Legal

Algemene voorwaarden

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66844177.

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Leverancier: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Watermelon B.V., gevestigd te Utrecht.
  2. De Klant: De natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met Leverancier een overeenkomst heeft afgesloten.
  3. Eindgebruiker: Degene met die de Klant middels de Software communiceert.
  4. Partijen: Zowel Leverancier als de Klant.
  5. Software: De online applicatie Watermelon.
 2. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op ter vervanging van de nietige / vernietigde bepalingen, volgens het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 4. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 5. Indien de Software gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden en licentievoorwaarden van de betreffende derde(n) van toepassing. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de diensten en de algemene en licentie voorwaarden van deze derde(n). Voor wat betreft de diensten van deze derde(n) zijn de algemene en licentie voorwaarden van deze derde(n) in de verhouding tussen Leverancier en de Klant van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden van Leverancier. De Klant aanvaardt de bedoelde algemene en licentie voorwaarden van de derde(n), welke op verzoek van de Klant door Leverancier worden toegestuurd.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen en / of prijzen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de aanbieding en / of prijs, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Prijzen zijn gebaseerd op bij de aanvraag door de Klant verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.
 4. De overeenkomst komt tot stand, op het moment dat de Klant een offerte van Leverancier volledig heeft ingevuld, ondertekend en verstuurd, deze door Leverancier is ontvangen en dit door Leverancier per e-mail aan de Klant is bevestigd.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Aan het einde van de bepaalde tijd, wordt de overeenkomst automatisch, zonder nadere berichtgeving, verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor de einddatum en tegen het einde van de maand schriftelijk wordt opgezegd.
 6. Opzegging van de overeenkomst van onbepaalde tijd is slechts schriftelijk mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en tegen het einde van het kalenderjaar.
 7. De overeenkomst kan door Leverancier tussentijds en kosteloos worden beëindigd indien naar oordeel van Leverancier de samenwerking niet langer stand houdt.
 8. Het is de Klant niet toegestaan de overeenkomst voor bepaalde tijd, tussentijds op te zeggen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Leverancier dient de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Leverancier neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij een resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De Klant dient al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Leverancier beschikbaar zijn gesteld, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
 6. De Software is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Leverancier. Echter kan Leverancier niet garanderen dat de Software altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist en / of up-to-date is.
 7. Alle door Leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 8. De Klant is gehouden de door hem verkregen persoonsgegevens van de Eindgebruiker op te slaan conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan de persoonsgegevens te verkopen en / of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de Eindgebruiker hier voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
 9. De Klant dient voor iedere verwerking van persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de Eindgebruiker te krijgen.
 10. De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.
 2. Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed op basis van nacalculatie. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.
 3. De Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Prijzen en vergoeding

 1. De vergoeding van Leverancier wordt berekend op basis van een vast tarief per jaar.
 2. Betaling van de vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden door middel van overschrijving naar of storting op, een door Leverancier aan te wijzen bankrekening.
 3. Zonder mogelijkheid tot opzegging door de Klant heeft Leverancier het recht alle prijzen die met de Klant zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari te verhogen met maximaal 5%.
 4. Leverancier is gerecht (algehele) vooruitbetaling van de jaarlijkse vergoeding te verlangen.
 5. Leverancier is gerechtigd in termijnen te factureren.
 6. De Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Leverancier.
 7. Indien de Klant niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. In geval van verzuim van de Klant is Leverancier bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 8. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Leverancier, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Klant, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 100,–.
 9. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van zijn verplichtingen jegens Leverancier.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

 1. Leverancier is tegenover de Klant slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid in de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  2. De redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze gebrekkige prestatie niet aan Leverancier toegerekend kan worden;
  3. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 3. Indien Leverancier aansprakelijk zou zijn voor de door de Klant gelede schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Leverancier afgesloten beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Leverancier geldende eigen risico.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt maximaal 50% van de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Klant, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Wanneer de Klant Leverancier aansprakelijk wil stellen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dient de Klant Leverancier eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming te geven.
 7. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van, door of vanwege de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. De Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in uitvoering van de overeenkomst, die door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde zaken, materialen of resultaten.
 9. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade, ten gevolge van overmacht.
 10. Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade welke het gevolg is van aanpassingen van de Software.
 11. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van diensten of producten van derden, als bedoeld in artikel 1 lid 5, door de Klant dan wel de incorporatie van deze diensten in de Software. Leverancier dient in voorkomend geval de derde hier zelf aansprakelijk voor te stellen.
 12. De Klant dient er rekening mee te houden dat derden, als bedoeld in artikel 1 lid 5, persoonsgegevens kunnen verwerken. De Klant dient zelf onderzoek te doen naar deze verwerking van persoonsgegevens. Leverancier is niet aansprakelijk voor het gebruik, de verwerking, wijziging of de openbaarmaking van de persoonsgegevens door deze derde. De Klant dient Leverancier te vrijwaren tegen iedere aanspraak, gebaseerd op hetgeen als genoemd in dit beding.
 13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier.

Artikel 7. Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van Leverancier schort zijn (verdere) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang, de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Leverancier behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet of telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd.
 3. Zodra zich bij Leverancier een overmachtstoestand voordoet, meldt hij dat de Klant direct tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 4. Indien Leverancier bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overmachtstoestand bij Leverancier langer dan drie maanden voortduurt, is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 8. Beschikbaarheid en backup

 1. Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Software te realiseren en om toegang tot opgeslagen data te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties.
 2. Leverancier is niet gehouden om backups van de door de Klant ingevoerde data ter beschikking aan de Klant te stellen, tenzij er sprake is van ‘groot data verlies’. Zulks ter beoordeling van Leverancier.
 3. Indien Leverancier een backup ter beschikking stelt aan de Klant, als bedoeld in het vorige lid, dan is Leverancier gerechtigd hier een vergoeding voor te verlangen.
 4. Leverancier zal zich inspannen om de Software up-to-date te houden.
 5. Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Software, het netwerk van Leverancier of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 9. Storingen 

