KPN API Voorwaarden

API voorwaarden

Bedankt voor het gebruiken van de Watermelon API, andere developer diensten en bijbehorende software (gezamenlijk, ‘’API’’). Door toegang te hebben of gebruik te maken van onze API stem je in met onze voorwaarden zoals hieronder gespecificeerd. Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en additionele voorwaarden die van toepassing zijn op een onze API dan hebben de additionele voorwaarden voorrang bij dit conflict. Gezamenlijk verwijzen we naar de voorwaarden hieronder, alle additionele voorwaarden, voorwaarden behorende tot de bijgaande API documentatie en alle van toepassing zijnde richtlijnen en beleidsregels als ‘de Voorwaarden’’. Je ermee in om je te houden aan de Voorwaarden en dat deze Voorwaarden je relatie met ons bepalen. Dus, lees deze Voorwaarden aandachtig. Als je de API gebruikt als een interface voor, of in combinatie met andere Watermelon producten of services, dan zullen de voorwaarden van deze producten en services ook van toepassing zijn. 

Wanneer er in de Voorwaarden over ‘’Watermelon’’ wordt geschreven gaat dat over Watermelon B.V. kantoorhoudende te Europalaan 400, 3526 KS Utrecht, Utrecht in Nederland tenzij anders vermeld in additionele voorwaarden voor de API. We zullen refereren naar ‘’Watermelon’’ als ‘’wij’’, ‘’ons’’ of ‘’onze’’ in de Voorwaarden. 

Artikel 1: Account en Registratie

A. Het accepteren van de Voorwaarden 

Je mag de API niet gebruiken en deze Voorwaarden niet accepteren als (a) je niet de wettelijke leeftijd hebt om een bindende overeenkomst met Watermelon aan te gaan, of (b) je een persoon bent die de API niet mag gebruiken of ontvangen onder het geldende Nederlandse recht of het geldende recht in andere landen, waaronder het land waar je in woont of vanuit waar je de API gebruikt. 

B. Acceptatie van Entiteit

Als je de API gebruikt namens een entiteit, dan verklaar en garandeer je dat je de autoriteit hebt om deze entiteit te binden aan de Voorwaarden en dat je deze Voorwaarden accepteert namens de entiteit (en alle referenties naar ‘’je’’ in de Voorwaarden verwijzen naar deze entiteit).

C. Registratie

Om toegang te verkrijgen tot een bepaalde API, moet je mogelijk bepaalde informatie verstrekken (zoals identiteit en contact informatie) als onderdeel van het registratie proces voor de API, of als onderdeel van je voortdurende gebruik van de API. Alle registratiegegevens die je aan Watermelon verstrekt dienen altijd correct en actueel te zijn en je zult ons onmiddellijk op de hoogte houden van eventuele updates.

Artikel 2: Het gebruik van onze API

A. Jouw eindgebruikers

Je zult van jouw eindgebruikers eisen dat zij zich houden aan (en niet bewust toestaan dat ze een overtreding begaan van) de toepasselijke wet- en regelgeving en de voorwaarden.

B. Naleving van wetgeving, rechten van derden en andere servicevoorwaarden van Watermelon

Je voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en rechten van derden (inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot de import of export van gegevens of software, privacy en lokale wetgeving). Je zult de API niet gebruiken om illegale activiteiten of schending van rechten van derden aan te moedigen of te promoten. Je mag geen andere servicevoorwaarden schenden van Watermelon (of haar dochterondernemingen).

C. Toegestane toegang

Je zult enkel toegang verkrijgen (of pogen om toegang te krijgen) tot de API op de manier die wordt beschreven in de documentatie van die API. Als Watermelon je development bevoegdheden toewijst (bijvoorbeeld toegangs tokens), dien je deze te gebruiken voor de desbetreffende API. Je zult je identiteit of de identiteit van je API-cliënt niet verkeerd voorstellen of maskeren wanneer je de API- of developer accounts gebruikt.

