Partnervoorwaarden

Partnervoorwaarden Watermelon Messenger B.V.

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66844177.

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze Partnervoorwaarden wordt verstaan onder: 
  1. Watermelon: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Watermelon Messenger B.V.’, gevestigd te Utrecht.
  2. Partner: De natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met Watermelon een overeenkomst sluit. 
  3. Eindgebruiker: de zakelijke klant/eindgebruiker van de (applicatie waarin/waaraan) de Software (is geïntegreerd/gekoppeld).
  4. Partijen: Zowel Watermelon als Partner.
  5. Software: De online applicatie Watermelon Messenger.
  6. Intellectuele Eigendomsrechten: Alle volledige wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke en/of aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op de) (1) merkrechten, (2) handelsnaamrechten, (3) auteursrechten, (4) databankrechten, (5) modelrechten, (6) octrooirechten, (7) (technische) know how en (8) domeinnamen, alsmede toekomstige intellectuele eigendomsrechten en aanvragen tot het verkrijgen van de hiervoor genoemde of daarmee vergelijkbare rechten.
 2. Deze Partnervoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Partijen, op basis waarvan Partijen wensen samen te werken op het gebied van app-ontwikkeling (koppeling en/of integratie van apps en/of programmatuur), reselling-activiteiten en affiliate marketing, alsmede op elke levering waarbij Partijen aan elkaar prestaties leveren, in welke vorm dan ook tot stand gekomen. De Partner met wie éénmaal onder de onderhavige Partnervoorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Partnervoorwaarden op latere overeenkomsten tussen Partijen.
 3. Algemene Voorwaarden van Partner, hoe deze ook mogen heten en welke vorm zij ook mogen hebben, zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen Partijen overeengekomen.
 4. Afwijken van deze Partnervoorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Partnervoorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van de Partnervoorwaarden volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op ter vervanging van de nietige / vernietigde bepalingen, volgens het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 6. Deze Partnervoorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst betrokken is van de zijde van Watermelon of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 7. Indien de Software gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene en licentievoorwaarden van de betreffende derde(n) van toepassing. Watermelon is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de diensten en de algemene en licentie voorwaarden van deze derde(n). Partner aanvaardt de bedoelde algemene en licentie voorwaarden van de derde(n), welke op verzoek van Partner door Watermelon worden toegestuurd.
 8. Partijen zijn zelfstandige entiteiten die hun bedrijven geheel voor eigen rekening en risico exploiteren. Partijen wensen met de overeenkomst uitdrukkelijk geen arbeids- of agentuurovereenkomst dan wel een joint venture of vergelijkbare constructie tot stand te brengen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2. Intellectuele eigendom, licentie en inbreuk