 1. Leverancier heeft het recht om zijn dienstverlening geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in geval van onderhoud, aanpassing of verbetering aan de Software of de servers. Leverancier spant zich in een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en om de Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot vergoeding van schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling.
 2. Leverancier heeft het recht om de Software, of een gedeelte daarvan, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier zich inspannen om de Klant tijdig daarvan op de hoogte stellen.
 3. Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 10. Intellectuele eigendom 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (hierna de noemen: de materialen), berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers.
 2. Leverancier verleent aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software te gebruiken, uitsluitend voor de doeleinden zoals beschreven in de overeenkomst.
 3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de materialen, te verwijderen of te wijzigen, daar tevens onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Het gebruiksrecht omvat uitdrukkelijk niet de toegang en het gebruik van de broncode van de Software.
 6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier. De Klant zal in dat geval een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd zijn aan Leverancier, onverminderd het recht van Leverancier om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 7. Leverancier is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke de Klant, of haar klanten, middels de Software verzendt tijdens het gebruik van de Software. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en de intellectuele eigendomsrechten van derden op en van de ingevoerde gegevens.
 8. Leverancier vrijwaart de Klant tegen elke rechtsvordering van een derde dat de door Leverancier geleverde Software inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die derde. De Klant dient Leverancier onverwijld schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van een rechtsvordering en zal de afhandeling van de zaak geheel overlaten aan Leverancier. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
 9. De verplichting tot vrijwaring, als is bedoeld in het vorig lid, vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:
  1. Door de Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Leverancier ter beschikking gestelde materialen, of
  2. Wijzigingen die de Klant zonder schriftelijke toestemming aan heeft aangebracht in of aan de Software of door een derde heeft laten aanbrengen.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten dienen, op straffe van verval, digitaal en binnen 14 dagen na het verrichten van de dienst bij Leverancier gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, digitaal en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Leverancier gemeld te worden.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Leverancier alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk en tijdig kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12. Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden tenzij anders door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Leverancier een informatieplicht opleggen.
 4. Indien de Klant informatie stuurt naar Leverancier, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Klant Leverancier een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Software, tenzij deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt.
 5. Leverancier zal geen kennis nemen van gegevens die de Klant opslaat en/of verspreidt via de Software, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Leverancier daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Leverancier zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 6. Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming).  verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Klant. Partijen houden het er voor dat Leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. is.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Leverancier is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling te versturen en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
  1. De Klant in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
  2. Aannemelijk is dat de Klant niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens Leverancier zal (kunnen) voldoen;
  3. De Klant in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op de Klant van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is;
  4. De Klant artikel 4 van deze algemene voorwaarden overtreedt;
  5. De Klant artikel 3.8 van deze algemene voorwaarden overtreedt.
 2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Leverancier is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.
 4. Alle verplichtingen van de Klant jegens Leverancier worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 5. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Leverancier alsdan gerechtigd van de Klant de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en (gederfde) interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Klant, ontbindingskosten en gederfde inkomsten.
 6. Ingeval van opschorting van de overeenkomst, is Leverancier gerechtigd de toegang tot de Software aan de Klant te ontzeggen.

Artikel 14. Opslaan van informatie

 1. Leverancier verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag voor de van de Klant afkomstige gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt Leverancier geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De Klant draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Leverancier of derden opgeslagen gegevens, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en / of bewuste roekeloosheid van Leverancier.

Artikel 15. Wijzigingen Algemene voorwaarden

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Leverancier.
 3. Indien de Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Slotbeding 

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Leverancier van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en de Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheersd door Nederlands recht.
 3. De rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.
 4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 5. Deze voorwaarden treden op 25 mei 2018 in werking.

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Definities en Algemeen

 1. In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Leverancier: Watermelon B.V.
  2. Klant: Het bedrijf dat een overeenkomst heeft gesloten met de Leverancier voor het gebruik van de Software, alsmede alle derden die in enige dienstverband werkzaam zijn bij de Klant en daarmee gebruik maken van de Software.
  3. Software: de online dienst waarmee de Eindgebruiker berichten kan versturen, middels (mobiel) internet aan de klantenservice van de Klant.
  4. Eindgebruiker: Degene die met de Klant middels de Software communiceert.
 2. Alvorens gebruik te kunnen maken van de Software, dient de Klant eerst de onderstaande gebruiksvoorwaarden te lezen en akkoord te bevinden.
 3. Updates en nieuwe versies van de Software kunnen van deze gebruiksvoorwaarden afwijkende voorwaarden bevatten. De Klant dient deze voorwaarden te accepteren alvorens de update en / of nieuwe versie geïnstalleerd kan worden.
 4. Om de Software te kunnen gebruiken, dient de Klant een account aan te maken bij Watermelon.

Artikel 2. Gebruik van de Software

 1. Nadat er digitaal een account is aangemaakt krijg de Klant van de Leverancier een gebruikersnaam en wachtwoord teneinde gebruik te kunnen maken van de Software.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de aan hem verstrekte gebruikersnaam en / of het wachtwoord aan derden over te dragen, tenzij de Leverancier hier voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend.
 3. De Leverancier heeft alleen toegang tot het account van de Klant, wanneer de Klant de Leverancier verzoekt om technische bijstand. De Klant zal iedere keer gevraagd worden om uitdrukkelijke toestemming te geven aan Leverancier om toegang te krijgen tot het account van de Klant.
 4. Leverancier zal zich nimmer toegang verschaffen tot het account van de Klant zonder voorafgaande toestemming van de Klant.
 5. De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn gebruikersaccount en dient zich te houden aan huidige wet- en regelgeving, Verdragen en voorschriften in verband met het gebruik van de Software.
 6. De Klant dient Leverancier direct schriftelijk te informeren wanneer er sprake is van enig ongeautoriseerd gebruik van een wachtwoord of account of een andere bekende of vermoedelijke schending van de beveiliging van de Software.
 7. Het is de Klant niet toegestaan zich voor te doen als een andere gebruiker van de Software of onjuiste identiteitsgegevens te verstrekken.
 8. Het is de Klant niet toegestaan data middels de Software te verzenden en / of op te slaan, welke:
  1. In strijd is met wet- en regelgeving;
  2. In strijd is met de goede zeden en / of maatschappelijke normen;
  3. Privé en / of persoonsgegevens van derden (kunnen) schenden;
  4. De werking kunnen verstoren van de Software en / of andere apparatuur of systemen van Leverancier en / of derden.
 9. Het is de Klant niet toegestaan via de Software door te verwijzen naar:
  1. Erotisch, pornografisch en / of aanstootgevend (beeld)materiaal;
  2. Illegale websites / websites waar illegale zaken worden aangeboden.
 10. Het is de Klant niet toegestaan de Software te gebruiken voor het versturen van spam.

Artikel 3. Licentie

 1. Leverancier verstrekt de Klant hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie op het gebruik van de Software, met als doel het gebruik van de Software op één of meerdere apparaten.
 2. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, krijgt de Klant het recht de Software in sub-licentie te geven voor derden in op enigerlei wijze bij de Klant dienst zijn. In de overeenkomst staat hoeveel sub-licenties de Klant mag verstrekken.
 3. De in het vorige lid bedoelde licentie wordt verstrekt voor de overeengekomen periode en is een niet tussentijds opzegbaar, tenzij sprake van een wanprestatie.
 4. Reverse engineering en / of het verder verspreiden van de Software is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. De Klant blijft te allen tijde eigenaar van de door hem verstuurde informatie en gegevens.
 6. De Klant mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik.

Artikel 4. Updates

 1. Leverancier brengt regelmatig updates uit, teneinde bekende fouten en kleine verbeteringen in de functionaliteit van de Software door te voeren.
 2. Leverancier brengt met een zekere regelmaat nieuwe versies uit van de Software, teneinde significant nieuwe functionaliteiten door te voeren.
 3. Het vorige lid in aanmerking nemende is Leverancier niet aansprakelijk voor fouten die worden hersteld in updates, welke niet door de Klant zijn geïnstalleerd ongeacht de reden daarvoor.
 4. Leverancier kan de ter beschikking stelling van de Software voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Software. Leverancier is niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Software, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers.
 2. Uitsluitend wanneer dit uitdrukkelijk en expliciet wordt vermeld, wordt een recht van intellectueel eigendom aan de Klant overgedragen.
 3. Indien de Klant inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Leverancier, verbeurt de Klant een boete van € 25.000,- per overtreding, alsmede een boete van € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, aan Leverancier.
 4. Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten en databankrechten, op door de Klant verzonden informatie, komen aan de Klant toe.
 5. Leverancier ontvangt van de Klant slechts een beperkt gebruiksrecht om de informatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel te mogen verwerken ten behoeve van het uitvoeren van de diensten behorende bij de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Alle rechten van intellectueel eigendom die niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in deze gebruiksovereenkomst of in de algemene voorwaarden aan de Klant worden overgedragen, berusten bij de Leverancier of diens licentiegevers.

