Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden Watermelon Messenger B.V.

Artikel 1. Definities en Algemeen

 1. In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Leverancier: Watermelon Messenger B.V.
  2. Klant: Het bedrijf dat een overeenkomst heeft gesloten met de Leverancier voor het gebruik van de Software, alsmede alle derden die in enige dienstverband werkzaam zijn bij de Klant en daarmee gebruik maken van de Software.
  3. Software: de online dienst waarmee de Eindgebruiker berichten kan versturen, middels (mobiel) internet aan de klantenservice van de Klant.
  4. Eindgebruiker: Degene met die de Klant middels de Software communiceert.
 2. Alvorens gebruik te kunnen maken van de Software, dient de Klant eerst de onderstaande gebruiksvoorwaarden te lezen en akkoord te bevinden.
 3. Updates en nieuwe versies van de Software kunnen van deze gebruiksvoorwaarden afwijkende voorwaarden bevatten. De Klant dient deze voorwaarden te accepteren alvorens de update en / of nieuwe versie geïnstalleerd kan worden.
 4. Om de Software te kunnen gebruiken, dient de Klant een account aan te maken bij één of meerdere van de volgende diensten:
  1. Facebook messenger;
  2. Skype;
  3. Telegram.

 

Artikel 2. Gebruik van de Software

 1. Nadat de overeenkomst is gesloten, krijg de Klant van de Leverancier een gebruikersnaam en wachtwoord teneinde gebruik te kunnen maken van de Software.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de aan hem verstrekte gebruikersnaam en / of het wachtwoord aan derden over te dragen, tenzij de Leverancier hier voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend.
 3. De Leverancier heeft alleen toegang tot het account van de Klant, wanneer de Klant de Leverancier verzoekt om technische bijstand. De Klant zal iedere keer gevraagd worden om uitdrukkelijke toestemming te geven aan Leverancier om toegang te krijgen tot het account van de Klant.
 4. Leverancier zal zich nimmer toegang verschaffen tot het account van de Klant zonder voorafgaande toestemming van de Klant.
 5. De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn gebruikersaccount en dient zich te houden aan huidige wet- en regelgeving, Verdragen en voorschriften in verband met het gebruik van de Software.
 6. De Klant dient Leverancier direct schriftelijk te informeren wanneer er sprake is van enig ongeautoriseerd gebruik van een wachtwoord of account of een andere bekende of vermoedelijke schending van de beveiliging van de Software.
 7. Het is de Klant niet toegestaan zich voor te doen als een andere gebruiker van de Software of onjuiste identiteitsgegevens te verstrekken.
 8. Het is de Klant niet toegestaan data middels de Software te verzenden en / of op te slaan, welke:
  1. In strijd is met wet- en regelgeving;
  2. In strijd is met de goede zeden en / of maatschappelijke normen;
  3. Privé en / of persoonsgegevens van derden (kunnen) schenden;
  4. De werking kunnen verstoren van de Software en / of andere apparatuur of systemen van Leverancier en / of derden.
 9. Het is de Klant niet toegestaan via de Software door te verwijzen naar:
  1. Erotisch, pornografisch en / of aanstootgevend (beeld)materiaal;
  2. Illegale websites / websites waar illegale zaken worden aangeboden.
 10. Het is de Klant niet toegestaan de Software te gebruiken voor het versturen van spam. 

 

Artikel 3. Licentie

 1. Leverancier verstrekt de Klant hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie op het gebruik van de Software, met als doel het gebruik van de Software op één of meerdere apparaten.
 2. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, krijgt de Klant het recht de Software in sub-licentie te geven voor derden in op enigerlei wijze bij de Klant dienst zijn. In de overeenkomst staat hoeveel sub-licenties de Klant mag verstrekken.
 3. De in het vorige lid bedoelde licentie wordt verstrekt voor de overeengekomen periode en is een niet tussentijds opzegbaar, tenzij sprake van een wanprestatie.
 4. Reverse engineering en / of het verder verspreiden van de Software is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. De Klant blijft te allen tijde eigenaar van de door hem verstuurde informatie en gegevens.
 6. De Klant mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik.