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle van de zijde van Watermelon ter beschikking gestelde software (waaronder de Software), programmatuur, code, (grafisch/web)design, (handels/merk)namen, tekens, logo’s, teksten, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en andere materialen (hierna te noemen: de materialen), berusten uitsluitend bij Watermelon of diens licentiegevers.
 2. De overeenkomst behelst uitdrukkelijk niet de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen. 
 3. Watermelon verleent aan Partner een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Intellectuele Eigendomsrechten op de materialen te gebruiken, uitsluitend voor de duur, voor de doeleinden en – voor zover toepasselijk – binnen (de markt/(sales)kanalen in) het territorium zoals beschreven in de overeenkomst.  Indien in de overeenkomst geen (markt/(sales)kanalen en/of) territorium is beschreven, zal dit zijn beperkt tot Nederland, in aanmerking genomen het overige bepaalde in deze Partnervoorwaarden. Watermelon zal de coördinatie en uitvoering van marketing en sales-activiteiten via social mediakanalen voor zijn rekening nemen, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen Facebook, Twitter en LinkedIn. Partner zal (marketing)uitingen waarin gebruik wordt gemaakt van (Intellectuele Eigendomsrechten van) Watermelon vooraf ter goedkeuring voorleggen aan Watermelon om kwaliteit en uniformiteit te waarborgen.
 4. Partner is enkel gerechtigd tot het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten op de materialen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of deze Partnervoorwaarden. Daarbuiten zal Partner zich onthouden van elk gebruik van Intellectuele Eigendomsrechten, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door Watermelon.
 5. Partner garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Watermelon of van derden waarbij Watermelon een (exclusieve) licentie heeft bedongen, deze rechten ongeldig maakt en/of de eigendom van de rechthebbende en/of het exclusieve gebruiksrecht van Watermelon van deze Intellectuele Eigendomsrechten in gevaar brengt.
 6. Het is Partner niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit de materialen, te verwijderen of te wijzigen, daar tevens onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 
 7. Het is Watermelon toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Watermelon door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Partner niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 8. Het in lid 3 van dit artikel bedoelde gebruiksrecht omvat uitdrukkelijk niet de toegang en het gebruik van de broncode van de Software.
 9. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrecht valt, wordt beschouwd als een schending van de Intellectuele Eigendomsrechten van Watermelon. Partner zal in dat geval een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd zijn aan Watermelon, te vermeerderen met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Watermelon om haar daadwerkelijke, volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. 
 10. Watermelon is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke Partner, of haar klanten, middels de Software verzendt tijdens het gebruik van de Software. Klanten zijn derhalve zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en de intellectuele eigendomsrechten van derden op en van de ingevoerde gegevens. 
 11. Watermelon vrijwaart Partner tegen elke rechtsvordering van een derde dat de door Watermelon geleverde Software inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die derde. Partner dient Watermelon onverwijld schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van een rechtsvordering en zal de afhandeling van de zaak geheel overlaten aan Watermelon. Partner zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Watermelon verlenen om zich, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. 
 12. De verplichting tot vrijwaring, als bedoelt in het vorig lid, vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met: 
  1. Door Partner ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Watermelon ter beschikking gestelde materialen, of
  2. Wijzigingen die Partner zonder schriftelijke toestemming aan heeft aangebracht in of aan de Software of door een derde heeft laten aanbrengen.
 13. Indien mocht blijken dat derden gebruik maken van de Intellectuele Eigendomsrechten, of op andere wijze de Software, materialen of (het concept van) Watermelon trachten na te bootsen of handelingen te verrichten, die bij het publiek verwarring stichten, dan wel anderszins als inbreukmakend kunnen worden geacht zodanig dat Partijen bij hun overeenkomst daarvan schade kunnen ondervinden, dan zal uitsluitend Watermelon, indien Watermelon dat nodig acht, die maatregelen – ook gerechtelijke – nemen, die kunnen leiden tot een zo spoedig mogelijk einde van deze onrechtmatige handelingen. Watermelon is hier nimmer toe verplicht.
 14. Partner zal, zodra hem mocht blijken van handelingen als hierboven omschreven, Watermelon daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Partijen dienen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, met zorgvuldigheid en vakmanschap. 
 2. Watermelon neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij een resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Watermelon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Partner dient al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. 
 5. Partner draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Watermelon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Partner redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Watermelon worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Watermelon beschikbaar zijn gesteld, heeft Watermelon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten zullen aan Partner in rekening worden gebracht.
 6. Op eerste verzoek van Watermelon en in ieder geval binnen 2 (twee) weken na schriftelijk verzoek daartoe zal Partner aan Watermelon een volledige en correcte lijst doen toekomen van de onder de overeenkomst vallende Eindgebruikers.
 7. De Software is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Watermelon. Echter kan Watermelon niet garanderen dat de Software altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist en / of up-to-date is.
 8. Alle door Watermelon opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 9. Partner is gehouden met persoonsgegevens om te gaan conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en eventueel andere toepasselijke regelgeving. Het is Partner uitdrukkelijk niet toegestaan de persoonsgegevens te verkopen en / of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de Eindgebruiker hier voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven en Partner dit kan aantonen.
 10. Partner draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

 Artikel 4. Beschikbaarheid en backup

 1. Watermelon zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Software te realiseren en om toegang tot opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
 2. Watermelon is niet gehouden om backups van de door Partner ingevoerde data ter beschikking aan Partner te stellen, tenzij er sprake is van ‘groot data verlies’ en voor zover Watermelon over de gewenste backups beschikt. Zulks ter beoordeling van Watermelon.
 3. Indien Watermelon een backup ter beschikking stelt aan Partner, als bedoeld in het vorige lid, dan is Watermelon gerechtigd hier een vergoeding voor te verlangen.
 4. Watermelon zal zich inspannen om de Software up-to-date te houden.
 5. Indien naar het oordeel van Watermelon een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Software, het netwerk van Watermelon of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Watermelon gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 

Artikel 5. Storingen 

 1. Watermelon heeft het recht om zijn dienstverlening geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in geval van onderhoud, aanpassing of verbetering aan de Software of de servers. Watermelon spant zich in een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en om Partner tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Watermelon is echter nooit aansprakelijk tot vergoeding van schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling. 
 2. Watermelon heeft het recht om de Software, of een gedeelte daarvan, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Watermelon zich inspannen om Partner tijdig daarvan op de hoogte stellen.
 3. Watermelon zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Partner te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 6. Opslaan van informatie

 1. Watermelon verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag voor de van Partner afkomstige gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt Watermelon geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. 
 2. Partner draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Watermelon of derden opgeslagen gegevens, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en / of bewuste roekeloosheid van Watermelon.