Artikel 6. Garanties en vrijwaring

 1. Leverancier geeft geen garanties dat de Software beantwoordt aan de verwachtingen.
 2. Leverancier levert de Software ‘AS-IS’ en voor zover wettelijk toegestaan met uitsluiting van impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit of juistheid.
 3. Leverancier garandeert dat hij eigenaar is van de Software, of dat zij een rechtgeldige licentie heeft van zijn leveranciers om de licentie als bedoeld in artikel 3 te mogen verstrekken.
 4. Leverancier garandeert dat de Software geen virussen, achterdeuren, logische bommen of andere kwaadaardige routines bevat.
 5. Leverancier vrijwaart de Klant van alle aanspraken van derden in verband met de in dit artikel genoemde garanties.
 6. Geen vrijwaringplicht geldt indien de aanspraak van de derde betrekking heeft op een combinatie van de Software met niet door Leverancier geleverde componenten of zaken.

Artikel 7. Geheimhouding en beveiliging

 1. Leverancier zal geen kennis nemen van de middels de Software verzonden gegevens, in welke vorm dan ook, tenzij de Klant expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de kennisneming.
 2. Leverancier zal nimmer kennis nemen van de inhoud van de informatie die middels de Software wordt verstuurd door de Klant en / of de Eindgebruiker.
 3. Leverancier zal zich inspannen om de Software te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens van de Klant.
 4. De Klant dient zelf zorg te dragen voor adequate beveiliging, bescherming en back-up van de verstuurde en ontvangen informatie, middels de Software.
 5. Klant zal op basis van de door Leverancier verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen en gebreken in de Software, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door klant te nemen maatregelen, tegen door leverancier te stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is zelf aansprakelijk voor de wijze hoe er wordt omgegaan met de via de Software verstuurde en ontvangen informatie, meer in het bijzonder de persoonsgegevens.
 2. De Klant is zelf aansprakelijk voor hoe binnen zijn bedrijf, met name door degene die gebruik maakt van de Software in sub-licentie, wordt omgegaan met de Software en de daar uit voort komende informatie.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, voorvloeiend uit het niet nakomen van de zorgplicht van de Klant als bedoeld in artikel 7.4.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit het feit dat de derden hun diensten, als bedoeld in artikel 1.4,  op een dermate manier aanpassen dat deze diensten niet langer kunnen samenwerken met de Software.

Artikel 9. Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van Leverancier schort haar (verdere) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Leverancier behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de Leverancier kan worden gevergd.

Artikel 10. Beëindiging toegang

 1. Leverancier is gerechtigd de Klant toegang tot de Software te ontzeggen, in de volgende situaties:
  1. Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden;
  2. Wanneer de Klant middels de Software in strijd handelt met wet- en regelgeving;
  3. Wanneer de Klant middels de Software in strijd handelt met de goede zeden en / of maatschappelijke normen;
  4. Wanneer de Klant middels het gebruik van de Software privé- en / of persoonsgegevens van derden (kan) schenden;
  5. Wanneer de Klant middels het gebruik van de Software de werking van de Software kan verstoren en / of andere apparatuur of systemen van de Leverancier en / of derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en de Klant waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheersd door Nederlands recht.
 2. De rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Leverancier en de Klant.

Partnervoorwaarden

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66844177.

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze Partnervoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Watermelon: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Watermelon B.V.’, gevestigd te Utrecht.
  2. Partner: De natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met Watermelon een overeenkomst sluit.
  3. Eindgebruiker: de zakelijke klant/eindgebruiker van de (applicatie waarin/waaraan) de Software (is geïntegreerd/gekoppeld).
  4. Partijen: Zowel Watermelon als Partner.
  5. Software: De online applicatie Watermelon.
  6. Intellectuele Eigendomsrechten: Alle volledige wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke en/of aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op de) (1) merkrechten, (2) handelsnaamrechten, (3) auteursrechten, (4) databankrechten, (5) modelrechten, (6) octrooirechten, (7) (technische) know how en (8) domeinnamen, alsmede toekomstige intellectuele eigendomsrechten en aanvragen tot het verkrijgen van de hiervoor genoemde of daarmee vergelijkbare rechten.
 2. Deze Partnervoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Partijen, op basis waarvan Partijen wensen samen te werken op het gebied van app-ontwikkeling (koppeling en/of integratie van apps en/of programmatuur), reselling-activiteiten en affiliate marketing, alsmede op elke levering waarbij Partijen aan elkaar prestaties leveren, in welke vorm dan ook tot stand gekomen. De Partner met wie éénmaal onder de onderhavige Partnervoorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Partnervoorwaarden op latere overeenkomsten tussen Partijen.
 3. Algemene Voorwaarden van Partner, hoe deze ook mogen heten en welke vorm zij ook mogen hebben, zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen Partijen overeengekomen.
 4. Afwijken van deze Partnervoorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Partnervoorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van de Partnervoorwaarden volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op ter vervanging van de nietige / vernietigde bepalingen, volgens het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 6. Deze Partnervoorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst betrokken is van de zijde van Watermelon of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 7. Indien de Software gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene en licentievoorwaarden van de betreffende derde(n) van toepassing. Watermelon is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de diensten en de algemene en licentie voorwaarden van deze derde(n). Partner aanvaardt de bedoelde algemene en licentie voorwaarden van de derde(n), welke op verzoek van Partner door Watermelon worden toegestuurd.
 8. Partijen zijn zelfstandige entiteiten die hun bedrijven geheel voor eigen rekening en risico exploiteren. Partijen wensen met de overeenkomst uitdrukkelijk geen arbeids- of agentuurovereenkomst dan wel een joint venture of vergelijkbare constructie tot stand te brengen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2. Intellectuele eigendom, licentie en inbreuk

