is gegeven, of die openbaar wordt buiten jouw schuld. Je mag vertrouwelijke informatie over Watermelon bekend maken wanneer je daartoe wettelijk bent verplicht en als je ons een redelijke voorafgaande kennisgeving geeft, tenzij een rechtbank beveelt dat we geen kennisgeving zullen ontvangen.

Artikel 5: Inhoud

A. Inhoud toegankelijk via onze API

Onze API bevat inhoud van derden (zoals tekst, afbeeldingen, video’s, audio of software). Deze inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze beschikbaar stelt. We kunnen de inhoud soms beoordelen om te bepalen of deze illegaal is of in strijd is met ons beleid of de voorwaarden. Ook kunnen we inhoud verwijderen of weigeren om deze weer te geven. 

Ten slotte kan de inhoud die via onze API toegankelijk is, onderworpen zijn aan intellectuele-eigendomsrechten en, als dat zo is, mag je deze niet gebruiken tenzij je daarvoor toestemming hebt van de eigenaar van die inhoud of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Je toegang tot de inhoud die door de API wordt verstrekt, kan worden beperkt of gefilterd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en beleid.

B. Indienen van inhoud

Onze API maakt het indienen van content mogelijk. Watermelon verwerft geen eigendom van intellectuele eigendomsrechten van de content die je via onze API-cliënt bij onze API indient, behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in de Voorwaarden. Met als enig doel Watermelon in staat te stellen de API (en de bijbehorende service (s)) te leveren, te beveiligen en te verbeteren en alleen in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Watermelon, geef je Watermelon een eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, sublicentieerbaar, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van inhoud die is ingediend, gepost of weergegeven naar of van de API via jouw API-cliënt.”Gebruik” betekent gebruiken, hosten, opslaan, wijzigen, communiceren en publiceren. Voordat je inhoud naar onze API verzendt via je API-cliënt, zorg je ervoor dat je over de benodigde rechten (inclusief de benodigde rechten van je eindgebruikers) beschikt om ons de licentie te verlenen.

C. Terughalen van inhoud

Wanneer de niet-openbare content van een gebruiker wordt verkregen via de API, mag je die inhoud niet aan andere gebruikers of aan derden blootstellen zonder expliciete toestemming van die gebruiker.

D. Gegevensoverdracht

Watermelon ondersteunt gegevensoverdracht. Zolang je gebruikersgegevens gebruikt of opslaat die je via de API hebt verkregen, stem je ermee in je gebruikers in staat te stellen hun gelijksoortige gegevens te exporteren naar andere diensten of toepassingen van hun keuze op een manier die in wezen net zo snel en eenvoudig is als het exporteren van dergelijke gegevens van producten en diensten van Watermelon, onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving. Daarnaast ga je ermee akkoord dat je die gegevens niet beschikbaar zult stellen aan derden die zich niet aan deze verplichting houden.

E. Verboden betreffende inhoud

Tenzij uitdrukkelijk is toegestaan door de contenteigenaar of door toepasselijke wetgeving, zul je niet, en zal je niet toestaan dat jouw eindgebruikers of anderen die namens jou handelen, het volgende doen met inhoud die is geretourneerd door de API:

1. Scrapen, databases creëren, of anders permanente kopieën van dergelijke inhoud maken of cachekopieën langer bewaren dan toegestaan door de cache-header;

2. Kopiëren, vertalen, wijzigen, een afgeleid werk maken van, verkopen, leasen, uitlenen, overdragen, distribueren, openbaar weergeven of in sublicentie geven aan een derde partij; 

3. Een verkeerde voorstelling van de bron of eigendom; of

4.  Verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen van auteursrechten, handelsmerken of andere            eigendomsrechten; of vervalsen of verwijderen van auteurs of juridische kennisgevingen of andere      labels van de oorsprong of bron van het materiaal vervalsen of verwijderen.

Artikel 6: Merk kenmerken; naamsvermeldingen 

A. Merk kenmerken

‘Merk kenmerken’ worden gedefinieerd als de handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van elke partij. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, verlenen de Voorwaarden geen van beide partijen enig recht, titel of belang in of aan de merk kenmerken van de andere partij. Alle gebruik door jou van de merk kenmerken van Watermelon (inclusief eventuele daarmee samenhangende welwillendheid) komt ten goede aan Watermelon.

B. Naamsvermelding

Je gaat ermee akkoord alle door Watermelon vereiste vermeldingen te tonen zoals beschreven in de documentatie voor de API. Watermelon verleent je hierbij een niet-overdraagbare, niet-openbare, niet-exclusieve licentie terwijl de voorwaarden van kracht zijn om de ‘merk kenmerken’ van Watermelon weer te geven met als doel te promoten of te adverteren dat je de API gebruikt.

C. Publiciteit

Je zult geen enkele verklaring afleggen over je gebruik van een API die partnerschap, sponsoring door of goedkeuring door Watermelon suggereert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watermelon.

D. Promotie- en marketinggebruik

Tijdens het promoten, vermarkten of demonstreren van de API die je gebruikt en de bijbehorende Watermelon-producten, kan Watermelon incidentele afbeeldingen produceren en distribueren,   inclusief schermafbeeldingen, video of andere inhoud van je API-client en kan je bedrijfs- of productnaam gebruiken. Je verleent ons alle benodigde rechten voor bovengenoemde doeleinden.

Artikel 7: Privacy en bescherming van auteursrechten 

A. Watermelon Privacybeleid

Door gebruik te maken van onze API, kan Watermelon verstrekte informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. 