Artikel 7. Prijzen en vergoeding

 1. Alle door Watermelon opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Watermelon kan niet aan zijn aanbiedingen en / of prijzen worden gehouden indien Partner redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de aanbieding en / of prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Prijzen kunnen zijn gebaseerd op bij de aanvraag door Partner verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen. Watermelon heeft het recht alle prijzen die met Partner zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari te verhogen met maximaal 5% (vijf procent). 
 4. Vergoedingen tussen Partijen zullen nader worden overeengekomen in de overeenkomst.
 5. Betaling van de vergoeding aan Watermelon dient uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum plaats te vinden door middel van overschrijving naar, of storting op, een door Watermelon aan te wijzen bankrekening.
 6. Watermelon is gerecht (algehele) vooruitbetaling van de jaarlijkse vergoeding te verlangen.
 7. Watermelon is gerechtigd in termijnen te factureren.
 8. Partner gaat akkoord met elektronische facturatie door Watermelon. 
 9. Indien Partner niet binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, verkeerd hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Ingeval van verzuim van Partner is Watermelon bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 10. Indien Partner tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Watermelon, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Partner, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 100,–. 
 11. Partner is niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van zijn verplichtingen jegens Watermelon. 

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin vermelde termijn. Bij gebreke van een vermelde termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor 1 (één) jaar.
 2. Watermelon is te allen tijde, irrelevant of het een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft, gerechtigd deze overeenkomst tussentijds en kosteloos te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
 3. Verder kan de overeenkomst door Watermelon tussentijds en kosteloos worden beëindigd indien naar oordeel van Watermelon de samenwerking niet langer stand houdt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

 1. Watermelon is tegenover Partner slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door Watermelon of een onrechtmatige daad gepleegd door Watermelon.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  2. De redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Watermelon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze gebrekkige prestatie niet aan Watermelon toegerekend kan worden;
  3. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Partner aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 3. Indien Watermelon aansprakelijk zou zijn voor de door Partner geleden schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Watermelon afgesloten beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Watermelon geldende eigen risico.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Watermelon beperkt tot maximaal 50% van de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Watermelon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Partner, gederfde winst, verlies van (bedrijfs)gegevens, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Wanneer Partner Watermelon aansprakelijk wil stellen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dient Partner Watermelon eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming te geven.
 7. Watermelon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Watermelon is uitgegaan van, door of vanwege Partner verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. Partner vrijwaart Watermelon uitdrukkelijk tegen alle aanspraken en/of vorderingen en/of kosten zijdens derden, hoe ook genaamd en op wat voor grond dan ook, welke ontstaan in verband met zijn eigen (commerciële) activiteiten, waaronder mede – maar niet uitsluitend – begrepen activiteiten die mede bestaan uit door Watermelon ter beschikking gestelde materialen, geleverde zaken of resultaten, dan wel als gevolg van het handelen of nalaten van Partner en/of zijn personeel en/of andere (hulp)personen. 
 9. Watermelon is niet aansprakelijk voor enige schade, ten gevolge van overmacht.
 10. Watermelon is niet gehouden tot enige vergoeding van schade welke het gevolg is van aanpassingen van de Software.
 11. Watermelon is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van diensten of producten van derden, als bedoeld in artikel 1 lid 6, door Partner dan wel de incorporatie van deze diensten in de Software.
 12. Partner dient er rekening mee te houden dat derden, als bedoeld in artikel 1 lid 6, persoonsgegevens kunnen verwerken. Partner dient zelf onderzoek te doen naar deze verwerking van persoonsgegevens. Watermelon is niet aansprakelijk voor het gebruik, de verwerking, wijziging of de openbaarmaking van de persoonsgegevens door deze derde. Partner dient Watermelon te vrijwaren tegen iedere aanspraak, gebaseerd op hetgeen als genoemd in dit beding.
 13. Mocht enige beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel in rechte geen stand houden, dan is de totale aansprakelijkheid van Watermelon jegens Partner, op welke grond dan ook, voor zowel directe als indirecte schade, beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- (zegge: tienduizend euro), inclusief (wettelijke) rente.
 14. De in deze Partnervoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Watermelon.