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle van de zijde van Watermelon ter beschikking gestelde software (waaronder de Software), programmatuur, code, (grafisch/web)design, (handels/merk)namen, tekens, logo’s, teksten, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en andere materialen (hierna te noemen: de materialen), berusten uitsluitend bij Watermelon of diens licentiegevers.
 2. De overeenkomst behelst uitdrukkelijk niet de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen.
 3. Watermelon verleent aan Partner een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Intellectuele Eigendomsrechten op de materialen te gebruiken, uitsluitend voor de duur, voor de doeleinden en – voor zover toepasselijk – binnen (de markt/(sales)kanalen in) het territorium zoals beschreven in de overeenkomst.  Indien in de overeenkomst geen (markt/(sales)kanalen en/of) territorium is beschreven, zal dit zijn beperkt tot Nederland, in aanmerking genomen het overige bepaalde in deze Partnervoorwaarden. Watermelon zal de coördinatie en uitvoering van marketing en sales-activiteiten via social mediakanalen voor zijn rekening nemen, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen Facebook, Twitter en LinkedIn. Partner zal (marketing)uitingen waarin gebruik wordt gemaakt van (Intellectuele Eigendomsrechten van) Watermelon vooraf ter goedkeuring voorleggen aan Watermelon om kwaliteit en uniformiteit te waarborgen.
 4. Partner is enkel gerechtigd tot het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten op de materialen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of deze Partnervoorwaarden. Daarbuiten zal Partner zich onthouden van elk gebruik van Intellectuele Eigendomsrechten, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door Watermelon.
 5. Partner garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Watermelon of van derden waarbij Watermelon een (exclusieve) licentie heeft bedongen, deze rechten ongeldig maakt en/of de eigendom van de rechthebbende en/of het exclusieve gebruiksrecht van Watermelon van deze Intellectuele Eigendomsrechten in gevaar brengt.
 6. Het is Partner niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit de materialen, te verwijderen of te wijzigen, daar tevens onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 7. Het is Watermelon toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Watermelon door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Partner niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 8. Het in lid 3 van dit artikel bedoelde gebruiksrecht omvat uitdrukkelijk niet de toegang en het gebruik van de broncode van de Software.
 9. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrecht valt, wordt beschouwd als een schending van de Intellectuele Eigendomsrechten van Watermelon. Partner zal in dat geval een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd zijn aan Watermelon, te vermeerderen met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Watermelon om haar daadwerkelijke, volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 10. Watermelon is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke Partner, of haar klanten, middels de Software verzendt tijdens het gebruik van de Software. Klanten zijn derhalve zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en de intellectuele eigendomsrechten van derden op en van de ingevoerde gegevens.
 11. Watermelon vrijwaart Partner tegen elke rechtsvordering van een derde dat de door Watermelon geleverde Software inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die derde. Partner dient Watermelon onverwijld schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van een rechtsvordering en zal de afhandeling van de zaak geheel overlaten aan Watermelon. Partner zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Watermelon verlenen om zich, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
 12. De verplichting tot vrijwaring, als bedoelt in het vorig lid, vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:
  1. Door Partner ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Watermelon ter beschikking gestelde materialen, of
  2. Wijzigingen die Partner zonder schriftelijke toestemming aan heeft aangebracht in of aan de Software of door een derde heeft laten aanbrengen.
 13. Indien mocht blijken dat derden gebruik maken van de Intellectuele Eigendomsrechten, of op andere wijze de Software, materialen of (het concept van) Watermelon trachten na te bootsen of handelingen te verrichten, die bij het publiek verwarring stichten, dan wel anderszins als inbreukmakend kunnen worden geacht zodanig dat Partijen bij hun overeenkomst daarvan schade kunnen ondervinden, dan zal uitsluitend Watermelon, indien Watermelon dat nodig acht, die maatregelen – ook gerechtelijke – nemen, die kunnen leiden tot een zo spoedig mogelijk einde van deze onrechtmatige handelingen. Watermelon is hier nimmer toe verplicht.
 14. Partner zal, zodra hem mocht blijken van handelingen als hierboven omschreven, Watermelon daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Partijen dienen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, met zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Watermelon neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij een resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Watermelon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Partner dient al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 5. Partner draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Watermelon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Partner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Watermelon worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Watermelon beschikbaar zijn gesteld, heeft Watermelon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten zullen aan Partner in rekening worden gebracht.
 6. Op eerste verzoek van Watermelon en in ieder geval binnen 2 (twee) weken na schriftelijk verzoek daartoe zal Partner aan Watermelon een volledige en correcte lijst doen toekomen van de onder de overeenkomst vallende Eindgebruikers.
 7. De Software is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Watermelon. Echter kan Watermelon niet garanderen dat de Software altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist en / of up-to-date is.
 8. Alle door Watermelon opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 9. Partner is gehouden met persoonsgegevens om te gaan conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en eventueel andere toepasselijke regelgeving. Het is Partner uitdrukkelijk niet toegestaan de persoonsgegevens te verkopen en / of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de Eindgebruiker hier voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven en Partner dit kan aantonen.
 10. Partner draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

 Artikel 4. Beschikbaarheid en backup

 1. Watermelon zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Software te realiseren en om toegang tot opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
 2. Watermelon is niet gehouden om backups van de door Partner ingevoerde data ter beschikking aan Partner te stellen, tenzij er sprake is van ‘groot data verlies’ en voor zover Watermelon over de gewenste backups beschikt. Zulks ter beoordeling van Watermelon.
 3. Indien Watermelon een backup ter beschikking stelt aan Partner, als bedoeld in het vorige lid, dan is Watermelon gerechtigd hier een vergoeding voor te verlangen.
 4. Watermelon zal zich inspannen om de Software up-to-date te houden.
 5. Indien naar het oordeel van Watermelon een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Software, het netwerk van Watermelon of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Watermelon gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 5. Storingen 

 1. Watermelon heeft het recht om zijn dienstverlening geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in geval van onderhoud, aanpassing of verbetering aan de Software of de servers. Watermelon spant zich in een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en om Partner tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Watermelon is echter nooit aansprakelijk tot vergoeding van schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling.
 2. Watermelon heeft het recht om de Software, of een gedeelte daarvan, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Watermelon zich inspannen om Partner tijdig daarvan op de hoogte stellen.
 3. Watermelon zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Partner te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 6. Opslaan van informatie

 1. Watermelon verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag voor de van Partner afkomstige gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt Watermelon geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. Partner draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Watermelon of derden opgeslagen gegevens, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en / of bewuste roekeloosheid van Watermelon.

Artikel 7. Prijzen en vergoeding

 1. Alle door Watermelon opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Watermelon kan niet aan zijn aanbiedingen en / of prijzen worden gehouden indien Partner redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de aanbieding en / of prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Prijzen kunnen zijn gebaseerd op bij de aanvraag door Partner verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen. Watermelon heeft het recht alle prijzen die met Partner zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari te verhogen met maximaal 5% (vijf procent).
 4. Vergoedingen tussen Partijen zullen nader worden overeengekomen in de overeenkomst.
 5. Betaling van de vergoeding aan Watermelon dient uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum plaats te vinden door middel van overschrijving naar, of storting op, een door Watermelon aan te wijzen bankrekening.
 6. Watermelon is gerecht (algehele) vooruitbetaling van de jaarlijkse vergoeding te verlangen.
 7. Watermelon is gerechtigd in termijnen te factureren.
 8. Partner gaat akkoord met elektronische facturatie door Watermelon.
 9. Indien Partner niet binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, verkeerd hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Ingeval van verzuim van Partner is Watermelon bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 10. Indien Partner tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Watermelon, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Partner, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 100,–.
 11. Partner is niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van zijn verplichtingen jegens Watermelon.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin vermelde termijn. Bij gebreke van een vermelde termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor 1 (één) jaar.
 2. Watermelon is te allen tijde, irrelevant of het een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft, gerechtigd deze overeenkomst tussentijds en kosteloos te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
 3. Verder kan de overeenkomst door Watermelon tussentijds en kosteloos worden beëindigd indien naar oordeel van Watermelon de samenwerking niet langer stand houdt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