D. API Beperkingen 

Watermelon stelt en hanteert naar eigen goeddunken limieten voor je gebruik van de API (bijvoorbeeld het beperken van het aantal API-aanvragen dat je mag doen of het aantal gebruikers dat je mag dienen). Je gaat hiermee akkoord en zal niet proberen om dergelijke beperkingen van de API te omzeilen. Als je de API buiten deze limieten wilt gebruiken, moet je de uitdrukkelijke toestemming van Watermelon verkrijgen (en Watermelon kan een dergelijke aanvraag weigeren of accepteren op voorwaarde dat je akkoord gaat met aanvullende voorwaarden en / of kosten voor dat gebruik). Neem voor dergelijke informatie contact op met het relevante Watermelon API-team voor informatie (bijvoorbeeld door contact op te nemen met uw Customer Success Manager).

E. Feedback

Als je feedback of suggesties over onze API hebt, kunnen wij (en degenen die wij toestaan) dergelijke informatie gebruiken zonder enige verplichting aan jou. 

F. Non-exclusiviteit

De voorwaarden zijn niet exclusief. Je erkent dat Watermelon producten of services kan ontwikkelen die kunnen concurreren met de API-cliënten, andere producten of services.

Artikel 3: Jouw API Clients

A. API Clients en monitoring 

De API is ontworpen om jouw websites en applicaties te verbeteren (API Clients). JE STEMT ERMEE IN DAT WATERMELON HET GEBRUIK VAN DE API MONITORT OM KWALITEIT TE WAARBORGEN, WATERMELON- PRODUCTEN EN DIENSTEN TE VERBETEREN EN TE CONTROLEREN OF JE AAN DE VOORWAARDEN VOLDOET. Deze monitoring kan toegang tot en gebruik van jouw API- client omvatten door Watermelon, bijvoorbeeld om beveiligingsproblemen te identificeren die invloed kunnen hebben op Watermelon of haar gebruikers. Je zult je niet bemoeien met deze monitoring. Watermelon kan technische middelen gebruiken om dergelijke tussenkomst te overwinnen. Watermelon kan de toegang tot de API voor jou of jouw API-client opschorten zonder kennisgeving als we redelijkerwijs van mening zijn dat je de Voorwaarden schendt.

B. Veiligheid

Je zult commercieel redelijke inspanningen verrichten om door jouw API- client verzamelde gebruikersinformatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie (“PII”), te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik en zal onmiddellijk alle ongeautoriseerde toegang of gebruik van dergelijke informatie aan je gebruikers rapporteren voor zover vereist volgens toepasselijk recht.

C. Eigendom

Watermelon verwerft geen eigendom in jouw API- clients en door gebruik te maken van onze API, verwerf je geen eigendom van enige rechten in onze API of de inhoud die via onze API toegankelijk is.

D. Gebruikers privacy en API- clients

Je voldoet aan alle toepasselijke privacy- wetten en voorschriften, inclusief die van toepassing zijn op PII. Je verstrekt en houdt je aan een privacybeleid, ontwikkeld voor je API- client, dat duidelijk en nauwkeurig beschrijft aan gebruikers van je API- client welke gebruikersinformatie je verzamelt en hoe je deze informatie met Watermelon en derden gebruikt en deelt (inclusief voor reclame).

Artikel 4: Verbodsbepalingen en vertrouwelijkheid

 A. API verbodsbepalingen

Wanneer je de API gebruikt, mag je niet (of toestaan dat degenen die namens jou handelen):

