General Conditions

Artikel 1. Definities en algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Watermelon Messenger B.V., gevestigd te Utrecht.
 2. De Klant: De natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met Leverancier een overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Eindgebruiker: Degene met die de Klant middels de Software communiceert.
 4. Partijen: Zowel Leverancier als de Klant.
 5. Software: De online applicatie Watermelon Messenger.
 1. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op ter vervanging van de nietige / vernietigde bepalingen, volgens het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 3. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 4. Indien de Software gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden en licentievoorwaarden van de betreffende derde(n) van toepassing. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de diensten en de algemene en licentie voorwaarden van deze derde(n). Voor wat betreft de diensten van deze derde(n) zijn de algemene en licentie voorwaarden van deze derde(n) in de verhouding tussen Leverancier en de Klant van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden van Leverancier. De Klant aanvaardt de bedoelde algemene en licentie voorwaarden van de derde(n), welke op verzoek van de Klant door Leverancier worden toegestuurd.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen en / of prijzen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de aanbieding en / of prijs, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Prijzen zijn gebaseerd op bij de aanvraag door de Klant verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.
 4. De overeenkomst komt tot stand, op het moment dat de Klant het aanmeldformulier op de website van Leverancier volledig heeft ingevuld en verstuurd, deze door Leverancier is ontvangen en dit door Leverancier per e-mail aan de Klant is bevestigd.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Aan het einde van de bepaalde tijd, wordt de overeenkomst automatisch, zonder nadere berichtgeving, verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor de einddatum en tegen het einde van de maand schriftelijk wordt opgezegd.
 6. Opzegging van de overeenkomst van onbepaalde tijd is slechts schriftelijk mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en tegen het einde van het kalenderjaar.
 7. De overeenkomst kan door Leverancier tussentijds en kosteloos worden beëindigd indien naar oordeel van Leverancier de samenwerking niet langer stand houdt.
 8. Het is de Klant niet toegestaan de overeenkomst voor bepaalde tijd, tussentijds op te zeggen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Leverancier dient de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Leverancier neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij een resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De Klant dient al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Leverancier beschikbaar zijn gesteld, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
 6. De Software is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Leverancier. Echter kan Leverancier niet garanderen dat de Software altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist en / of up-to-date is.
 7. Alle door Leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 8. De Klant is gehouden de door hem verkregen persoonsgegevens van de Eindgebruiker op te slaan conform de wet bescherming persoonsgegevens. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan de persoonsgegevens te verkopen en / of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de Eindgebruiker hier voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
 9. De Klant dient voor iedere verwerking van persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de Eindgebruiker te krijgen.
 10. De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.
 2. Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed op basis van nacalculatie. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.
 3. De Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Prijzen en vergoeding

Artikel 5. Prijzen en vergoeding

 1. De vergoeding van Leverancier wordt berekend op basis van een vast tarief per jaar.
 2. Betaling van de vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden door middel van overschrijving naar of storing op, een door Leverancier aan te wijzen bankrekening.
 3. Zonder mogelijkheid tot opzegging door de Klant heeft Leverancier het recht alle prijzen die met de Klant zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari te verhogen met maximaal 5%.
 4. Leverancier is gerecht (algehele) vooruitbetaling van de jaarlijkse vergoeding te verlangen.
 5. Leverancier is gerechtigd in termijnen te factureren.
 6. De Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Leverancier.
 7. Indien de Klant niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, verkeerd hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Ingeval van verzuim van de Klant is Leverancier bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 8. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Leverancier, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Klant, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 100,–.
 9. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van zijn verplichtingen jegens Leverancier.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is tegenover de Klant slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid in de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
 • De redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze gebrekkige prestatie niet aan Leverancier toegerekend kan worden;
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 1. Indien Leverancier aansprakelijk zou zijn voor de door de Klant gelede schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Leverancier afgesloten beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Leverancier geldende eigen risico.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt maximaal 50% van de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Klant, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wanneer de Klant Leverancier aansprakelijk wil stellen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dient de Klant Leverancier eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming te geven.
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van, door of vanwege de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. De Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in uitvoering van de overeenkomst, die door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde zaken, materialen of resultaten.
 7. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade, ten gevolge van overmacht.
 8. Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade welke het gevolg is van aanpassingen van de Software.
 9. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van diensten of producten van derden, als bedoeld in artikel 1 lid 5, door de Klant dan wel de incorporatie van deze diensten in de Software. Leverancier dient in voorkomend geval de derde hier zelf aansprakelijk voor te stellen.
 10. De Klant dient er rekening mee te houden dat derden, als bedoeld in artikel 1 lid 5, persoonsgegevens kunnen verwerken. De Klant dient zelf onderzoek te doen naar deze verwerking van persoonsgegevens. Leverancier is niet aansprakelijk voor het gebruik, de verwerking, wijziging of de openbaarmaking van de persoonsgegevens door deze derde. De Klant dient Leverancier te vrijwaren tegen iedere aanspraak, gebaseerd op hetgeen als genoemd in dit beding.
 11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier.