 1. Watermelon is tegenover Partner slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door Watermelon of een onrechtmatige daad gepleegd door Watermelon.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  2. De redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Watermelon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze gebrekkige prestatie niet aan Watermelon toegerekend kan worden;
  3. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Partner aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 3. Indien Watermelon aansprakelijk zou zijn voor de door Partner geleden schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Watermelon afgesloten beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Watermelon geldende eigen risico.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Watermelon beperkt tot maximaal 50% van de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Watermelon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Partner, gederfde winst, verlies van (bedrijfs)gegevens, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Wanneer Partner Watermelon aansprakelijk wil stellen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dient Partner Watermelon eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming te geven.
 7. Watermelon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Watermelon is uitgegaan van, door of vanwege Partner verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. Partner vrijwaart Watermelon uitdrukkelijk tegen alle aanspraken en/of vorderingen en/of kosten zijdens derden, hoe ook genaamd en op wat voor grond dan ook, welke ontstaan in verband met zijn eigen (commerciële) activiteiten, waaronder mede – maar niet uitsluitend – begrepen activiteiten die mede bestaan uit door Watermelon ter beschikking gestelde materialen, geleverde zaken of resultaten, dan wel als gevolg van het handelen of nalaten van Partner en/of zijn personeel en/of andere (hulp)personen.
 9. Watermelon is niet aansprakelijk voor enige schade, ten gevolge van overmacht.
 10. Watermelon is niet gehouden tot enige vergoeding van schade welke het gevolg is van aanpassingen van de Software.
 11. Watermelon is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van diensten of producten van derden, als bedoeld in artikel 1 lid 6, door Partner dan wel de incorporatie van deze diensten in de Software.
 12. Partner dient er rekening mee te houden dat derden, als bedoeld in artikel 1 lid 6, persoonsgegevens kunnen verwerken. Partner dient zelf onderzoek te doen naar deze verwerking van persoonsgegevens. Watermelon is niet aansprakelijk voor het gebruik, de verwerking, wijziging of de openbaarmaking van de persoonsgegevens door deze derde. Partner dient Watermelon te vrijwaren tegen iedere aanspraak, gebaseerd op hetgeen als genoemd in dit beding.
 13. Mocht enige beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel in rechte geen stand houden, dan is de totale aansprakelijkheid van Watermelon jegens Partner, op welke grond dan ook, voor zowel directe als indirecte schade, beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- (zegge: tienduizend euro), inclusief (wettelijke) rente.
 14. De in deze Partnervoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Watermelon.

Artikel 10. Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van Watermelon schort zijn (verdere) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: elke van de wil van Watermelon onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Watermelon behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet of telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Watermelon door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Watermelon kan worden gevergd.
 3. Zodra zich bij Watermelon een overmachtstoestand voordoet, meldt hij dat Partner direct tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 4. Indien Watermelon bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Watermelon gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overmachtstoestand bij Watermelon langer dan drie maanden voortduurt, is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 (veertien) dagen na het verrichten van de dienst bij Watermelon gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum bij Watermelon gemeld te worden.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Partner niet op.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Watermelon alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Partner aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Partner schriftelijk en tijdig kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12. Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden tenzij anders door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Watermelon een informatieplicht opleggen.
 4. In geval van schending van de geheimhoudingplicht zoals bedoeld in dit artikel, zal Partner een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd zijn aan Watermelon, te vermeerderen met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Watermelon om haar daadwerkelijke, volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 5. Indien Partner informatie stuurt naar Watermelon, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Partner Watermelon een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Software, tenzij deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt.
 6. Watermelon zal geen kennis nemen van gegevens die Partner opslaat en/of verspreidt via de Software, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Watermelon daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Watermelon zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 7. Partner heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Partner. Partijen houden het er voor dat Watermelon ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens c.q. ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Watermelon is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen (gedeeltelijk) op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling te versturen en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
  1. Partner in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
  2. Aannemelijk is dat Partner niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens Watermelon zal (kunnen) voldoen;
  3. Partner in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Partner van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is;
  4. Partner artikel 2.5 van deze Partnervoorwaarden overtreedt.
 2. Watermelon is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.
 3. Alle verplichtingen van Partner jegens Watermelon worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Watermelon alsdan gerechtigd van Partner de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en (gederfde) interesten veroorzaakt door de wanprestatie van Partner, ontbindingskosten en gederfde inkomsten.
 5. Ingeval van opschorting van de overeenkomst, is Watermelon gerechtigd de toegang tot de Software aan Partner te ontzeggen.

Artikel 14. Gevolgen van beëindiging

 1. Indien de overeenkomst tussen Partijen, al dan niet tussentijds, wordt beëindigd, op welke wijze en om welke reden dan ook, is Partner vanaf de datum van de beëindiging van de overeenkomst jegens Watermelon verplicht zich met onmiddellijke ingang te onthouden van al hetgeen waartoe hij in het kader van de overeenkomst is gerechtigd, hieronder met name, doch niet uitsluitend begrepen het recht tot het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten.
 2. Bij het einde van de overeenkomst heeft Watermelon geen verplichting tot het voldoen van enige goodwill- of andere vergoeding, tenzij dit in strijd zou zijn met dwingend recht of Partner gerechtigd is tot vergoeding van bewezen schade toerekenbaar aan Watermelon, onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in artikel 9.
 3. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer, doch niet uitsluitend, verplichtingen met betrekking tot intellectuele eigendom (artikel 2), data (artikel 3 lid 6 en 9), aansprakelijkheid (artikel 9) geheimhouding en privacy (artikel 12) en toepasselijk recht (artikel 18.2).

Artikel 15. Non-concurrentie

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 (twee) jaar na het einde daarvan zal Partner geen software ontwikkelen waarvan de functionaliteit en/of functie vergelijkbaar zijn met de functionaliteit en/of functie van de Software. Tevens zal Partner gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 (twee) jaar na het einde daarvan geen koppelingen, samenwerkingen en/of andere (technische) verbindingen bewerkstelligen met software van andere leveranciers waarvan de functionaliteit en/of functie vergelijkbaar zijn met de functionaliteit en/of functie van de Software.
 2. Gedurende 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst zal Partner geen met de Software concurrerende producten en/of diensten aanbieden of leveren aan Eindgebruikers.
 3. In geval van schending van lid 1 en/of 2 van dit artikel, zal Partner een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd zijn aan Watermelon, te vermeerderen met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Watermelon om haar daadwerkelijke, volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 4. Partijen kunnen uitdrukkelijk alleen schriftelijk afwijken van de in dit artikel bepaalde verplichtingen.

Artikel 16. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, dan zal Watermelon voorstellen doen om de overeenkomst schriftelijk aan te passen.
 2. Indien Watermelon op verzoek of met voorafgaande instemming van Partner werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Partner worden vergoed op basis van nacalculatie. Watermelon is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.
 3. Partner aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Partner nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17. Wijzigingen Partnervoorwaarden

 1. Watermelon behoudt zich het recht voor deze Partnervoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Watermelon.
 3. Indien Partner een wijziging in deze Partnervoorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Partnervoorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 18. Slotbeding 

 1. Deze Partnervoorwaarden blijven van kracht indien Watermelon van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Alle rechtsverhoudingen tussen Watermelon en Partner waarop deze Partnervoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 3. De rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de overeenkomst en/of deze Partnervoorwaarden.
 4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 5. Deze Partnervoorwaarden treden op 1 maart 2017 in werking.