Artikel 10. Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van Watermelon schort zijn (verdere) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: elke van de wil van Watermelon onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Watermelon behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet of telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Watermelon door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Watermelon kan worden gevergd.
 3. Zodra zich bij Watermelon een overmachtstoestand voordoet, meldt hij dat Partner direct tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. 
 4. Indien Watermelon bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Watermelon gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overmachtstoestand bij Watermelon langer dan drie maanden voortduurt, is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 (veertien) dagen na het verrichten van de dienst bij Watermelon gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum bij Watermelon gemeld te worden.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Partner niet op.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Watermelon alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Partner aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Partner schriftelijk en tijdig kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12. Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden tenzij anders door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Watermelon een informatieplicht opleggen.
 4. In geval van schending van de geheimhoudingplicht zoals bedoeld in dit artikel, zal Partner een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd zijn aan Watermelon, te vermeerderen met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Watermelon om haar daadwerkelijke, volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 5. Indien Partner informatie stuurt naar Watermelon, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Partner Watermelon een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Software, tenzij deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt.
 6. Watermelon zal geen kennis nemen van gegevens die Partner opslaat en/of verspreidt via de Software, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Watermelon daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Watermelon zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 7. Partner heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Partner. Partijen houden het er voor dat Watermelon ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens c.q. ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Watermelon is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen (gedeeltelijk) op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling te versturen en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien: 
  1. Partner in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
  2. Aannemelijk is dat Partner niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens Watermelon zal (kunnen) voldoen;
  3. Partner in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Partner van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is;
  4. Partner artikel 2.5 van deze Partnervoorwaarden overtreedt.
 2. Watermelon is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.
 3. Alle verplichtingen van Partner jegens Watermelon worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Watermelon alsdan gerechtigd van Partner de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en (gederfde) interesten veroorzaakt door de wanprestatie van Partner, ontbindingskosten en gederfde inkomsten.
 5. Ingeval van opschorting van de overeenkomst, is Watermelon gerechtigd de toegang tot de Software aan Partner te ontzeggen.

Artikel 14. Gevolgen van beëindiging

 1. Indien de overeenkomst tussen Partijen, al dan niet tussentijds, wordt beëindigd, op welke wijze en om welke reden dan ook, is Partner vanaf de datum van de beëindiging van de overeenkomst jegens Watermelon verplicht zich met onmiddellijke ingang te onthouden van al hetgeen waartoe hij in het kader van de overeenkomst is gerechtigd, hieronder met name, doch niet uitsluitend begrepen het recht tot het gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten. 
 2. Bij het einde van de overeenkomst heeft Watermelon geen verplichting tot het voldoen van enige goodwill- of andere vergoeding, tenzij dit in strijd zou zijn met dwingend recht of Partner gerechtigd is tot vergoeding van bewezen schade toerekenbaar aan Watermelon, onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in artikel 9.
 3. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer, doch niet uitsluitend, verplichtingen met betrekking tot intellectuele eigendom (artikel 2), data (artikel 3 lid 6 en 9), aansprakelijkheid (artikel 9) geheimhouding en privacy (artikel 12) en toepasselijk recht (artikel 18.2).

Artikel 15. Non-concurrentie

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 (twee) jaar na het einde daarvan zal Partner geen software ontwikkelen waarvan de functionaliteit en/of functie vergelijkbaar zijn met de functionaliteit en/of functie van de Software. Tevens zal Partner gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 (twee) jaar na het einde daarvan geen koppelingen, samenwerkingen en/of andere (technische) verbindingen bewerkstelligen met software van andere leveranciers waarvan de functionaliteit en/of functie vergelijkbaar zijn met de functionaliteit en/of functie van de Software.
 2. Gedurende 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst zal Partner geen met de Software concurrerende producten en/of diensten aanbieden of leveren aan Eindgebruikers.
 3. In geval van schending van lid 1 en/of 2 van dit artikel, zal Partner een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd zijn aan Watermelon, te vermeerderen met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Watermelon om haar daadwerkelijke, volledige schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 4. Partijen kunnen uitdrukkelijk alleen schriftelijk afwijken van de in dit artikel bepaalde verplichtingen.

Artikel 16. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, dan zal Watermelon voorstellen doen om de overeenkomst schriftelijk aan te passen.
 2. Indien Watermelon op verzoek of met voorafgaande instemming van Partner werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Partner worden vergoed op basis van nacalculatie. Watermelon is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.
 3. Partner aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Partner nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 17. Wijzigingen Partnervoorwaarden

 1. Watermelon behoudt zich het recht voor deze Partnervoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Watermelon.
 3. Indien Partner een wijziging in deze Partnervoorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Partnervoorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 

Artikel 18. Slotbeding 

 1. Deze Partnervoorwaarden blijven van kracht indien Watermelon van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Alle rechtsverhoudingen tussen Watermelon en Partner waarop deze Partnervoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 3. De rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de overeenkomst en/of deze Partnervoorwaarden.
 4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 5. Deze Partnervoorwaarden treden op 1 maart 2017 in werking.