  1. Een API- sublicentie verstrekken voor gebruik door een derde partij. Derhalve, maak je geen API- client die substantieel hetzelfde functioneert als de API om deze vervolgens aan te bieden voor gebruik aan derden. 
  2. Een actie uitvoeren met de bedoeling om virussen, worms, defecten, Trojan horses, malware of andere items van destructieve aard te introduceren bij producten en diensten van Watermelon.
  3. Lasteren, misbruik maken, lastigvallen, stalken of anderen bedreigen.
  4. De API of servers of netwerken die de API voorzien belemmeren of verstoren.
  5. Onwettig online gokken of storende commerciële berichten of advertenties promoten of faciliteren.
  6. Reverse-engineering toepassen of proberen om de broncode te extraheren uit een API of verwante software, behalve voor zover deze beperking uitdrukkelijk door van toepassing zijnde wetgeving is verboden.
  7. De API gebruiken voor alle activiteiten waarbij het gebruik of de mislukking van de API kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of milieuschade (zoals de werking van nucleaire faciliteiten, luchtverkeersleiding of levensondersteunende systemen).
  8. Alle servicevoorwaarden van Watermelon of links naar of kennisgevingen van die voorwaarden verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen.

B. Vertrouwelijke zaken 

  1. Developer toegangsgegevens (zoals wachtwoorden, tokens en client-ID’s) zijn bedoeld om door jou te worden gebruikt en jouw API- client te identificeren. Je bewaart je toegangsgegevens vertrouwelijk en doet alle redelijke inspanningen om te voorkomen en te ontmoedigen dat andere API- clients jouw inloggegevens gebruiken. Inloggegevens voor developers mogen niet worden ingesloten in open source-projecten.
  1. Onze communicatie met jou en onze API bevat mogelijk vertrouwelijke informatie van Watermelon. Watermelon’s vertrouwelijke informatie omvat alle materialen, communicatie en informatie die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd of die normaal gesproken onder de gegeven omstandigheden als vertrouwelijk zouden worden beschouwd. Als je dergelijke informatie ontvangt, zul je deze niet bekendmaken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watermelon. Watermelon’s vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die je zelf hebt ontwikkeld, die je rechtmatig door een derde partij zonder vertrouwelijkheidsverplichting is gegeven, of die openbaar wordt buiten jouw schuld. Je mag vertrouwelijke informatie over Watermelon bekend maken wanneer je daartoe wettelijk bent verplicht en als je ons een redelijke voorafgaande kennisgeving geeft, tenzij een rechtbank beveelt dat we geen kennisgeving zullen ontvangen.

Artikel 5: Inhoud

A. Inhoud toegankelijk via onze API

Onze API bevat inhoud van derden (zoals tekst, afbeeldingen, video’s, audio of software). Deze inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze beschikbaar stelt. We kunnen de inhoud soms beoordelen om te bepalen of deze illegaal is of in strijd is met ons beleid of de voorwaarden. Ook kunnen we inhoud verwijderen of weigeren om deze weer te geven. 

Ten slotte kan de inhoud die via onze API toegankelijk is, onderworpen zijn aan intellectuele-eigendomsrechten en, als dat zo is, mag je deze niet gebruiken tenzij je daarvoor toestemming hebt van de eigenaar van die inhoud of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Je toegang tot de inhoud die door de API wordt verstrekt, kan worden beperkt of gefilterd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en beleid.

B. Indienen van inhoud

Onze API maakt het indienen van content mogelijk. Watermelon verwerft geen eigendom van intellectuele eigendomsrechten van de content die je via onze API-cliënt bij onze API indient, behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in de Voorwaarden. Met als enig doel Watermelon in staat te stellen de API (en de bijbehorende service (s)) te leveren, te beveiligen en te verbeteren en alleen in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Watermelon, geef je Watermelon een eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, sublicentieerbaar, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van inhoud die is ingediend, gepost of weergegeven naar of van de API via jouw API-cliënt.”Gebruik” betekent gebruiken, hosten, opslaan, wijzigen, communiceren en publiceren. Voordat je inhoud naar onze API verzendt via je API-cliënt, zorg je ervoor dat je over de benodigde rechten (inclusief de benodigde rechten van je eindgebruikers) beschikt om ons de licentie te verlenen.

C. Terughalen van inhoud

Wanneer de niet-openbare content van een gebruiker wordt verkregen via de API, mag je die inhoud niet aan andere gebruikers of aan derden blootstellen zonder expliciete toestemming van die gebruiker.