Privacy statement

Watermelon  B.V, hierna te noemen: Watermelon, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Watermelon dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houdt Watermelon zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In dit privacy statement legt Watermelon uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en gebruikt. Daarnaast wordt uitgelegd met welk doel deze gegevens worden verzameld en welke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Watermelon raad je aan dit privacy statement zorgvuldig te lezen.

Begrippen

Klant = het bedrijf dat gebruik maakt van de software van Watermelon.

Bezoeker = bezoekers van de website www.watermelon.co.

Eindgebruiker = het individu dat door middel van de software van Watermelon contact zoekt met een Klant.

Artikel 1. Algemeen

 1. Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken van de website www.watermelon.co (hierna te noemen: ‘de Website’) en het gebruik van de Watermelon software (hierna te noemen: ‘de Software”) door Klanten en Eindgebruikers.
 2. De verwerking van persoonsgegevens door Watermelon is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: 1646183.

 Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers

 1. Om Bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat Watermelon persoonsgegevens van Bezoeker opslaat.
 2. Indien jij gebruik maakt van de Website en het contactformulier op de Website, slaat Watermelon de volgende persoonsgegevens van op:
  1. Gebruikersdata: om het gebruik van de website en bepaalde functies hiervan te faciliteren en om onze website te verbeteren, verzamelen wij de volgende gebruikersdata:
   1. IP-adres
   2. Type browser
   3. Datum en tijd van jouw bezoek aan de Website
   4. De wijze waarop jij als bezoeker gebruik maakt van de Website
  2. Contactgegevens: als een Bezoeker gebruik maakt van het contactformulier verzamelen wij persoonsgegevens om de Bezoeker zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast heeft Watermelon informatie nodig om maatwerk te kunnen leveren. De volgende persoonsgegevens slaan wij op bij gebruik van het contactformulier:
   1. Voornaam en/of achternaam
   2. E-mailadres
   3. Telefoonnummer
   4. Bedrijfsnaam
   5. Het aantal collega’s
   6. De inhoud van het bericht
  3. Cookies: Watermelon maakt op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.
  1. Watermelon gebruikt cookies met het doel om de Bezoeker een betere  gebruikers ervaring te kunnen bieden, om bepaalde functies op de Website te faciliteren en deze te verbeteren.
  2. Door toestemming te geven stem je expliciet in met het gebruik van de soorten cookies die de Website plaatst. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser.
  3. Via de Website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Watermelon gebruikt deze dienst om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over hoe jij de Website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
  4. Watermelon heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het is Google hierbij niet toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens heeft Watermelon het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.
  5. Watermelon maakt gebruik van Hotjar cookies. Hiermee wordt elke unieke Bezoeker geïdentificeerd en wordt ervoor gezorgd dat jij de juiste content te zien krijgt. Het belangrijkste doel van de Hotjar cookie is dan ook het bieden van een betere gebruikers ervaring en het verbeteren van de Website. Met de Hotjar cookie kan Watermelon jou door een sessie volgen. Deze cookies verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen. Standaard slaat Hotjar van de mogelijkheid gebruik gemaakt om alle toetsaanslagen te negeren en om bepaalde velden uit te sluiten in de opname. Daarnaast toont Hotjar geen IP-adressen, alleen een uniek ID.
  6. Meer informatie over het gebruik van cookies door Watermelon vind je in de Cookieverklaring.

Artikel 3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van Eindgebruikers

 1. Op het moment dat jij als individu gebruik maakt van de Software van Watermelon door een conversatie te starten met een chatbot van een Klant is het mogelijk dat de volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:
  1.  Voor- en achternaam
  2. De volgende gegevens van Facebook Messenger, Twitter of Telegram wanneer jij als Eindgebruiker via deze kanalen een conversatie start met een chatbot van een Klant.
  3. Telegram ID, Twitter ID of Facebook ID
  4. Profielfoto
  5. De inhoud van het gesprek met de chatbot
  6.  De klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om ast te leggen waarom je met de klantenservice contact hebt opgenomen en welke oplossing zij hebben aangedragen. Dergelijke gegevens met betrekking tod deze klantenservice worden ook door Watermelon bewaard.
 2. Op het moment gebruikt Watermelon geen cookies in de Software. Watermelon   slaat deze gegevens op om de volgende redenen:
  1. Om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen richting de Klant en om de overeenkomst die met de Klant is gesloten uit te kunnen voeren. Door deze gegevens op te slaan is de Klant in staat om jou als Eindgebruiker snel te helpen bij vragen.
  2. Om Klanten met wie jij als Eindgebruiker contact hebt gehad via de Software een back-up ter beschikking te stellen in geval van groot date verlies. Voorgaand ter beoordeling van Watermelon.
 3. Watermelon beveelt Klanten aan transparant te zijn over de manier waarop zij de Software inzetten en in hun privacy beleid op te nemen of en zo ja, welke persoonsgegevens verzameld worden.
 4. Watermelon raadt aan om als Eindgebruiker dit privacy statement te lezen in combinatie met het specifieke veiligheidsbeleid van de Klant via welke jij als Eindgebruiker gebruik maakt van de Software.
 5. De verzamelde persoonsgegevens worden bij Watermelon bewaard zolang de overeenkomst met de Klant duurt. Als betrokkene en Eindgebruiker kun jij jouw rechten zoals geformuleerd in de AVG uitoefenen door contact op te nemen met de Klant. De Klant is vervolgens verplicht om jouw verzoek uit te voeren. Meer hierover vind je in ons Data Retentie beleid.

Artikel 4. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van Klanten

 1. Om een goede dienstverlening richting Klanten te kunnen waarborgen en om de overeenkomst met de Klant uit te kunnen voeren verzamelt Watermelon de volgende gegevens van de Klant
  1. Bedrijfsgegevens
  2. Voor- en achternaam
  3. E-mailadres
  4. Telefoonnummer
 2. Deze gegevens bewaren we zo lang de samenwerking duurt. Zodra de samenwerking stop wordt gezet zullen de gegevens binnen 30 dagen verwijderd worden.

Artikel 5. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van sollicitanten

 1. Wanneer een individu bij Watermelon solliciteert worden ook gegevens verzamelt om de sollicitaties zo goed mogelijk op te kunnen volgen. De volgende gegevens worden bewaard:
  1. Voor- en achternaam
  2. E-mailadres
  3. Telefoonnummer
  4. CV
  5. Motivatiebrief
  6. LinkedIn profiel
  7. Indeed profiel
 2. De gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard en daarna vernietigd, tenzij je bij ons in dienst treedt.

Artikel 6. Nieuwsbrief

 1. Met expliciete toestemming gebruikt Watermelon naam en e-mailadres van Bezoekers om hen te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je als Bezoeker direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.
 2. Met expliciete toestemming gebruikt Watermelon naam en e-mailadres om de Klant te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je als Klant direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 7. Doorgifte aan derden

 1. Behoudens doorgifte als genoemd in dit privacy statement, zal Watermelon jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Dit betreft zowel Klant-data als persoonsgegevens van Eindgebruikers.
 2. Watermelon mag derden inschakelen die onder haar toezicht bepaalde, in dit privacy statement genoemde, verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Watermelon en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.
 3. Watermelon kan het noodzakelijk achten persoonsgegevens van de Klant of persoonsgegevens van Eindgebruikers te delen met andere software leveranciers. Grondslag hiervoor is ofwel de uitvoer van de overeenkomst met de Klant of er zal expliciete toestemming gevraagd worden aan de Klant. Deze software leveranciers worden ook wel subverwerkers genoemd. We hebben een duidelijk overzicht van al onze subverwerkers opgesteld en beschikbaar voor je gemaakt. 