Artikel 8: Beëindiging 

A. Beëindiging 

Je kunt op elk moment stoppen met het gebruik van onze API, met of zonder kennisgeving. Als je de Voorwaarden wilt beëindigen, dien je Watermelon vooraf schriftelijk op de hoogte stellen en na beëindiging je gebruik van de van toepassing zijnde API te staken. Watermelon behoudt zich het recht voor om de voorwaarden met jou te beëindigen of de API of een deel of functie of je toegang ertoe te beëindigen om welke reden dan ook en op elk moment zonder aansprakelijkheid of andere verplichting jegens jou.

B. Je verplichtingen na beëindiging 

Na beëindiging van de voorwaarden of beëindiging van je toegang tot een API, stop je onmiddellijk met het gebruik van de API, stop je alle ‘merk kenmerken’ van Watermelon en verwijder je eventuele in de cache opgeslagen of opgeslagen content die is toegestaan door de cache-header in artikel 5.

Watermelon kan zelfstandig communiceren met elke accounteigenaar wiens account(s) aan jouw API Client en developer toegangsgegevens zijn gekoppeld om je te informeren over de beëindiging van je recht op gebruik van een API.

C. Van kracht blijvende bepalingen

Wanneer aan de voorwaarden een einde komt, blijven die voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn voor onbepaalde tijd van toepassing, inclusief maar niet beperkt tot: artikelen 4b, 5, 8, 9 en 10.

Artikel 9: Aansprakelijkheid voor onze API

A. Garantie

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK IS AANGEGEVEN IN DE VOORWAARDEN, DOET WATERMELON NOCH HAAR LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS GEEN SPECIFIEKE BELOFTEN OVER DE API. WE DOEN BIJVOORBEELD GEEN ENKELE TOEZEGGING OVER DE INHOUD GEGARANDEERD DOOR DE API, DE SPECIFIEKE FUNCTIES VAN DE API OF DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF BEKWAAMHEID OM AAN UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN. WE BIEDEN DE API ‘’AS IS’’.

SOMMIGE JURISDICTIES VOORZIEN IN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-OVERTREDING. TENZIJ UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN VERMELD, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WE ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN BEDRIJVEN SLUIT.

B. Beperking van aansprakelijkheid

WANNEER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN WATERMELON EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN WATERMELON NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS; FINANCIËLE VERLIEZEN; OF INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WATERMELON EN HAAR LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VOOR ENIGE CLAIM ONDER DE VOORWAARDEN, INCLUSIEF VOOR IMPLICIETE GARANTIES, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U AAN ONS BETAALD HEBT VOOR DE TOEPASSELIJKE API (OF, ALS WE KIEZEN, OM DE API OPNIEUW TE LEVEREN) GEDURENDE DE ZES MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DAT DE AANSPRAKELIJKHEID OPLEGT.

IN ALLE GEVALLEN ZIJN WATERMELON EN HAAR LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE KOSTEN, VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJK TE VOORZIEN IS.

C. Schadevergoeding

Tenzij dit door de toepasselijke wetgeving wordt verboden, verdedig je Watermelon en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en gebruikers tegen alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, vergoedingen (inclusief juridische kosten), en kosten in verband met eventuele beschuldigingen of juridische procedures van derden voorzover die voortvloeien uit:

1. Jouw misbruik of het misbruik door jouw eindgebruiker van de API;

2. Jouw overtreding of de schending door jouw eindgebruiker van de voorwaarden; of

3. content of gegevens die door jou, degenen die namens jou handelen of jouw eindgebruikers naar de API worden geleid of ermee worden gebruikt.

Artikel 10: Algemene bepalingen 

A. Wijziging

We kunnen de voorwaarden of een deel ervan wijzigen, om bijvoorbeeld wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze API te weergeven. We raden je aan om regelmatig naar de voorwaarden kijken. We zullen kennisgeving van wijzigingen in de voorwaarden plaatsen in de documentatie van elke toepasselijke API en / of onze website. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en treden niet eerder dan 30 dagen nadat ze zijn doorgevoerd in werking. Desalniettemin zijn wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies voor een API of wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, onmiddellijk van kracht. Als je niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden voor een API, moet je stoppen met het gebruik van die API. Door je gebruik van de API blijf je akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

B. Algemene juridische voorwaarden

We stemmen er beiden mee in om contracten in het Engels te sluiten. Als we een vertaling van de voorwaarden verstrekken, doen we dit alleen voor jouw gemak, de Engelse voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op onze relatie. De voorwaarden creëren geen rechten van derde partijen of een agentschap, partnerschap of joint venture. Niets in de voorwaarden beperkt het vermogen van beide partijen om gerechtelijke stappen te ondernemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering voor zover veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle. Als je je niet aan de voorwaarden houdt en Watermelon niet onmiddellijk actie onderneemt, betekent dit niet dat Watermelon afstand doet van de rechten die het heeft (zoals het ondernemen van actie in de toekomst). Als blijkt dat een bepaalde term niet uitvoerbaar is, heeft dit geen invloed op andere voorwaarden. De Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen jou en Watermelon met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten over dat onderwerp. Voor informatie over hoe je contact kunt opnemen met Watermelon, kun je terecht op onze contactpagina.

Behalve zoals hieronder uiteengezet: (i) de wetten van Nederland, zijn van toepassing op alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de voorwaarden of de API en (ii) ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DE VOORWAARDEN OF DE API ZULLEN EXCLUSIEF BEHANDELD WORDEN BIJ HET HOF VAN UTRECHT, UTRECHT NEDERLAND, EN JIJ EN WATERMELON GAAN AKKOORD MET DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID BIJ DEZE RECHTERLIJKE INSTANTIES.


Wil je meer weten?

Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op
Watermelon wordt beoordeeld met een 4,3 / 5 op basis van 27 beoordelingen.