D. Gegevensoverdracht

Watermelon ondersteunt gegevensoverdracht. Zolang je gebruikersgegevens gebruikt of opslaat die je via de API hebt verkregen, stem je ermee in je gebruikers in staat te stellen hun gelijksoortige gegevens te exporteren naar andere diensten of toepassingen van hun keuze op een manier die in wezen net zo snel en eenvoudig is als het exporteren van dergelijke gegevens van producten en diensten van Watermelon, onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving. Daarnaast ga je ermee akkoord dat je die gegevens niet beschikbaar zult stellen aan derden die zich niet aan deze verplichting houden.

E. Verboden betreffende inhoud

Tenzij uitdrukkelijk is toegestaan door de contenteigenaar of door toepasselijke wetgeving, zul je niet, en zal je niet toestaan dat jouw eindgebruikers of anderen die namens jou handelen, het volgende doen met inhoud die is geretourneerd door de API:

1. Scrapen, databases creëren, of anders permanente kopieën van dergelijke inhoud maken of cachekopieën langer bewaren dan toegestaan door de cache-header;

2. Kopiëren, vertalen, wijzigen, een afgeleid werk maken van, verkopen, leasen, uitlenen, overdragen, distribueren, openbaar weergeven of in sublicentie geven aan een derde partij; 

3. Een verkeerde voorstelling van de bron of eigendom; of

4.  Verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen van auteursrechten, handelsmerken of andere            eigendomsrechten; of vervalsen of verwijderen van auteurs of juridische kennisgevingen of andere      labels van de oorsprong of bron van het materiaal vervalsen of verwijderen.

Artikel 6: Merk kenmerken; naamsvermeldingen 

A. Merk kenmerken

‘Merk kenmerken’ worden gedefinieerd als de handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van elke partij. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, verlenen de Voorwaarden geen van beide partijen enig recht, titel of belang in of aan de merk kenmerken van de andere partij. Alle gebruik door jou van de merk kenmerken van Watermelon (inclusief eventuele daarmee samenhangende welwillendheid) komt ten goede aan Watermelon.

B. Naamsvermelding

Je gaat ermee akkoord alle door Watermelon vereiste vermeldingen te tonen zoals beschreven in de documentatie voor de API. Watermelon verleent je hierbij een niet-overdraagbare, niet-openbare, niet-exclusieve licentie terwijl de voorwaarden van kracht zijn om de ‘merk kenmerken’ van Watermelon weer te geven met als doel te promoten of te adverteren dat je de API gebruikt.

C. Publiciteit

Je zult geen enkele verklaring afleggen over je gebruik van een API die partnerschap, sponsoring door of goedkeuring door Watermelon suggereert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watermelon.

D. Promotie- en marketinggebruik

Tijdens het promoten, vermarkten of demonstreren van de API die je gebruikt en de bijbehorende Watermelon-producten, kan Watermelon incidentele afbeeldingen produceren en distribueren,   inclusief schermafbeeldingen, video of andere inhoud van je API-client en kan je bedrijfs- of productnaam gebruiken. Je verleent ons alle benodigde rechten voor bovengenoemde doeleinden.

Artikel 7: Privacy en bescherming van auteursrechten 

A. Watermelon Privacybeleid

Door gebruik te maken van onze API, kan Watermelon verstrekte informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid voor onze API

A. Garantie

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK IS AANGEGEVEN IN DE VOORWAARDEN, DOET WATERMELON NOCH HAAR LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS GEEN SPECIFIEKE BELOFTEN OVER DE API. WE DOEN BIJVOORBEELD GEEN ENKELE TOEZEGGING OVER DE INHOUD GEGARANDEERD DOOR DE API, DE SPECIFIEKE FUNCTIES VAN DE API OF DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF BEKWAAMHEID OM AAN UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN. WE BIEDEN DE API ‘’AS IS’’.