 Artikel 8. Websites en diensten van derden

 1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Watermelon zijn verbonden. Watermelon kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en / of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Watermelon raadt jou aan om het privacy statement van dergelijke websites van derden goed te lezen alvorens van dergelijke websites gebruik te maken.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de Software dien je een account aan te maken bij Watermelon en kan je gebruik maken van sociale services zoals Facebook, Twitter of Telegram. Lees de privacyverklaring van deze diensten (welke regelmatig kunnen wijzigen) nauwkeurig door om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen en hoe zij deze verwerken.

Artikel 9. Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens, data portabiliteit, klachten en opt-out

 1. Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen en / of verwijdering, vernietiging en afscherming van jouw persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit recht geldt voor Bezoekers, Klanten en Eindgebruikers.
 2. Wanneer jij de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, of wanneer je vragen hebt omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over dit privacy statement, kan je contact op nemen met Watermelon via compliance@watermelon.co
 3. Waar jij toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van persoonsgegevens, mag je deze ook weer intrekken. Wanneer je deze toestemming intrekt ga je akkoord met het feit dat dit negatieve effecten kan hebben op de dienstverlening van Watermelon of de kwaliteit van de Website. Op het moment dat de Klant zijn toestemming intrekt is de dienstverlening van Watermelon niet meer mogelijk. Reden hiervoor is dat Watermelon niet kan garanderen dat er geen persoonsgegevens verwerkt worden omdat Watermelon in principe geen toegang heeft tot de data die de chatbot van de Klant verzamelt.

Artikel 10. Beveiliging

 1. Ter beveiliging van de Website en de Software maakt Watermelon gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL verbinding. Dit kun je in de browser zien aan de URL in de adresbalk, die begint met https.

 Artikel 11. Wijzigingen in het privacy statement

 1. Watermelon heeft het recht dit privacy statement te wijzigen.
 2. Indien Watermelon mocht besluiten dit privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in het privacy statement. Watermelon zal jou gedurende een periode van drie maanden, door middel van een vermelding op haar website, op de  hoogte brengen van deze wijziging alsmede jou hiervan op de hoogte brengen door middel van het sturen van een e-mail.

Cookieverklaring

Op deze website en bij het gebruik van de Watermelon software (hierna te noemen: ‘de Software’) maakt Watermelon B.V (hierna te noemen: Watermelon ) gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met de pagina’s van deze website en de Software wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Watermelon teruggestuurd worden.

Graag licht Watermelon toe wat dit voor jou betekent.

Functionele cookies

Watermelon maakt gebruikt van cookies om jouw voorkeuren vast te leggen, zodat Watermelon hier niet steeds om hoeft te vragen. Ook gebruikt Watermelon cookies om je te herkennen als ingelogde bezoeker, zodat jij niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Daarnaast gebruikt Watermelon load balancing cookies, waarmee Watermelon bezoeken verdeelt over verschillende servers om zo de snelst mogelijke reactie van de website te realiseren.

Tracking cookies

Watermelon gebruikt zogeheten tracking cookies om een profiel over jou op te bouwen. Het opgebouwde profiel dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.

De tracking cookies kunnen door Watermelon tevens worden opgevraagd wanneer jij een andere website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan Watermelon te weten komen dat jij naast deze website, ook op andere website(s) bent geweest.

Retargeting cookies

Watermelon maakt gebruik van zogeheten retargeting cookies van Google AdSense, waarmee Watermelon op websites van derden advertenties kan tonen die gerelateerd zijn aan jou eerdere bezoeken aan deze website of het gebruik van de Software.

Social media buttons

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze buttons plaatsen cookies.

De buttons werken door middel van code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Watermelon heeft daar geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van deze social media netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Watermelon heeft geen invloed op hetgeen deze social media netwerken met jouw (persoons)gegevens doen.

Social media Pixels

We willen graag weten waar je naar zoekt zodat we de beste advetenties op je gedrag kunnen afstemmen. Hiervoor plaatsen wij een pixel van sociale netwerken op je computer zodat je geen onnodige advertenties te zien krijgt. De cookies zijn afkomstig van Facebook, Twitter en LinkedIn.

De pixels werken door middel van code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Watermelon heeft daar geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van deze social media netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Watermelon heeft geen invloed op hetgeen deze social media netwerken met jouw (persoons)gegevens doen.

Google analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Google Analytics” dienst.

Hotjar

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Hotjar als deel van de “Hotjar” dienst.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Jij hebt het recht om inzage te vragen en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar compliance@watermelon.co

Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Jij kunt cookies wissen via de instellingen van jouw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en / of met behulp van de Help-functie van de browser.

Meer informatie over cookies kan je vinden op: www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies


Data security beleid

Overzicht

Bij Watermelon vinden wij privacy erg belangrijk en werken wij er hard aan om alle data zo goed mogelijk te beveiligen.  Watermelon controleert en test dagelijks of onze Klant-data data veilig is.

Watermelon raadt aan om naast deze security policy ook de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

 Medewerkers

De infrastructuur en het veiligheidsteam van Watermelon bevat medewerkers die ervaring hebben in softwareontwikkeling, de exploitatie en beveiliging daarvan.

Medewerkers van Watermelon hebben geen toegang tot de inhoud van Klant-data en data van Eindgebruikers. Indien Watermelon, om welke reden dan ook, toegang tot jouw data moet krijgen, dan wordt dit eerst uitdrukkelijk aan de Klant gevraagd.

Er zijn omstandigheden, bijvoorbeeld bij het omzetten van accounts of het wijzigen van Klant-data, dat medewerkers van Watermelon toegang dienen te hebben tot de systemen die de data van Eindgebruikers opslaan. Watermelon ziet er op toe dat deze medewerkers deze data niet inzien.

Medewerkers van Watermelon krijgen een terugkerende security training en moeten daarnaast een handboek lezen en ondertekenen ter bevestiging. In dit handboek wordt veelvuldig aandacht besteed aan de onderwerpen: databeveiliging, beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Servers

Watermelon heeft geen eigen fysieke servers, routers of DNS servers. Deze servers en routers staan in de cloud en worden gehost bij Google in Groningen en België. Deze organisatie voldoet aan de volgende normen:

 1. SSAE16 / ISAE 3402 Type II
  1. SOC 1
  2. SOC 2
  3. SOC 3
 2. ISO 27001
 3. ISO 27017
 4. ISO 27018
 5. FedRAMP ATO for Google App Engine
 6. PCI DSS v3.2

Al onze servers staat op een virtuele cloud met network acces control lists’s welke er voor zorgt dat ongeautoriseerde aanvragen niet in het interne netwerk terecht komen.

Back-up en service levels

Bij Watermelon staat de continuïteit van de dienstverlening voor op. Watermelon waarborgt het behoud van jouw data middels een vaste back-up procedure.

Zo maakt Watermelon minimaal eenmaal per dag een back up van alle opgeslagen data. De backups worden alleen off-site opgeslagen.