 

Artikel 4. Updates

 1. Leverancier brengt regelmatig updates uit, teneinde bekende fouten en kleine verbeteringen in de functionaliteit van de Software door te voeren.
 2. Leverancier brengt met een zekere regelmaat nieuwe versies uit van de Software, teneinde significant nieuwe functionaliteiten door te voeren.
 3. Het vorige lid in aanmerking nemende is Leverancier niet aansprakelijk voor fouten die worden hersteld in updates, welke niet door de Klant zijn geïnstalleerd ongeacht de reden daarvoor.
 4. Leverancier kan de ter beschikking stelling van de Software voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Software. Leverancier is niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Software, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers.
 2. Uitsluitend wanneer dit uitdrukkelijk en expliciet wordt vermeld, wordt een recht van intellectueel eigendom aan de Klant overgedragen.
 3. Indien de Klant inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Leverancier, verbeurt de Klant een boete van € 25.000,- per overtreding, alsmede een boete van € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, aan Leverancier.
 4. Alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten en databankrechten, op door de Klant verzonden informatie, komen aan de Klant toe.
 5. Leverancier ontvangt van de Klant slechts een beperkt gebruiksrecht om de informatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel te mogen verwerken ten behoeve van het uitvoeren van de diensten behorende bij de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Alle rechten van intellectueel eigendom die niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in deze gebruiksovereenkomst of in de algemene voorwaarden aan de Klant worden overgedragen, berusten bij de Leverancier of diens licentiegevers.

 

Artikel 6. Garanties en vrijwaring

 1. Leverancier geeft geen garanties dat de Software beantwoordt aan de verwachtingen.
 2. Leverancier levert de Software ‘AS-IS’ en voor zover wettelijk toegestaan met uitsluiting van impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit of juistheid.
 3. Leverancier garandeert dat hij eigenaar is van de Software, of dat zij een rechtgeldige licentie heeft van zijn leveranciers om de licentie als bedoeld in artikel 3 te mogen verstrekken.
 4. Leverancier garandeert dat de Software geen virussen, achterdeuren, logische bommen of andere kwaadaardige routines bevat.
 5. Leverancier vrijwaart de Klant van alle aanspraken van derden in verband met de in dit artikel genoemde garanties.
 6. Geen vrijwaringplicht geldt indien de aanspraak van de derde betrekking heeft op een combinatie van de Software met niet door Leverancier geleverde componenten of zaken.

 

Artikel 7. Geheimhouding en beveiliging

 1. Leverancier zal geen kennis nemen van de middels de Software verzonden gegevens, in welke vorm dan ook, tenzij de Klant expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de kennisneming.
 2. Leverancier zal nimmer kennis nemen van de inhoud van de informatie die middels de Software wordt verstuurd door de Klant en / of de Eindgebruiker.
 3. Leverancier zal zich inspannen om de Software te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens van de Klant.
 4. De Klant dient zelf zorg te dragen voor adequate beveiliging, bescherming en back-up van de verstuurde en ontvangen informatie, middels de Software.
 5. Klant zal op basis van de door Leverancier verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen en gebreken in de Software, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van klant naar redelijkheid mede- werking te verlenen aan verdere door klant te nemen maatregelen, tegen door leverancier te stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is zelf aansprakelijk voor de wijze hoe er wordt omgegaan met de via de Software verstuurde en ontvangen informatie, meer in het bijzonder de persoonsgegevens.
 2. De Klant is zelf aansprakelijk voor hoe binnen zijn bedrijf, met name door degene die gebruik maakt van de Software in sub-licentie, wordt omgegaan met de Software en de daar uit voort komende informatie.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, voorvloeiend uit het niet nakomen van de zorgplicht van de Klant als bedoeld in artikel 7.4.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit het feit dat de derden hun diensten, als bedoeld in artikel 1.4,  op een dermate manier aanpassen dat deze diensten niet langer kunnen samenwerken met de Software.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van Leverancier schort haar (verdere) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Leverancier behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de Leverancier kan worden gevergd.

 

Artikel 10. Beëindiging toegang

 1. Leverancier is gerechtigd de Klant toegang tot de Software te ontzeggen, in de volgende situaties:
  1. Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden;
  2. Wanneer de Klant middels de Software in strijd handelt met wet- en regelgeving;
  3. Wanneer de Klant middels de Software in strijd handelt met de goede zeden en / of maatschappelijke normen;
  4. Wanneer de Klant middels het gebruik van de Software privé- en / of persoonsgegevens van derden (kan) schenden;
  5. Wanneer de Klant middels het gebruik van de Software de werking van de Software kan verstoren en / of andere apparatuur of systemen van de Leverancier en / of derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en de Klant waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. De rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Leverancier en de Klant.

 

Start met Watermelon

Gebruik je Watermelon al? Login.