Artikel 7. Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van Leverancier schort zijn (verdere) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang, de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Leverancier behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet of telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd.
 3. Zodra zich bij Leverancier een overmachtstoestand voordoet, meldt hij dat de Klant direct tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 4. Indien Leverancier bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overmachtstoestand bij Leverancier langer dan drie maanden voortduurt, is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 8. Beschikbaarheid en backup

 1. Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Software te realiseren en om toegang tot opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
 2. Leverancier is niet gehouden om backups van de door de Klant ingevoerde data ter beschikking aan de Klant te stellen, tenzij er sprake is van ‘groot data verlies’. Zulks ter beoordeling van Leverancier.
 3. Indien Leverancier een backup ter beschikking stelt aan de Klant, als bedoeld in het vorige lid, dan is Leverancier gerechtigd hier een vergoeding voor te verlangen.
 4. Leverancier zal zich inspannen om de Software up-to-date te houden.
 5. Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Software, het netwerk van Leverancier of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 9. Storingen

 1. Leverancier heeft het recht om zijn dienstverlening geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in geval van onderhoud, aanpassing of verbetering aan de Software of de servers. Leverancier spant zich in een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en om de Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot vergoeding van schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling.
 2. Leverancier heeft het recht om de Software, of een gedeelte daarvan, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier zich inspannen om de Klant tijdig daarvan op de hoogte stellen.
 3. Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (hierna de noemen: de materialen), berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers.
 2. Leverancier verleent aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software te gebruiken, uitsluitend voor de doeleinden zoals beschreven in de overeenkomst.
 3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de materialen, te verwijderen of te wijzigen, daar tevens onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Het gebruiksrecht omvat uitdrukkelijk niet de toegang en het gebruik van de broncode van de Software.
 6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier. de Klant zal in dat geval een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd zijn aan Leverancier, onverminderd het recht van Leverancier om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 7. Leverancier is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke de Klant, of haar klanten, middels de Software verzendt tijdens het gebruik van de Software. de Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en de intellectuele eigendomsrechten van derden op en van de ingevoerde gegevens.
 8. Leverancier vrijwaart de Klant tegen elke rechtsvordering van een derde dat de door Leverancier geleverde Software inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van die derde. De Klant dient Leverancier onverwijld schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van een rechtsvordering en zal de afhandeling van de zaak geheel overlaten aan Leverancier. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
 9. De verplichting tot vrijwaring, als bedoelt in het vorig lid, vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:
 1. Door de Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Leverancier ter beschikking gestelde materialen, of
 2. Wijzigingen die de Klant zonder schriftelijke toestemming aan heeft aangebracht in of aan de Software of door een derde heeft laten aanbrengen.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na het verrichten van de dienst bij Leverancier gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Leverancier gemeld te worden.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal Leverancier alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk en tijdig kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12. Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden tenzij anders door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Leverancier een informatieplicht opleggen.
 4. Indien de Klant informatie stuurt naar Leverancier, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Klant Leverancier een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Software, tenzij deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt.
 5. Leverancier zal geen kennis nemen van gegevens die de Klant opslaat en/of verspreidt via de Software, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Leverancier daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Leverancier zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 6. Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Klant. Partijen houden het er voor dat Leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Leverancier is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling te versturen en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
 1. De Klant in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
 2. Aannemelijk is dat de Klant niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens Leverancier zal (kunnen) voldoen;
 3. De Klant in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op de Klant van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is;
 4. De Klant artikel vier van deze algemene voorwaarden overtreedt;
 5. De Klant artikel 3.8 van deze algemene voorwaarden overtreedt.
 1. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Leverancier is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.
 3. Alle verplichtingen van de Klant jegens Leverancier worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Leverancier alsdan gerechtigd van de Klant de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en (gederfde) interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Klant, ontbindingskosten en gederfde inkomsten.
 5. Ingeval van opschorting van de overeenkomst, is Leverancier gerechtigd de toegang tot de Software aan de Klant te ontzeggen.

Artikel 14. Opslaan van informatie

 1. Leverancier verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag voor de van de Klant afkomstige gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt Leverancier geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. de Klant draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Leverancier of derden opgeslagen gegevens, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en / of bewuste roekeloosheid van Leverancier.

Artikel 15. Wijzigingen Algemene voorwaarden

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Leverancier.
 3. Indien de Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Slotbeding

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Leverancier van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en de Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 3. De rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.
 4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 5. Deze voorwaarden treden op 15 december 2016 in werking.

Start using Watermelon for free!

It only takes 3 minutes! Try Watermelon for as long as you like, and set up a free account for up to two users. No payment details required.

Wil je ook je eigen digitale collega?

Wij laten je graag zien hoe je met Watermelon binnen no-time je eigen chatbot bouwt. Vraag nu een gratis demo aan!

Vraag demo aan