Jouw data is verspreid over verschillende datacenters en zal ook bewaard blijven indien een van de datacenters uitvalt.

Watermelon bewaart back-ups gedurende een termijn van 90 dagen. Back-ups ouder dan 90 dagen worden vernietigd.

In geval van calamiteiten, kunnen back-ups gebruikt worden voor uitwijk, waarbij gebruik gemaakt wordt van gebouwen, infrastructuur en machines van derden waarmee Watermelon een overeenkomst heeft afgesloten voor het ter beschikking stellen van uitwijkfaciliteiten.

Watermelon streeft naar een beschikbaarheidspercentage van 99,9% of hoger. De actuele status van de services van Watermelon staan op https://status.watermelon.co

Data

Jouw data is opgeslagen op locaties waar de data van meerdere klanten is opgeslagen, er zijn geen individuele datalocaties per klant.

Niet al jouw data wordt bij ons gecodeerd opgeslagen, belangrijke gegevens zoals wachtwoorden wel maar om je chatbot goed te laten werken hebben we data nodig. Dit komt omdat we gebruik maken van Machine Learning en het de data ook weergeven in onze statistieken module. De chatbot leert alleen van geanonimiseerde tekst data en hier zullen dus geen persoonsgegevens bij zitten.

Het protocol dat we gebruiken voor de encryptie heet: Bcrypt.

Het computercentrum waarin de servers van Watermelon zich bevindt, is gevestigd in België en Nederland. De fysieke toegang tot het computercentrum is alleen mogelijk op basis van toegewezen autorisaties. De beveiliging van het computercentrum voldoet aan de eisen op het gebied van beveiliging, beheer en continuïteit, die mogen worden gesteld aan een professioneel computercentrum. Watermelon heeft overeenkomsten met de hiervoor bedoelde computercentra gesloten waarin is garandeerd dat de gegevens van klanten (inclusief backups) altijd in Nederland of België worden bewaard.

Watermelon zorgt ervoor dat klanten elkaars data niet kunnen inzien.

Data transfer en toegangslevels

Alle data van en naar Watermelon wordt encrypted verzonden. Watermelon maakt gebruik van een SSL verbinding.

Alle diensten van Watermelon worden beveiligd middels de secure locket layer (https).

Watermelon maakt gebruik van een two-factor authenticitation en strenge wachtwoord eisen op GitLab en Google software, om ervoor te zorgen dat de services van Watermelon goed beschermd zijn.

Watermelon maakt gebruik van zogenaamde toegangslevels voor medewerkers die toegang hebben tot de Watermelon software. Middels deze toegangslevels kan de medewerker: betalingen verrichten en / of, klantdata inzien en / of de mogelijkheid hebben om berichten te versturen.

Audit

Watermelon laat regelmatig door een onafhankelijke externe partij een audit uitvoeren, teneinde de nakoming van deze security policy te garanderen.

Security logs

Watermelon maakt een uitgebreide log met betrekking tot de beveiliging, bewaking, beschikbaarheid, toegankelijkheid en andere statistieken over de diensten die Watermelon aanbiedt.

Melding datalek

In het geval van een inbreuk op de beveiliging, zal Watermelon jou zo snel mogelijk in kennis stellen van alle ongeautoriseerde toegang tot jouw data. Watermelon heeft het beleid en de procedures om dergelijk gebeurtenissen af te handelen.

Wanneer wij een datalek melden zullen we binnen 72 uur de nodige maatregelen treffen. Het datalek melden doen we in het volgende format:

 1. Omschrijving lek
 2. Datum lek
 3. Wat is er gebeurd met welke gegevens
 4. Welke groep is getroffen
 5. Gevolgen van het lek
 6. Maatregelen die genomen worden om het op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Watermelon B.V. is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens onder nummer 1646183.

Heb je vragen over deze security policy? Neem dan contact op met Watermelon via: contact@watermelon.co


Veiligheidslek melden

Als je denkt dat je een veiligheidslek hebt gevonden in Watermelon, laat het ons dan direct weten. We gaan het lek direct onderzoeken en doen ons best het probleem direct op te lossen.

Je kunt naar dit formulier om het veiligheidslek te melden, ons development team zal spoedig contact met je opnemen. 

Wil je meer weten over ons beleid rondom veiligheid? Gebruik dan de linker navigatie balk om het beleid te lezen. Wanneer er vragen zijn omtrent de veiligheid, mail dan naar ilse@watermelon.co


Verwerkersovereenkomst

Om de overeenkomst met de Klant uit te kunnen voeren en om onze dienstverlening mogelijk te maken is het noodzakelijk dat Watermelon persoonsgegevens verwerkt zowel van de Klant als de Eindgebruiker. Om duidelijk te maken wat we hiermee doen en wat onze verplichtingen zijn evenals die van de Klant hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze wordt door Watermelon beschikbaar gesteld en is gratis te gebruiken. Dit document is daarnaast onderdeel van de overeenkomst tussen Watermelon (als data verwerker) en onze Klanten (verantwoordelijken). De verwerkersovereenkomst tussen beide partijen staat voor de verwerking van persoonsgegevens die met behulp van de Software van Watermelon wordt uitgevoerd.

Als Klant (en verantwoordelijke) dien je de verwerkersovereenkomst grondig door te lezen en digitaal te ondertekenen.

Zodra de verwerkersovereenkomst is getekend, treedt deze direct in werking.

Teken onze verwerkersovereenkomst


Data retentie

Data retentie is voor al onze Klanten hetzelfde, ongeacht van welk pakket gebruik wordt gemaakt.

De gespreksdata kan alleen handmatig verwijderd worden door de gebruiker van het Watermelon platform en vertegenwoordiger van de Klant.  Alle data die de chatbot heeft geleerd of die als input is gegeven kan ook alleen handmatig door een Watermelon gebruiker van de Klant verwijderd worden. Binnen Watermelon heb je ook de mogelijkheid zelf in te stellen wanneer data wordt verwijderd en met welk interval. Alle data kan verwijderd worden. We bewaren backups niet langer dan 90 dagen.

Op het moment dat een Eindgebruiker een verzoek indient om zijn/haar data in te zien, te wijzigen of te verwijderen is de Klant verplicht hieraan te voldoen. Op het moment dat de overeenkomst tussen Watermelon en Klant eindigt wordt de data op verzoek van de Klant ofwel verwijderd ofwel overgedragen.

Wat gebeurt er als ik mijn data verwijder?

Als je eenmaal je gespreksdata hebt verwijderd, start Watermelon een automatisch verwijderings proces waardoor de data van al onze servers en backups wordt verwijderd. Als je de data hebt verwijderd is het niet meer mogelijk om deze terug te halen.

Wat gebeurt er als ik mijn account verwijder?

Als je eenmaal je gespreksdata hebt verwijderd, start Watermelon een automatisch verwijderd proces waardoor de data van al onze servers en backups wordt verwijderd. Als je de data hebt verwijderd is het niet meer mogelijk om deze terug te halen. Het kan uiterlijk 30 dagen voordat je account helemaal verwijderd is.

Hebben jullie backups van mijn data?

Na een volledige verwijdering zoals hierboven genoemd hebben wij geen backups meer van je data en zijn nergens sporen van je data te vinden.