SOMMIGE JURISDICTIES VOORZIEN IN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-OVERTREDING. TENZIJ UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN VERMELD, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WE ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN BEDRIJVEN SLUIT.

B. Beperking van aansprakelijkheid

WANNEER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN WATERMELON EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN WATERMELON NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS; FINANCIËLE VERLIEZEN; OF INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN WATERMELON EN HAAR LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VOOR ENIGE CLAIM ONDER DE VOORWAARDEN, INCLUSIEF VOOR IMPLICIETE GARANTIES, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U AAN ONS BETAALD HEBT VOOR DE TOEPASSELIJKE API (OF, ALS WE KIEZEN, OM DE API OPNIEUW TE LEVEREN) GEDURENDE DE ZES MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DAT DE AANSPRAKELIJKHEID OPLEGT.

IN ALLE GEVALLEN ZIJN WATERMELON EN HAAR LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE KOSTEN, VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJK TE VOORZIEN IS.

C. Schadevergoeding

Tenzij dit door de toepasselijke wetgeving wordt verboden, verdedig je Watermelon en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en gebruikers tegen alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, vergoedingen (inclusief juridische kosten), en kosten in verband met eventuele beschuldigingen of juridische procedures van derden voorzover die voortvloeien uit:

1. Jouw misbruik of het misbruik door jouw eindgebruiker van de API;

2. Jouw overtreding of de schending door jouw eindgebruiker van de voorwaarden; of

3. content of gegevens die door jou, degenen die namens jou handelen of jouw eindgebruikers naar de API worden geleid of ermee worden gebruikt.

Artikel 9: Algemene bepalingen 

A. Wijziging

We kunnen de voorwaarden of een deel ervan wijzigen, om bijvoorbeeld wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze API te weergeven. We raden je aan om regelmatig naar de voorwaarden kijken. We zullen kennisgeving van wijzigingen in de voorwaarden plaatsen in de documentatie van elke toepasselijke API en / of onze website. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en treden niet eerder dan 30 dagen nadat ze zijn doorgevoerd in werking. Desalniettemin zijn wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies voor een API of wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, onmiddellijk van kracht. Als je niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden voor een API, moet je stoppen met het gebruik van die API. Door je gebruik van de API blijf je akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

B. Algemene juridische voorwaarden

We stemmen er beiden mee in om contracten in het Engels te sluiten. Als we een vertaling van de voorwaarden verstrekken, doen we dit alleen voor jouw gemak, de Engelse voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op onze relatie. De voorwaarden creëren geen rechten van derde partijen of een agentschap, partnerschap of joint venture. Niets in de voorwaarden beperkt het vermogen van beide partijen om gerechtelijke stappen te ondernemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering voor zover veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle. Als je je niet aan de voorwaarden houdt en Watermelon niet onmiddellijk actie onderneemt, betekent dit niet dat Watermelon afstand doet van de rechten die het heeft (zoals het ondernemen van actie in de toekomst). Als blijkt dat een bepaalde term niet uitvoerbaar is, heeft dit geen invloed op andere voorwaarden. De Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen jou en Watermelon met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten over dat onderwerp. Voor informatie over hoe je contact kunt opnemen met Watermelon, kun je terecht op onze contactpagina.

Behalve zoals hieronder uiteengezet: (i) de wetten van Nederland, zijn van toepassing op alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de voorwaarden of de API en (ii) ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DE VOORWAARDEN OF DE API ZULLEN EXCLUSIEF BEHANDELD WORDEN BIJ HET HOF VAN UTRECHT, UTRECHT NEDERLAND, EN JIJ EN WATERMELON GAAN AKKOORD MET DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID BIJ DEZE RECHTERLIJKE INSTANTIES.

~

Wil je ook je eigen digitale collega?

Wij laten je graag zien hoe je met Watermelon binnen no-time je eigen chatbot bouwt. Vraag nu een gratis demo aan!

Vraag demo aan
Watermelon wordt beoordeeld met een 4,3 / 5 op basis van 27 beoordelingen.